Wednesday , December 7 2022

Europa are nevoie de o victorie care sa o îmbarbateze, similar actualului succes al SUA

Uniunea European\ în general [i zona euro în special ar putea face ceva pentru a-[i cre[te moralul asem\n\tor succesului înregistrat de SUA prin uciderea lui Osama ben Laden, scrie Wall Street Journal (WSJ) în edi]ia de mar]i,

A trecut un an de la începerea luptei pentru a p\stra intact\ zona euro, atunci când Grecia a devenit primul membru al eurozonei în c\utarea unui plan de salvare. Europa are nevoie cu disperare de o victorie, scrie WSJ, de[i în prezent îi lipse[te o viziune asupra viitorului s\u, care s\ îi conving\ pe cet\]enii s\i c\ un astfel de lucru este posibil.
Cet\]enii trebuie s\ cread\ c\ problemele economice cu care se confrunt\ pot fi abordate [i c\ victoria în aceast\ lupt\ va face din Europa un loc mai bun. Aceast\ necesitate este deosebit de urgent\ în cele trei ]\ri care au fost nevoite s\ caute sprijin financiar de la restul zonei euro (Grecia, Irlanda [i Portugalia) [i de la Fondul Monetar Interna]ional (FMI), [i în Spania.
Pe de alt\ parte, exact în momentul în care politicienilor la nivel na]ional li se cere s\ promoveze schimbarea, autoritatea lor a fost mult diminuat\. Pentru mul]i aleg\tori, ei nu par nimic mai mult decât vasali ai marilor puteri, care preseaz\ în direc]ia unor reforme mandatate de UE [i FMI în schimbul unor bani care vor sta pu]in timp în vistieria na]ional\ înainte de a fi preda]i c\tre de]in\torii de obliga]iuni, dintre care mul]i sunt b\nci cu sediul în Germania [i Fran]a. Acest lucru a creat un fel de lips\ de speran]\ [i de apatie – ultimul lucru de care este nevoie atunci când aceste na]iuni sunt confruntate cu provoc\ri importante.
O mare parte din durerea pe care o vor suferi aceste na]iuni nu rezult\ în mod mod specific de pe urma problemelor la nivel na]ional. Spre exemplu, insisten]a factorilor de decizie politic\ din zona euro c\ restructurarea datoriilor nu reprezint\ o op]iune nu este motivat\ de preocuparea pentru impactul pe care un astfel de pas l-ar putea avea asupra economiilor din Grecia, Irlanda [i Portugalia, ci din cauza implica]iilor sale mai ample pentru moneda b\ncilor din zona euro, deja sl\bite de alte e[ecuri de management [i reglementare.
Exist\ probabil o cale pentru a da o oarecare speran]\ acelor state din zona euro care au nevoie disperat\ de ea, îns\ pentru acest lucru este necesar ca politicienii germani s\ înceteze s\ se codeasc\ [i s\ fie mai constructivi. Pe m\sur\ ce lunile trec, a devenit din ce în ce mai clar c\ cea mai mare economie din eurozon\, Germania, [i-a asigurat o victorie important\ în lupta cu spectrul de probleme economice. Dac\ la momentul începutului secolului al XXI-lea, odat\ puternica economie german\ se afla într-o stare proast\, Berlinul a reu[it ulterior s\ î[i reformeze pia]a muncii, s\ reduc\ aloca]iile [omerilor [i m\surile de protec]ie social\ ale lucr\torilor.
Pe de alt\ parte, nu orice pas de pe calea pe care a luat-o Germania este posibil pentru al]ii. În plus, s-ar putea ca, dac\ Germania nu deviaz\ de la aceast\ cale pentru a permite mai multe cheltuieli de consum [i mai multe importuri, niciunul din pa[ii care alc\tuiesc calea pe care a urmat-o s\ fie posibil pentru vreo alt\ na]iune a zonei euro.

Vezi si

Autoritățile germane au dejucat o lovitură de stat. 25 de extremiști și foști militari arestați. Ei plănuiau să ocupe Parlamentul

Autoritățile germane au arestat 25 de oameni suspectați că plănuiau o lovitură de stat. Grupul …