Tuesday , March 5 2024

50 de suceveni, „depensionati” in urma expertizelor

N peste 6.000 de cereri au fost depuse pentru eliberarea formularului necesar pentru plecarea la munc\ `n Germania
Una din activit\]ile desf\[urate `n jude]ul Suceava privind `ndeplinirea obiectivelor din programul de guvernare 2009 – 2010 a fost cea de expertiz\ medical\, recuperarea capacit\]ii de munc\, `ncadrarea `n grade de invaliditate. „P=n\ pe data de 30 iunie au fost expertizate 18.202 de persoane, au fost respinse [ase cazuri [i depensionate alte 50 de persoane”, se arat\ `ntr-un comunicat al Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava, cu referire `ndeosebi la activitatea Casei Jude]ene de Pensii.
P=n\ la data de 30 iunie s-au solu]ionat 4.576 cereri de stabilire [i modificare a pensiilor, dintr-un total de 4.581 depuse la Casa Jude]ean\ de Pensii, procentul de realizare fiind de 99,89 %. Totodat\, potrivit Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava, au fost solu]ionate de c\tre Casa Jude]ean\ de Pensii pe primele [ase luni ale anului nu mai pu]in de 54 de cereri de acordare a unor indemniza]ii prev\zute de legile speciale. „Casa Jude]ean\ de Pensii Suceava a urm\rit solu]ionarea `n termen a cererilor de stabilire [i modificare a pensiilor, precum [i a celor de acordare a indemniza]iilor prev\zute de legile speciale”, se arat\ `ntr-un comunicat al Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava cu privire la ac]iunile din semestrul I, cu prec\dere trimestrul II, `ntreprinse la nivelul jude]ului pentru atingerea obiectivelor din programul de guvernare 2009 – 2010.
De asemenea, valorificarea biletelor de odihn\ [i tratament prin Casa Jude]ean\ de Pensii Suceava s-a realizat `n propor]ie de 90,55%, „p=n\ la data de 30 iunie fiind valorificate 1.448 de bilete, dintr-un total de 1.559 de bilete”.
Totodat\, ac]iunea de eliberare a formularului E 101 persoanelor care pleac\ s\ munceasc\ `n Germania, formular care atest\ c\ solicitantul nu este asigurat `n sistemul de securitate social\ din Rom=nia, s-a concretizat `n rezolvarea a 6.030 de cereri depuse. (D.P.)

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …