Thursday , April 8 2021

Un politist pleaca la munca in strainatate pentru ca nu ii ajunge salariul

N surse din cadrul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava spun c\ exist\ mai multe astfel de situa]ii `n care chiar [i ofi]eri de poli]ie ar dori s\ plece la munc\ `n afar\, dar `nc\ nu au f\cut acest pas
Salariile mic[orate considerabil `i determin\ tot mai mult pe poli]i[ti s\ aib\ `n vedere alte variante de a ob]ine venituri, plecarea `n str\in\tate fiind una din sol]iile la care mul]i viseaz\. Dup\ ce medici [i profesori au preferat s\ renun]e la a mai munci `n Rom=nia pentru a c=[tiga mai bine `n str\in\tate, iat\ c\ a venit [i r=ndul unor cadre din Ministerul Administra]iei [i Internelor de a opta pentru o nou\ carier\ peste hotare.
Oameni care au cel pu]in zece ani de experien]\, fie c\ sunt agen]i sau ofi]eri de poli]ie iau tot mai `n serios posibilitatea `ncet\rii raporturilor de munc\. Cel pu]in unul din poli]i[tii suceveni a f\cut pasul acesta, `ns\ surse din cadrul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava spun c\ se preg\tesc de plecare cel pu]in `nc\ un agent de poli]ie [i un ofi]er, nemul]umi]i din cauza ratelor [i a celorlalte cheltuieli pe care le au [i c\rora nu el mai pot face fa]\ dup\ ce, `n mod repetat, li s-a diminuat din drepturile salariale.
Primul poli]ist care a preferat s\ plece pentru a-[i g\si un loc de munc\ `n str\in\tate este Radu P\iu[. El are gradul de agent [ef [i a lucrat de circa 15 ani `n structurile de Poli]ie, fiind `ncadrat la grupa pirotehnic\ din cadrul Serviciului Arme [i Muni]ii de la IPJ Suceava. Dup\ ce [i-a depus cererea de `ncetare a raporturilor de munc\, el a povestit mai multor colegi de breasl\ c\ nu mai poate sta `n ]ara asta cu salariul pe care `l are [i cu cheltuielile foarte mari. El le-ar fi spus c\ pleac\ `n str\in\tate, av=nd deja unele demersuri pentru un job la un patron `n Marea Britanie.
Radu P\iu[ are 41 de ani iar cu toate c\ are ani mul]i de experien]\ a preferat chair s\ mearg\ la munc\ peste hotare `ntr-un domeniu care nu are leg\tur\ cu profesia pe care a exercitat-o at=ta vreme. Fiind catalogat de unii colegi ca fiind „un om care `[i f\cea con[tiincios treaba”, Radu P\iu[ a preferat s\ nu vorbeasc\ de r\u `n vreun fel institu]ia unde a lucrat vreme `ndelungat\. „Nu conteaz\ motivele pentru care am plecat, sunt de ordin personal”, ne spune u[or sup\rat Radu P\iu[, `n timp ce la televizorul din camer\ rulau imagini de la mitingul de la Bucure[ti organizat de poli]i[tii nemul]umi]i de t\ierea salariilor. Nu a vrut s\ dea multe detalii despre planurile sale de viitor, spun=nd c\ este posibil\ plecarea la munc\ `n str\in\tate.
Conducerea IPJ Suceava a evitat s\ comenteze pe marginea acestui subiect delicat al plec\rii angaja]ilor din r=ndurile Poli]iei pentru a c=[tiga mai bine `n str\in\tate. „Este decizia care apar]ine fiec\ruia. Fiecare cum consider\, a[a face”, spune purt\torul de cuv=nt al IPJ Suceava, subcomisarul Alin Botezatu.
Interesant este c\ nu doar Radu P\iu[ urm\re[te s\ plece la munc\ `n sectoare care nu au neap\rat vreo leg\tur\ cu profesia sa. Spre exemplu, ofi]erul care inten]ioneaz\ s\ plece [i care, cel pu]in deocamdat\, nu ar fi f\cut `nc\ acest pas [i-a „preg\tit terenul” pentru a pleca tot `n Marea Britanie, la o sp\l\torie auto. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Spitalul Județean Suceava face de mâine teste PCR, contra cost

Valoarea unei astfel de investigații este de 250 de lei Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă …

No comments

  1. Felicitari politistilor care au avut curajul sa strige:”Iesi afara,javra ordinara…