Banca Mondiala: Economia României înca nu a revenit pe crestere

reportersite
10 octombrie 2010, 21:59

Europa emergent\ [i Asia Central\ au revenit pe cre[tere dar exist\ temeri privind [omajul [i durabilitatea expansiunii economiei, a anun]at Banca Mondial\ (BM), la o conferin]\ de pres\ prilejuit\ de adunarea general\ anual\ de la Washington a Fondului Monetar Interna]ional (FMI) [i B\ncii Mondiale, conform publica]iei ‘The Financial’ din Georgia.

Redresarea nu s-a sim]it la fel în toate statele. Croa]ia, Letonia, Kîrghistan si România înc\ nu au revenit pe cre[tere’, a declarat vicepre[edintele B\ncii Mondiale pentru Europa [i Asia Central\, Philippe Le Houérou. El a afirmat: ‘Vestea bun\ este este c\ statele din Europa emergent\ [i Asia Central\ au revenit pe cre[tere, dup\ ce regiunea s-a confruntat cu un declin sever în timpul crizei economice mondiale. Datorit\ economiilor mai puternice din Polonia, Rusia [i Turcia, economia a avansat de la un declin de 5,1% în 2009 la o cre[tere proiectat\ de 3,9% în 2010’.

Totu[i, oficialul BM a avertizat c\ ‘redresarea nu este uniform\, exist\ un tablou diferen]iat în cele 30 de state din Europa emergent\ [i Asia Central\. Majoritatea ]\rile au înregistrat cre[tere economic\ anul acesta, dar înc\ sunt altele care nu au revenit pe cre[tere’.

Philippe Le Houérou a explicat c\ [omajul a r\mas ridicat în majoritatea statelor din Europa Central\ [i de Est [i continu\ s\ creasc\ în Comunitatea Statelor Independente (CIS). Aceast\ tendin]\ încetine[te cre[terea economic\ iar povara redres\rii este sim]it\ de multe familii care nu mai reu[esc s\ se descurce.

Europa emergent\ [i Asia Central\ au fost mai puternic lovite de criz\ decât alte regiuni din lume din cauza integr\rii mai strânse în comer]ul interna]ional [i pie]ele financiare [i din cauza sl\biciunii politicilor adoptate în unele ]\ri. Ca rezultat al acestor leg\turi interna]ionale, declinul activit\]ii economice la nivel mondial a provocat regiunii cel mai sever declin în activitatea economic\, echilibrul fiscal, [i influxul de capital, dintre toate regiunile în curs de dezvoltare, apreciaz\ Banca Mondial\.

Institu]ia a apreciat c\ perspectivele de cre[tere ale regiunii în 2010 s-au îmbun\t\]it de[i sunt cele mai slabe din rândul economiilor emergente. Banca Mondial\ estimeaz\ c\ Europa emergent\ [i Asia Central\ vor înregistra o cre[tere de 3,9% în 2010, comparat\ cu 5% în America Latin\ [i Caraibe [i cu 9% în statele în curs de dezvoltare din Asia.

Indermit Gill, economist [ef al B\ncii Mondiale pentru Europa [i Asia Central\, a afirmat: ‘În timp ce majoritatea economiilor din regiune s-au contractat în 2009, cele mai multe ]\ri vor înregistra cre[tere în 2010. Va fi o redresare condus\ de exporturi, în special spre Europa Occidental\. Aceasta înseamn\ c\ acum Europa emergent\ este [i mai legat\ de zona euro decât înainte de criz\. Pre]urile bunurilor fabricate, al ]i]eiului, al metalelor [i al alimentelor sunt în cre[tere, ceea ce ajut\ multe state’.

Pentru a ajuta statele lovite de criz\, Banca Mondial\ [i-a dublat nivelul de creditare, de la 3,9 miliarde de dolari în perioada 2000-2008, la 9 miliarde de dolari în anul fiscal 2009. În anul fiscal 2010, creditele oferite de BM sunt estimate la 11 miliarde de dolari – 10,5 miliarde de la Banca Interna]ional\ pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare (BIRD), [i 0,5 miliarde de dolari de la Agen]ia Interna]ional\ de Dezvoltare (AID).

În plus, în februarie 2009, Grupul B\ncii Mondiale, Banca European\ pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare (BERD), [i Banca European\ de Investi]ii (BEI) au lansat Planul de Ac]iune al Institu]iilor Financiare Interna]ionale, care sprijin\ sistemele bancare [i creditarea pentru economie în Europa Central\ [i de Est. (AGERPRES)