Sunday , April 21 2024

Un casier de la Termica a tocat miliarde din banii sucevenilor la pacanele

Alin Vasile Mandache, casier la Termica, a b\gat `n jocuri de noroc  2,23 miliarde de lei vechi, banii `ncasa]i de la o asocia]ie de proprietari  pe care trebuia s\ `i duc\ `n vistieria firmei de termoficare n Asocia]ia 52 unde s-a `nregistrat paguba este cea `n care locuie[te taman directoarea de marketing de la Termica, Doina Oic\ n c=nd a aflat c\ urmeaz\ a fi debran[at\ de la agentul termic, a `nceput scandalul n `n urma verific\rilor a fost depistat casierul infractor

 

Alin Vasile Mandache, cu spatele, ieri, pe holurile Judecatoriei
Alin Vasile Mandache, casier la SC Termica SA, acuzat de delapidarea sumei de 223.000 de lei, din banii pl\ti]i de sucevenii care au contracte, prin intermediul asocia]iilor de proprietari cu furnizorul de ap\ cald\ [i c\ldur\ va fi cercetat `n stare de libertate, cu interdic]ia de a p\r\si ]ara. Aceasta a fost decizia luat\ ieri de magistra]ii de la Judec\toria Suceava.
Nu poate fi apreciat\ din afara sistemului juridic valoarea delapid\rii pentru care cineva poate intra `n arest. Cert este `ns\ c\ prin felul `n care a ac]ionat, t=n\rul Mandache, care a tocat banii la p\c\nele, a pus `n pericol alimentarea cu ap\ cald\ [i c\ldur\ a mii de suceveni buni platnici, care [i-au achitat obliga]iile la asocia]iile de proprietari. Surse diferite au confirmat faptul c\ b\iatul avea obiceiul s\ mearg\ prin cr=[me unde erau [i jocuri de noroc [i nu rata ocazia de a-[i `ncerca norocul.
Administratorii asocia]iilor au dat pe m=na lui Mandache sau a altora ca ace[tia miliarde care, `n loc s\ ajung\ `n casieria SC Termica, s-au pierdut prin s\lile de jocuri. Anturajul este, cel mai probabil, factorul determinant pentru care un t=n\r care a absolvit un liceu prestigios din Suceava, cu o medie mare la bacalaureat, s\ ajung\ s\ fure din banii pe care oamenii `i dau, lun\ de lun\, ca s\ pl\teasc\ utilit\]ile [i celelalte cheltuieli comune.
Mar]i sear\, ofi]eri din cadrul Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava au efectuat verific\ri cu privire la s\v=r[irea de c\tre Alin Vasile Mandache, de 24 de ani, din comuna Mitocul Dragomirnei, angajat `n func]ia de casier la SC Termica SA, a infrac]iunilor de delapidare cu consecin]e deosebit de grave [i infrac]iunea de fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\.
Fa]\ de acesta s-a `nceput urm\rirea penal\, re]in=ndu-se c\, cu inten]ie direct\, la diferite intervale de timp, `n calitate de casier al firmei amintite [i-a `nsu[it suma de 223.000 lei, `ncasat\ de la o asocia]ie de proprietari din localitate, sum\ pe care a folosit-o integral la s\lile de jocuri de noroc de pe raza municipiului Suceava.
Poli]i[tii au constatat c\ `n perioada 24.03.2011 – 22.09.2011, Mandache a `ncasat suma de 299.000 lei de la Asocia]ia de proprietari 52, din zona M\r\[e[ti, eliber=nd monetare `nseriate, f\r\ `ns\ a depune exemplarele nr. 2 si 3 ale respectivelor tipizate la societate, `n scopul declarat de a nu fi descoperit. Este vorba de fila roz [i cea verde de la monetar, cea albastr\ fiind cea care r\m=ne la asocia]ia de proprietari. ~n baza acesteia, asocia]ia de proprietari a putut s\ `[i justifice fa]\ de societatea de termoficare faptul c\ a dat banii din `ncas\ri. Cei ce au f\cut ancheta au mers pe fir [i au ajuns la concluzia c\ o parte din bani nu au mai ajuns la destina]ie. Din c=te se pare, au fost f\cute [i verific\ri la b\cnile unde SC Termica SA are conturi deschise pentru a se vedea filele verzi de la monetar dac\ au fost sau nu depuse [i ce sume.
Din suma sustras\, suspectul a depus `n conturile bancare ale societ\]ii suma de 76.000 lei, restul sumei de 223.000 de lei, folosind-o `n interes personal. ~n plus, Vasile Mandache a falsificat trei monetare, prin care a dorit s\ creeze aparen]a  c\ a `ncasat de la asocia]ia de proprietari doar 76.000 de lei pentru ca acesta s\ poat\ justifica doar depunerea acestei sume `n casieria Termica.
Vasile Mandache a fost re]inut mar]i sear\ pentru 24 de ore, ieri fiind prezentat Judec\toriei Suceava cu propunere de arestare preventiv\. Magistra]ii au decis c\ individul poate fi cercetat f\r\ niciun risc, `n stare de libertate, cu interdic]ia de a p\r\si ]ara.
Gre[eala angajatului: [i-a ]epuit, indirect, unul din [efi
}eapa de miliarde a angajatului de la Termica SA Suceava care a luat din banii pe care unii suceveni i-au pl\tit pentru ap\ cald\ [i c\ldur\ a fost dat\ chiar la asocia]ia de proprietari unde este arondat\ [i Doina Oic\, directorul de marketing al societ\]ii de termoficare. Situa]ia a fost descoperit\ mai degrab\ `nt=mpl\tor deoarece asocia]ia respectiv\ are datorii de multe miliarde de lei vechi pe care le plimb\ de la un an la altul.
Din c=te se pare, gre[eala mare a t=n\rului care a ]epuit cu peste dou\ miliarde de lei vechi asocia]ia de proprietari 52 a fost c\ s-a l\comit prea mult la bani. Iar dac\ se putea o gre[eal\ mai mare, a fost tocmai aceea c\ din cele peste o sut\ de asocia]ii de proprietari din Suceava, t=n\rul angajat al SC Termica nu a g\sit de furat dec=t tocmai la asocia]ia unde este arondat un director al societ\]ii.
~n fiecare toamn\ se face o verificare a asocia]iilor de proprietari care, dac\ au datorii mai vechi de ianuarie a.c., risc\ s\ fie debran[ate de la furnizarea energiei termice. ~n anii trecu]i, de[i asocia]ia 52 avea restan]e de miliarde de lei vechi, reu[ea de fiecare dat\ s\ se `ncadreze `n r=ndul celor care mai beneficiau de ap\ cald\ [i de `nc\lzire.
Anul acesta nu s-a mai `nt=mplat a[a, asocia]ia 52 fiind luat\ `n vizor de Termica pentru c\ ar fi avut datorii nepl\tite de anul trecut. Situa]ia a generat contradic]ii `ntre conducerea asocia]iei [i termica, implicit Doina Oic\, ea fiind cea care trebuia s\ ia o decizie cu privire la sistarea furniz\rii apei calde [i `nc\lzirii la asocia]iile r\u – platnice. „Au fost date preavize la toate asocia]iile care figurau cu sold restant din 2010. ~n fun]ie de vechimea soldului se iau m\suri”, a precizat directorul de marketing al SC Termica, ad\ug=nd c\ nu a `ncercat s\ influen]eze `n niciun fel asocia]ia din care face parte.
Totu[i, a primit un r\spuns care a contrariat-o [i de la care, cel mai probabil, a pornit investiga]ia care a dus la prinderea t=n\rului care a furat din bani. Cei de la asocia]ia 52 ]ineau sus [i tare c\ nu e normal s\ fie debran[a]i [i c\ SC Termica SA se afl\ `n eroare, pentru c\ ei sunt cu pl\]ile la nivelul lui 2011. „Mirarea lor a fost c\ dup\ documentele pe care le aveau ei, nu trebuiau s\ fie debran[at\ asocia]ia de proprietari. ~n ceea ce am primit eu de la serviciul financiar, care nu se afl\ `n subordinea mea direct\, rezulta cu totul altceva”, a declarat Doina Oic\. Ea a spus c\ nu a dorit dec=t s\ clarifice aceast\ situa]ie cu care nu a mai avut de-a face.
~n final, dup\ o perioad\ mai ampl\ de cercet\ri, a fost depistat t=n\rul Alin Vasile Mandache. Asta `n condi]iile `n care luni t=n\rul `ncasase al]i bani de la asocia]ii de proprietari din ora[. Se pare, `ns\, c\ era la curent cu unele verific\ri ce se f\ceau deoarece cuno[tin]ele sale `l v\zuser\ ceva mai agitat ca de obicei. A doua zi a fost s\ltat de Poli]ie. „P=n\ ieri (mar]i – n.red.) nici m\car nu [tiam cum arat\. De resursele umane r\spunde altcineva. E un copil iar eu c=nd l-am v\zut am crezut c\ este cineva care probabil venise pentru a face practic\ la noi. P\cat de el”, a spus Doina Oic\.
Din c=te se pare, situa]ia de la Asocia]ia de proprietari 52 a fost favorizat\ [i de schimbarea conducerii asocia]iei. Totu[i, la o prim\ vedere, cei de la asocia]ie au procedat corect c=nd au predat monetarul, ceva mai mult\ aten]ie trebuind s\ aib\ cei de la SC Termica SA Suceava cu privire la extrasele de cont. Aceasta ar fi o posibil\ explica]ie, `ns\ ancheta este `n derulare [i nu este exclus s\ mai apar\ [i alte date. Acest fapt a fost confirmat, ieri, [i de directorul general Silviu Gem\nari. El a mai spus c\ nu are deocamdat\ indicii cu privire la un posibil ajutor de la o alt\ persoan\ angajat\ `n cadrul societ\]ii de termoficare, dar nu exclude acest lucru, mai ales c\ se vor mai face verific\ri [i la alte asocia]ii de proprietari. (Neculai RO{CA, Dan PRICOPE)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …

No comments

  1. http://www.koreanfood2011.ro, numai aici veti gasi cele mai bune produse alimentare coreene, precum si celebrul lichior de orez SOJU!