Monday , March 4 2024

Tranzactiile imobiliare in redesteptare, conform statisticilor de la Cartea Funciara

Romica Andreica, directorul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara
N Oficiul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ Suceava eviden]iaz\ `n lunile de var\ a acestui an cre[teri importante a num\rului de opera]iuni privind propriet\]ile imobiliare n num\rul de opera]iuni privind dreptul de proprietate sau dezmebr\minte fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut a crescut cu 13,5% n num\rul de `nscrieri construc]ii la Cartea Funciar\ a  crescut `n 2010 fa]\ de 2009 cu peste 48% n interesul sucevenilor pentru utilizarea propriet\]ilor imobiliare ca ipotec\ pentru angajarea de credite a crescut `n vara acestui an cu  31% fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut
Dup\ doi ani de a[teptare, sucevenii care lucreaz\ `n str\in\tate  au decis s\ atace din nou pia]a imobiliar\. Dac\ `n anii 2008 [i 2009, opera]iunile efectuate pe timp de var\ la Oficiul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ ar\tau un declin considerabil fa]\ de anii trecuti, `n acest an operatorii Oficiului au constatat o cre[tere semnificativ\, care nu poate fi explicat\ de Romic\ Andreica, directorul institu]iei dec=t prin faptul c\ sucevenii care lucreaz\ `n afara ]\rii s-au s\turat de pove[ti despre criza imobiliar\ [i au `nceput s\ vin\ `n num\r c=t mai mare la OCPI pentru a introduce `n cadrul legal propriet\]i imobiliare, a utiliza astfel de  propriet\]i `n banci, ca ipotec\, pentru ob]inerea de `mprumuturi, dar [i pentru a `nscrie construc]ii.
~n urm\ cu un an, eviden]ele Oficiului de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ Suceava relevau o evolu]ie descresc\toare `ncep=nd de anul trecut a tranzac]iilor imobiliare. Astfel, dac\ `n luna august 2008 au fost `nregistrate la OCPI Suceava 1929 de opera]iuni privind dreptul de proprietate sau dezmembr\minte `n favoarea persoanelor fizice, num\rul acestora s-a redus `n luna corespunz\toare a anului trecut la doar 1.772. Anul acesta, num\rut total al opera]iunilor privind dreptul de proprietate sau dezmembr\minte `n favoarea persoanelor fizice a crescut `n luna august la 1886.
Este interesant de analizat [i evolu]ia anterioar\, `n acest an [i `n anul trecut al solicit\rilor de acest gen, `n lunile anterioare de var\ – iulie [i iunie. Astfel, dac\ `n iulie 2010 au fost 1393 asemenea solicit\ri, `n aceea[i lun\ a anului trecut s-au `nregistrat doar 1147 de cereri. ~n iunie 2010, num\rul de cereri a fost de 1336 iar anul trecut, `n aceea[i lun\, de 1146. Se constat\ astfel o cre[tere semnificativ\, pe parcursul `ntregii veri a acestui an a num\rului de opera]iuni privind dreptul de proprietate sau dezmebr\minte fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut, cu circa 13,5%, de la 4065 la 4665 de solicit\ri.
Un indicator suplimentar care relev\ interesul sucevenilor pentru utilizarea propriet\]ilor imobiliare ca ipotec\ pentru angajarea de credite este de asemenea relevant. Conform datelor furnizate de OCPI Suceava, `n luna august a anului 2010, s-au `nregistrat un num\r de 243 de solicit\ri privind ipoteca, fa]\ de 185 `n aceea[i lun\ a anului trecut. Desigur, cre[terea de numai 31% este mult mai mic\ dec=t sc\derea `nregistrat\  `n luna august 2009 fa]\ de aceea[i lun\ a anului trecut (de la 517 solicit\ri la 185) `ns\ trendul cresc\tor poate fi considerat semnificativ.
Un al treilea indicator, poate cel mai relevant  pentru pia]a imobiliar\ din jude]ul Suceava `l reprezint\ num\rul `nscrierilor de construc]ii. ~n luna august a acestui an la OCPI Suceava s-au efectuat 164 opera]iuni de `nscrieri de construc]ii. Cu un an `nainte, `n aceea[i lun\, s-au `nregistrat doar 88 asemenea solicit\ri, fa]\ de 145 `n anul 2008. La acest capitol se constat\ o cre[tere care poate da cu adev\rat un imbold pie]ei imobiliare, `n perioada urm\toare.
Tendin]a de cre[tere la indicatorul “`nscriere construc]ii” s-a manifestat [i `n luna anterioar\ – iulie 2010 fa]\ de iulie 2009, dar [i `n prima lun\ de var\, iunie a.c., fa]\ de iunie anul trecut . Num\rul acestor `nscrieri la cartea funciar\ a crescut astfel: `n iulie 2009 – 97, iulie 2010 – 115; `n iunie 2009 – 93, iunie 2010 – 133.  De la un an la altul, a num\rul de `nscrieri construc]ii la Cartea Funciar\ a  crescut `n 2010 fa]\ de 2009 cu peste 48%, de la 278 la 412 `n toate cele trei luni.
Anul trecut, directorul coordonator al OCPI Suceava, Romic\ Andreica, credea c\ `n perioada urm\toare num\rul de `nscrieri la categoria ipoteci va cre[te, dat fiind num\rul important de cereri la programul “Prima Cas\”. Num\rul sc\zut al `nscrierilor de construc]ii era explicat de Romic\ Andreica prin reducerea activit\]ii dezvoltatorilor imobiliari. Anul acesta, cu sau f\r\ dezvoltatori imobiliari, imaginea de ansamblu este aceea c\ lucrurile s-au urnit din loc, `n zona imobiliar\, `n perioada concediilor estivale ale sucevenilor care lucreaz\ `n str\in\tate. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Primăria Suceava intenționează să acceseze noi fonduri elvețiene

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că, după ce a participat la Forumul organizat …

No comments

  1. FRATILOR DE LA AG. IMOBLIRIARE CRESTETI PRETURILE LA APARTAMNETE. SUCEAVA A IESIT DIn CRIZA,,,,,,,,,,,,,,,,,, URAAAAAAAAA.
    CU 350 DE LEI PE LUNA MA BAG SI EU LA PRIMA CASA. HAHAHAHA!
    A LUAT CEVA BANI ADREICA ASTA PT ASA O STIRE………………
    O SA MURIMDE FOAME SI DE FRIG LA IARNA.