Friday , October 7 2022

Premierul Boc, despre disponibilizari: La bugetari, angajarile se vor face dupa principiul 1 la 7

Guvernul va reduce num\rul bugetarilor aplicând, în esen]\, politica angaj\rii unei singure persoane la [apte care pleac\ din sistem, iar în institu]ii cum sunt Ministerul de Interne sau Fiscul vor continua procesele existente de disponibilizare, a declarat, vineri, premierul Emil Boc.
Premierul a fost întrebat dac\ va continua procesul de disponibilizare a angaja]ilor din sectorul bugetar.
“Acordul cu Comisia European\ este foarte clar: se men]ine ca politic\ general\ angajarea unei singure persoane la [apte care ies din sistem pe aceast\ modalitate. În rest, acolo unde exist\ proces de restructurare, cum este la ANAF sau la Ministerul de Interne, acolo procedurile se duc mai departe în baza standardelor de personal stabilite de c\tre autorit\]ile respective. Ca politic\ general\, aceasta este cea pe care o promoveaz\ Guvernul – politica unul din [apte de înlocuire [i de restructurare acolo unde procedurile sunt în derulare. Pentru bugetari, politica este, în esen]\, unul din [apte”, a r\spuns Boc.
Referitor la companiile de stat, el a subliniat, îns\, c\ vor mai fi analizate procese de restructurare, pentru a opri pierderile.
“La companii de stat sau alte structuri cum sunt regii ale statului care nu au bugetari – pentru a putea eficientiza func]ionarea regiilor, ca s\ nu mai produc\ pierderi – vor fi avute în vedere procese de analiz\ [i restructurare la nivelul personalului”, a spus premierul.
În leg\tur\ cu revenirea salariilor bugetarilor la nivelul de dinainte de t\ierile operate în anul 2010, [eful Guvernului a subliniat c\, din anul 2012, major\rile salariale se vor face numai în condi]iile în care se vor respecta ]intele de cre[tere economic\ [i deficit bugetar.
“Din ce avem în momentul de fa]\ acordat ca drepturi, nu avem în vedere restrângerea sau diminuarea celor existente. În contextul în care strategia financiar-fiscal\ se respect\ – cre[tere economic\, deficit bugetar, evident c\ este loc pentru cre[teri salariale, ]inând cont de ce se va întâmpla în economie, dar trebuie s\ fim precau]i, pruden]i. Strategia fiscal\, evident, las\ loc pentru recuperarea salariilor bugetarilor. Vom vedea concret la Legea bugetului [i Legea salariz\rii pe 2011 etapele concrete ale recuper\rii drepturilor salariale”, a explicat premierul.
De asemenea, el a men]ionat c\ [i în anul 2012 se vor aplica impozite sporite pentru persoanele care de]in mai multe locuin]e [i ma[ini de lux.
“Cei care au mai multe case, mai multe ma[ini sau ma[ini mai sofisticate vor pl\ti mai mult. Acest lucru l-am spus mai demult, pentru c\ la Parlament s-a aplicat numai pân\ la 31 decembrie aceast\ politic\ [i am anun]at înc\ de atunci c\ vom extinde pân\ în 2012 politica de impozitare a celor cu mai multe case sau ma[ini scumpe”, a spus Boc.
Totodat\, în proiectul de buget pe anul 2012, Guvernul va prevedea 43 de miliarde de lei – fonduri pentru investi]ii publice, a men]ionat Boc.
“Sus]inerea activit\]ii economice se poate face prin diverse modalit\]i. O prim\ modalitate este prin programul de investi]ii. România are cel mai ridicat procent din PIB dintre ]\rile europene alocat investi]iilor. Anul acesta, dup\ rectificarea de buget, investi]iile se ridic\ la 36 de miliarde de lei. În 2012, volumul investi]iilor va fi de 43 de miliarde de lei, reprezentând 7,33% din PIB, adic\ asta înseamn\ orientarea politicii Guvernului pentru sus]inerea investi]iilor [i a locurilor de munc\”, a mai sus]inut [eful Guvernului. t

Vezi si

Premiul Nobel pentru Pace 2022: Un activist din Belarus și două organizații pentru drepturile omului din Rusia și Ucraina

Ales Bialiatski, avocat pentru drepturile omului din Belarus, organizația rusă pentru drepturile omului Memorial și …

One comment

  1. Sa vedem cine mai colecteaza banii statului daca dau afara de la fisc si cine ne va mai apara de infractori.