Tuesday , November 28 2023

Taxa de salubrizare a fost achitata de doar 70% dintre cetatenii municipiului Suceava

Viceprimarul Lucian Har[ovschi a declarat c\ foarte mul]i bani din `ncas\rile de la persoanele juridice [i fizice se duc pe plata transportului de[eurilor p=n\ la groapa de gunoi de la Boto[ani n totodat\, viceprimarul a f\cut apel la suceveni ca s\ `n]eleag\ importan]a colect\rii selective a de[eurilor
Prim\ria municipiului Suceava a `ncasat, de la contribuabilii persoane fizice, doar 70% din c=t estimase c\ va atrage la bugetul local `n contul taxei de salubrizare. Potrivit viceprimarului Lucian Har[ovschi, p=n\ la finele lunii septembrie, la bugetul local al municipiului Suceava s-au `ncasat circa 2,8 milioane de lei `n contul taxei de salubrizare, fiind vorba numai de sumele care au fost achitate de persoanele fizice, nu [i de cele juridice. Aceasta `n condi]iile `n care, pentru acest an, estimarea `ncas\rilor la taxa de salubrizare de la cet\]enii municipiului Suceava era de 4 milioane de lei, ceea ce `nseamn\ c\ [apte din zece contribuabili [i-au achitat obliga]iile.
De men]ionat c\ `n eviden]ele Prim\riei municipiului Suceava nu figureaz\ ca fiind dec=t 86.510 contribuabili persoane fizice `n ceea ce prive[te obliga]ia de a achita taxa de salubrizare. Viceprimarul Sucevei a explicat c\ diferen]a de p=n\ la circa 100.000, c=t reprezint\ num\rul de locuitori ai municipiului re[edin]\ de jude], conform mai multor date statistice, ar fi explicat\ [i prin faptul c\, `n baza unei hot\r=ri a Consiliului Local, familiile cu trei sau mai mul]i copii vor achita aceea[i tax\ ca [i cum ar fi numai pentru o familie cu doi copii. O alt\ explica]ie ar fi [i cea legat\ de men]inerea unor categorii de persoane scutite de plata acestei taxe. Totu[i, Lucian Har[ovschi a declarat c\, spre deosebire de anii trecu]i, scutirile de la plata taxei de salubrizare care mai sunt valabile sunt doar cele expres prev\zute `n legisla]ia fiscal\, nemaifiind [i alte scutiri introduse prin hot\r=re de Consiliu Local.
Pe l=ng\ cele 2,8 milioane de lei `ncasate `n contul taxei de salubrizare pentru acest an, la bugetul local s-au `ncasat [i din restan]ele din anii trecu]i pentru aceast\ tax\ – la aceea vreme denumirea fiind de „tax\ de ecologizare”. Suma care a fost `ncasat\, conform celor spuse de viceprimar, se ridica la 500.000 de lei, bani care vor fi destina]i s\ acopere unele cheltuieli de salubrizare din ora[.
Sumele colectate de la persoanele fizice, ca de altfel [i cele de la persoanele juridice, se duc `n mare parte pe transportul de[eurilor de la Suceava la groapa de gunoi de la Boto[ani. Asta `n condi]iile `n care, potrivit unor clauze din contractul `ncheiat de Prim\rie cu firma Rosal, numai 74,56% din taxa de ecologizare colectat\ la bugetul local este virat\ pentru firma de salubrizare. Diferen]a urmeaz\ a fi destinat\ pentru alte lucr\ri sau activit\]i cum ar fi cele ale Direc]iei Administra]ia Domeniului Public.
Numai transportul de[eurilor colectate din Suceava la Boto[ani cost\, lunar, circa 300.000 de lei, costurile transportului unei ma[ini cu tot cu remorc\ `nc\rcate de gunoi fiind de 1.300 de lei. Exist\ [i situa]ii `n care facturile dep\[esc aceast\ sum\, ajung=nd `n jurul a 350.000 de lei. Astfel, valoarea estimat\, anual, pentru transportul gunoiului din Suceava la Boto[ani dep\[e[te 3,6 milioane de lei, ajung=nd p=n\ aproape de patru milioane de lei, adic\ `n jur de un milion de euro. ~n alt\ ordine de idei, contravaloarea anulat\ a taxei de salubrizare estimat\ a se `ncasa de la persoanele fizice din municipiul Suceava este cheltuit\ doar ca gunoiul s\ fie dus la o groap\ special amenajat\. Totu[i, viceprimarul Sucevei a ]inut s\ precizeze c\ sume importante din bani s-ar putea economisi dac\ oamenii ar pune `n aplicare `n mai mare m\sur\ colectarea selectiv\ a de[eurilor, `n acest fel rezult=nd cantit\]i de de[euri care ar putea fi valorificate, nu aruncate.
De men]ionat, `ns\, c\ [i taxa de salubrizare mia este colectat\ nu doar de la persoanele fizice, ci [i de la unele categorii de persoane juridice. Interesant este c\ `n eviden]ele Prim\rieik municipiului Suceava apar numai 4.500 de astfel de contribuabili iar suma estimat\ a se `ncasa, `n acest an, s-ar ridica la 2,1 milioane de lei. C=t prive[te `ncas\rile efective, acestea se situeaz\ doar la aproape 1,2 milioane de lei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Accident la Dumbrăveni – două persoane au ajuns la spital

Luni seara, în jurul orei 19.30, un autoturism ieșit în afara părții carosabile, pe raza …

No comments

  1. Sa fie “prigoniti”!