EDITORIAL Modelul polonez

5/01/11 ora:4:39pm

Veto-ul Var[oviei fa]\ de un important acord UE – Rusia din cauza embargoului c\rnii impus de ru[i pare s\ fie exemplul care inspir\ Bucure[tiul `n cazul unui eventual refuz de accedere `n Spa]iul Schengen.

Contraatacul ministrului român de Externe la rumoarea iscat\ `n special de Fran]a `n mediile politice europene a fost primit cu bra]ele deschise `n comentariile din subsolul informa]iei puse pe diferite site-uri. Semn c\ euroscepticismul `mboboce[te [i pe la noi. Legarea mecanismului de verificare [i control pe justi]ie de accederea la Acordul Schengen l-a f\cut pe ministrul Baconschi s\ amenin]e cu renun]area unilateral\ la MCV (de[i asta reprezint\ de fapt reminiscen]a ultimului capitol din negocierile de aderare pe care europenii l-au `nchis cu inima str`ns\). De altfel, Bruxelles-ul a replicat imediat, preciz`nd c\ numai Comisia European\ poate face acest lucru. Dar avertismentul lui Teodor Baconschi vizeaz\ [i un boicot la extinderea Uniunii, cu ]int\ pe Croa]ia – urm\toarea ]ar\ candidat\, care n-ar trece prin acelea[i furci caudine ca România `nainte de aderare. Europenii au repro[at ini]ial croa]ilor dezghe]ul `nt`rziat `n rela]ia cu Tribunalul Penal Interna]ional, `n contextul aducerii [i judec\rii criminalilor de r\zboi din timpul conflictului iugoslav.

Avertismentul de la Bucure[ti se aseam\n\ cu fronda practicat\ de Polonia la `nceputul lui 2007, c`nd, din cauza embargoului Moscovei asupra importului de produse din carne, polonezii s-au opus discu]iilor dintre Rusia [i UE pentru un acord important ce includea [i un capitol energetic, fapt care l-a exasperat pe pre[edintele Comisiei Europene. Conflictul, evident de natur\ politic\, a durat mai mult de un an, cauz`nd Poloniei pierderi de aproximativ 500 milioane de euro. ~n cele din urm\, interven]ia lui Jose Manuel Barroso, pre[edintele de atunci [i de acum al Comisiei Europene, a pus cap\t acestui r\zboi, `n care polonezii nu au dat nici un pas `napoi.

Poate c\ nici România nu va bate `n retragere, chiar dac\ repro[urile unor cancelarii vest-europene cu mai mult\ greutate par s\ fi g\sit un moment propice de refulare. Subiectul preferat – politica României de sprijinire economic\ necondi]ionat\ a Republicii Moldova [i mai ales acordarea cet\]eniei moldovenilor vorbitori de limb\ român\ de peste Prut. De c`teva zile, [i Ungaria aplic\ o lege similar\ pentru etnicii maghiari, dar efectele acesteia s`nt reduse fa]\ de cele ale legii române[ti: noii cet\]eni unguri nu au drept de vot `n Ungaria, pe c`nd moldovenii români pot vota `n alegerile din România. Totu[i, nici Bucure[tiul [i nici Budapesta nu au primit admonest\ri comunitare oficiale, semn c\ legile aplicate de ambele state au fost acceptate la v`rful UE.

Mai r\m`ne de v\zut cine, `n confruntarea Bucure[ti-Bruxelles, se va men]ine mai tare pe pozi]ie [i, `n consecin]\, ce vor decide mini[trii de Interne ai celor 25 de state membre ale Acordului `n privin]a României [i Bulgariei. Apoi s\ mul]umim Poloniei (care va prelua pre[edin]ia UE la var\, dup\ Ungaria). (Radu ME{NI}|)