Tuesday , September 27 2022

Strategia fiscala a guvernului PDL – pensii nemajorate, tichete de masa si premii taiate, angajari blocate pâna în 2014

Pensiile persoanelor care au lucrat în condi]ii deosebite, dar [i ale celor care au ie[it din c=mpul muncii  în acest an nu vor beneficia de majorari. Guvernul a decis miercuri blocarea lor pân\ în anul 2014, pe motiv c\ nu dispune de un cadru sustenabil de aplicare a legii [i c\ deficitul realizat ar putera crea problem grave în plata drepturilor sociale. Guvernula mai decis s\ sisteze  , tot pân\ în anul 2014, acordarea tichetelor de mas\, cadou [i de vacan]\ pentru angaja]ii din institu]iile publice. Executivul a spus nu [i acord\rii unor premii pentru bugetari, în timp ce orele pesdte program vor fi compensate to prin ore libere. Motivul aceste strategii fiscale de strângere a curelei? Lipsa banilor [i temerile legate de adâncirea deficitului bugetar.
Guvernul a decis miercuri blocarea unor pensii pân\ în anul 2014, pe motiv c\ nu dispune de un cadru sustenabil de aplicare a legii [i c\ deficitul realizat ar putera crea problem grave în plata drepturilor sociale. Noua lege a pensiilor, adoptat\ de Guvern [i intrat\ în vigoare la 1 ianuarie 2011, prevede c\ pensionarii care au lucrat în condi]ii deosebite de munc\ dup\ 1 aprilie 2001 vor beneficia de o majorare a punctajelor lunare cu 25%, iar persoanelor ie[ite la pensie în acest an le va fi aplicat la rândul lor un indice de corec]ie calculat ca raport între 43,3% din câ[tigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent [i valoarea unui punct de pensie în vigoare la acea dat\. Ambele major\ri de pensii erau programate s\ fie aplicate la 1 ianuarie 2012.
Strategia fiscal-bugetar\ a Guvernului pentru perioada 2012-2014, mai relev\ c\ aceste major\ri determin\ cheltuieli suplimentare ale bugetului asigur\rilor sociale de stat cu aproximativ 865 milioane lei la nivelul unui an.
Potrivit documentului, citat de Mediafax, Guvernul va sista pân\ în anul 2014 acordarea tichetelor de mas\, cadou [i de vacan]\ pentru angaja]ii din institu]iile publice, va bloca [i anul viitor acordarea de premii pentru bugetari [i va continua sistemul de compensare doar cu ore libere a muncii prestate în afara timpului normal de lucru.
Politica de blocare a angaj\rilor în sistemul public, prin ocuparea unui singur post din [apte vacantate, va fi men]inut\ atât anul viitor, dar [i în 2013, tot pân\ în anul 2014 urmând s\ fie extins\ [i interdic]ia de achizi]ionare de autoturisme, mobilier [i aparatur\ birotic\ pentru institu]iile publice.
În acela[i timp, valoarea de referin]\ corespunz\toare coeficientului de ierarhizare 1,00 aferent grilei de salarii pentru sectorul bugetar va fi înghe]at anul viitor la valoarea de 600 lei.
Prin blocarea ocup\rii posturilor vacante în sistemul public, Guvernul estimeaz\ economii la cheltuielile de personal de 1,72 miliarde lei în 2012 [i 1,99 miliarde lei în 2013.
Economiile estimate din sistarea tichetelor de mas\, cadou [i de vacan]\ sunt de 9,1 miliarde lei în 2012 [i 9,6 miliarde lei în 2013.
Hossu: Guvernul m\re[te restric]iile, e incapabil s\ aduc\ venituri la bugetul de stat; vom protesta
Pre[edintele “Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX c\ prin Strategia fiscal-bugetar\ 2012-2014, Guvernul m\re[te restric]iile pentru sistemul public, fiind “un manager incapabil” s\ aduc\ venituri la bugetul de stat, dar sindicatele se vor împotrivi acestor m\suri. Hossu a precizat c\ Guvernul, “într-un mod anormal”, î[i propune s\ men]in\ constant bugetul de stat la 32,4-32,5 la sut\, nedorind s\ combat\ evaziunea fiscal\ [i munca la negru.  “Guvernul prevede pe urm\torii trei ani ca venitul la bugetul de stat s\ r\mân\ constant, adic\ statul nu prevede s\ î[i îmbun\t\]easc\ [i colectarea la buget, ceea ce înseamn\ c\ le convine situa]ia actual\ privind evaziunea fiscal\ [i munca la negru”, a mai spus liderul sindical. Potrivit lui Hossu, din ultimul acord cu FMI Guvernul nu poate schimba nimic, doar s\ m\reasc\ restric]iile, dar astfel “nu face nimic nou”. Pre[edintele “Cartel Alfa” a precizat c\ din septembrie vor avea loc ac]iuni sindicale, momentan confedera]ia fiind într-un proces de reorganizare, care prevede o comunicarea mai bun\ cu membrii, pentru ca ace[tia s\ fie mult mai receptivi la mi[c\rile sindicale.

Vezi si

Inspectorii școlari generali, convocați la minister: Vor fi asigurate condiții în sezonul rece

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a convocat luni la minister inspectorii generali școlari din țară pentru …