Tuesday , March 5 2024

Un politist pleaca la munca in strainatate pentru ca nu ii ajunge salariul

N surse din cadrul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava spun c\ exist\ mai multe astfel de situa]ii `n care chiar [i ofi]eri de poli]ie ar dori s\ plece la munc\ `n afar\, dar `nc\ nu au f\cut acest pas
Salariile mic[orate considerabil `i determin\ tot mai mult pe poli]i[ti s\ aib\ `n vedere alte variante de a ob]ine venituri, plecarea `n str\in\tate fiind una din sol]iile la care mul]i viseaz\. Dup\ ce medici [i profesori au preferat s\ renun]e la a mai munci `n Rom=nia pentru a c=[tiga mai bine `n str\in\tate, iat\ c\ a venit [i r=ndul unor cadre din Ministerul Administra]iei [i Internelor de a opta pentru o nou\ carier\ peste hotare.
Oameni care au cel pu]in zece ani de experien]\, fie c\ sunt agen]i sau ofi]eri de poli]ie iau tot mai `n serios posibilitatea `ncet\rii raporturilor de munc\. Cel pu]in unul din poli]i[tii suceveni a f\cut pasul acesta, `ns\ surse din cadrul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava spun c\ se preg\tesc de plecare cel pu]in `nc\ un agent de poli]ie [i un ofi]er, nemul]umi]i din cauza ratelor [i a celorlalte cheltuieli pe care le au [i c\rora nu el mai pot face fa]\ dup\ ce, `n mod repetat, li s-a diminuat din drepturile salariale.
Primul poli]ist care a preferat s\ plece pentru a-[i g\si un loc de munc\ `n str\in\tate este Radu P\iu[. El are gradul de agent [ef [i a lucrat de circa 15 ani `n structurile de Poli]ie, fiind `ncadrat la grupa pirotehnic\ din cadrul Serviciului Arme [i Muni]ii de la IPJ Suceava. Dup\ ce [i-a depus cererea de `ncetare a raporturilor de munc\, el a povestit mai multor colegi de breasl\ c\ nu mai poate sta `n ]ara asta cu salariul pe care `l are [i cu cheltuielile foarte mari. El le-ar fi spus c\ pleac\ `n str\in\tate, av=nd deja unele demersuri pentru un job la un patron `n Marea Britanie.
Radu P\iu[ are 41 de ani iar cu toate c\ are ani mul]i de experien]\ a preferat chair s\ mearg\ la munc\ peste hotare `ntr-un domeniu care nu are leg\tur\ cu profesia pe care a exercitat-o at=ta vreme. Fiind catalogat de unii colegi ca fiind „un om care `[i f\cea con[tiincios treaba”, Radu P\iu[ a preferat s\ nu vorbeasc\ de r\u `n vreun fel institu]ia unde a lucrat vreme `ndelungat\. „Nu conteaz\ motivele pentru care am plecat, sunt de ordin personal”, ne spune u[or sup\rat Radu P\iu[, `n timp ce la televizorul din camer\ rulau imagini de la mitingul de la Bucure[ti organizat de poli]i[tii nemul]umi]i de t\ierea salariilor. Nu a vrut s\ dea multe detalii despre planurile sale de viitor, spun=nd c\ este posibil\ plecarea la munc\ `n str\in\tate.
Conducerea IPJ Suceava a evitat s\ comenteze pe marginea acestui subiect delicat al plec\rii angaja]ilor din r=ndurile Poli]iei pentru a c=[tiga mai bine `n str\in\tate. „Este decizia care apar]ine fiec\ruia. Fiecare cum consider\, a[a face”, spune purt\torul de cuv=nt al IPJ Suceava, subcomisarul Alin Botezatu.
Interesant este c\ nu doar Radu P\iu[ urm\re[te s\ plece la munc\ `n sectoare care nu au neap\rat vreo leg\tur\ cu profesia sa. Spre exemplu, ofi]erul care inten]ioneaz\ s\ plece [i care, cel pu]in deocamdat\, nu ar fi f\cut `nc\ acest pas [i-a „preg\tit terenul” pentru a pleca tot `n Marea Britanie, la o sp\l\torie auto. (Dan PRICOPE)

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …

No comments

  1. Felicitari politistilor care au avut curajul sa strige:”Iesi afara,javra ordinara…