Tuesday , July 23 2024

Laureatul chinez al Premiului Nobel pentru Pace, în conditii precare de detentie

Laureatul Premiului Nobel pentru Pace, disidentul politic Liu Xiaobo, suport\ la închisoare condi]ii mai rele de deten]ie decât cei cinci tovar\[i de celul\, precum restric]ionarea vizitelor familiei sau accesul la alimente de calitate, a informat ONG chinez Chinese Human Rights Defenders (CHRD). Acest grup de ap\rare a drepturilor omului spune c\ a primit informa]ie actualizat\ privind situa]ia lui Liu în vârst\ de 54 de ani [i condamnat, în 2009, la 11 ani de închisoare pentru a fi colaborat la redactarea manifestului politic “Carta 08”, în care al\turi de al]i 300 de intelectuali a cerut intrarea în vigoare a drepturilor fundamentale cuprinse în Constitu]ia chinez\ din 1982, noteaz\ miercuri ziarul La Razon.

Liu împarte celula închisorii din Jinzhou (provincia Liaoning, la 480 kilometri distan]\ de Beijing) cu al]i cinci de]inu]i condamna]i la pedepse mai lungi, dar c\rora li se permite s\ primeasc\ vizite din partea familiilor, o dat\ pe s\pt\mân\, în timp ce laureatul premiului Nobel are dreptul la doar una pe lun\. Tovar\[ii lui de închisoare pot s\ cumpere alimente sau mâncare g\tit\, lucru refuzat lui Liu care poate, cel mult, s\ cumpere câteva obiecte de uz personal de la magazinul penitenciarului.

Potrivit CHRD, mâncarea g\tit\ la închisoare are o valoare nutritiv\ foarte sc\zut\ [i este de proast\ calitate, motiv pentru care de]inutul politic acuz\ afec]iuni gastrice de la mutarea sa în mai în acest penitenciar, iar hepatita B de care sufer\ risc\ s\ se agraveze. El poate al\turi de ceilal]i de]inu]ilor s\ ias\ dou\ ore în curtea închisorii [i s\ primeasc\ ocazional c\r]i aduse de so]ia sa, Liu Xia, (49 de ani), aflat\ în arest domiciliar din 8 octombrie, când so]ul ei a fost distins cu celebrul premiu Nobel. Îns\ doar c\r]i publicate în China, sau cu drept de vânzare în aceast\ ]ar\.

Un apropiat al familiei a informat Centrul de Informa]ii a Drepturilor Omului din Hong Kong c\ Liu Xia se afl\ de peste zece zile sub supraveghere strict\ [i c\ este pu]in probabil s\ fie eliberat\ pentru a pleca la Oslo s\ i se înmâneze premiul, la 10 decembrie. Un purt\tor de cuvânt al guvernului chinez a refuzat s\ detalieze legea local\ în baza c\reia este men]inut\ în arest domiciliar so]ia de]inutului, c\reia i se împiedic\ orice contact cu presa.

Între timp, regimul chinez î[i continu\ campania de h\r]uire [i arest\ri împotriva membrilor disiden]ei chineze [i apropia]ilor veteranului activist, între care mul]i semnatari ai “Cartei 08”, precum Huang Yaling, care a fost interogat de autorit\]i s\pt\mâna trecut\ dup\ ce a vizitat pavilionul Norvegiei de la Expo de Shanghai pentru a mul]umi pentru premiul decernat lui Liu. Un alt semnatar al manifestului, Zhang Zuhua, arestat împreun\ cu Liu în 2008, se afl\ sub supraveghere domiciliar\ de la aflarea deciziei Academiei norvegiene. În provincia Shandong, activi[tii Ni Wenhua, Li Hongwei [i Qin Zhigang au fost interoga]i dup\ ce au s\rb\torit decernarea premiului Nobel, iar la Beijing “cyber-disiden]ii” Tian Tian [i Liu Qiangben au fost re]inu]i s\pt\mâna trecut\, când se preg\teau s\-l viziteze pe activistul Wang Lihong.

Mai mul]i apropia]i lui Liu, precum Xie Fulin, au suferit represalii [i confiscarea obiectelor personale, îngro[ând lunga list\ a celor h\r]ui]i [i aresta]i pe care o public\ CHRD. Guvernul chinez a subliniat c\ acordarea premiului Nobel unui “delincvent” chinez este o insult\ adus\ “sistemului s\u judiciar”, care face parte dintr-un complot interna]ional pus la cale împotriva celei de-a doua puteri economice a lumii, [i a declan[at un conflict diplomatic cu Norvegia pentru c\ “a permis” Academiei s\ decerneze acest premiu disidentului Liu.

Vezi si

Trump a donat pentru campania de alegere a Kamalei Harris ca procuror general în California

Dacă vicepreședinta SUA Kamala Harris va obține nominalizarea democrată la alegerile prezidențiale, după anunțul de …