Wednesday , November 30 2022

Universitatea “Stefan cel Mare” renunta la doua programe de studii universitare de licenta

USV figura `ntr-o adres\ a celor de la ARACIS trimis\ Ministerului Educa]iei, cu patru programe universitare de licen]\ ce riscau s\ fie `nchise, dat fiind faptul c\ pentru acestea nu s-a depus documenta]ia `n vederea evalu\rii N conform reprezentan]ilor USV, pentru programele “Cibernetic\ Economic\” [i “{tiin]e ale inform\rii [i document\rii” nu se va solicita la ARACIS o evaluare `n vederea continu\rii activit\]ii N `n schimb, dou\ programe ale Facult\]ii de Litere [i {tiin]e ale Comunic\rii vor func]iona `n continuare

Printr-o adres\ trimis\ Ministerului Educa]iei la sf=r[itul lunii februarie, Agen]ia Rom=n\ de Asigurare a Calit\]ii `n ~nv\]\m=ntul Superior informa MECTS cu privire la o serie de programe de studii universitare de licen]\ pentru care nu s-a solicitat evaluarea pentru continuarea activit\]ii acestora. ~n informarea postat\ pe pagina electronic\ a MECTS, Universitatea “{tefan cel Mare” figura cu patru programe de studii universitare de licen]\ din cadrul facult\]ilor de Istorie [i Geografie, Litere [i {tiin]e ale Comunic\rii [i {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\.
Potrivit documentului transmis de Agen]a Român\ de Asigurare a Calit\]ii în Înv\]\mântul Superior (ARACIS), cele patru programe de studii universitare de licen]\ autorizate care au dep\[it termenul legal de acreditare sunt: ‚Cibernetic\ Economic\’ (zi) din cadrul domeniului de licen]\ ‚Cibernetic\, statistic\ [i informatic\ economic\’ de la Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\, ‚{tiin]e ale inform\rii [i document\rii’ (IF) din cadrul Facult\]ii de Istorie [i Geografie, domeniul de licen]\ ‚{tiin]e ale Comunic\rii’ [i ‚Limb\ [i literatur\ rom=n\- Limb\ [i literatur\ italian\’ (IF) [i ‚Comunicare [i rela]ii publice’ (IF) de la Facultatea de Litere [i {tiin]e ale Comunic\rii.
Dac\ pentru programele de licen]\ din cadrul Facult\]ii de Litere [i {tiin]e ale Comunic\rii s-a trimis documenta]ia la ARACIS, din cauza num\rului sc\zut de solicit\ri din partea absolven]ilor de liceu, pentru specializ\rile ‘Cibernetic\ Economic\’ [i ‘{tiin]e ale inform\rii [i document\rii’ nu se va mai organiza concurs de admitere `n sesiunea din 2012.
Conform Elenei Hlaciuc, decanul Facult\]ii de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\, „pentru „Cibernetic\ economic\” nu vom mai organiza concurs de admitere pentru anul academic urm\tor. ~n schimb, absolven]ii de liceu se vor putea `ndrepta spre domeniul „Informatic\ economic\”, program ce are o serie de puncte comune cu cel men]ionat `n documentul celor de la ARACIS. }in=nd cont c\ studen]ii no[trii au optat `n num\r mult mai mare pentru ‚Informatic\ economic\’ am decis s\ renun]\m la ‚Cibernetic\ Economic\’, prin urmare nu vom trimite respectivele documente la ARACIS”.
{i domeniul de licen]\ „{tiin]e ale inform\rii [i document\rii” din cadrul Facult\]ii de Istorie [i Geografie a avut o soart\ asem\n\toare programului de la FSEAP, cu men]iunea c\ pentru aceast\ specializare nu s-a mai organizat concurs de admitere nici `n vara anului trecut.
„’{tiin]e ale inform\rii [i document\rii’ este o nou\ denumire a programului de studiu ‚Biblioteconomie’ pentru care noi nu am organizat admitere nici `n 2011. Consider\m c\ pentru acest segment pia]a este acoperit\, adresabilitatea absolven]ilor de liceu sc\zuse, drept urmare am luat decizia corect\ `n aceast\ situa]ie”, a declarat {tefan Purici, prorector `n cadrul USV, fost decan al Facult\]ii de Istorie [i Geografie
N pentru programele ‚Limb\ [i literatur\ rom=n\- Limb\ [i literatur\ italian\’ (IF) [i ‚Comunicare [i rela]ii publice’ (IF) documnta]ia s-a depus `nainte de publicarea documentului celor de la ARACIS
Scenariul este diferit `n cazul celor dou\ programe de studii universitare din cadrul Facult\]ii de Litere [i {tiin]e ale Comunic\rii, respectiv ‚Limb\ [i literatur\ rom=n\- Limb\ [i literatur\ italian\’ (IF) [i ‚Comunicare [i rela]ii publice’ (IF).
“Pe pagina electronic\ a MECTS a ap\rut un document de la ARACIS ce reprezint\, mai cur=nd, un avertisment [i nu o decizie. Interesul facult\]ilor este, `n mod evident, acela de a-[i men]ine programele curente. Pentru cele dou\ programe din cadrul Facult\]ii de Litere [i {tiin]e ale Comunic\rii am trimis dosarele la ARACIS `n luna februarie. C=nd cei de la MECTS au publicat pe siteul lor adresa de la ARACIS, noi depusesem deja documenta]ia necesar\ [i chiar `n acea perioad\ o comisie de evaluare efectua o vizit\ la Universitatea „{tefan cel Mare”. Pentru cel\lalt program, vizita ARACIS a avut loc s\pt\m=na trecut\”, a explicat Mircea Diaconu, fost decan al FLSC, prorector ce coordoneaz\ autorizarea [i acreditarea academic\ a programelor de studii [i acreditarea/ autorizarea institu]ional\.
N programe ale unor universit\]i prestigioase din Rom=nia, amenin]ate cu `nchiderea
O dat\ cu avertismentul publicat de ARACIS `n luna februarie a acestui an, sute de programe universitare, at=t din cadrul universit\]ilor de stat c=t [i din cadrul celor private, risc\ s\ fie suspendate, dat fiind faptul c\ reprezentan]ii lor nu au solicitat evaluarea unor programe `n vederea continu\rii activit\]ii. ~n nota ARACIS mai este consemnat faptul c\ universit\]ile pot s\ mai depun\ documenta]ia `n vederea evalu\rii periodice sau acredit\rii, p=n\ la data de 31 martie 2012. Programele de studii universitare de licen]\ pentru care nu se vor depune dosare noi de evaluare la ARACIS p=n\ la data de 31 martie 2012, vor intra sub inciden]a prevederilor legale privind `nchiderea acestora. MECTS va solicita la data de 2 aprilie 2012 situa]ia actualizat\ a programelor de studii universitare de licen]\, `n vederea lu\rii m\surilor legale ce se impun. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …

No comments

  1. Cu acele secții de la LITERE -Comunicare și p.m. nu-și g