Friday , May 24 2024

Tata si fiu din Suceava joaca in „Ghost Rider 2”

N cunoscutul cresc\tor de animale Dorin {oimaru, din comuna Ili[e[ti, `mpreun\ cu fiul s\u, Adin, s-au num\rat printre cei care au participat la scene din filmul `n care rolul principal este interpretat de celebrul actor american Nicolas Cage n `n timp ce Dorin {oimaru apare pre] de c=teva secunde, fiul s\u Adin este unul din protagoni[tii scenei de lupt\ turnat\ `n sediul Academiei Rom=ne n onorariul este confiden]ial, dar Dorin {oimaru spune c\ este suficient de mare `nc=t s\ `[i poat\ acoperi cheltuielile cu `ntre]inerea, timp de dou\ s\pt\m=ni, a celor 500 de animale [i p\s\ri exotice pe care le are

Doi suceveni se num\r\ printre rom=nii care au interpretat diverse roluri secundare `n filmul Ghost Rider2, `n care rolul principal este interpretat de cunoscutul actor american Nicolas Cage. Este vorba despre Dorin {oimaru, un cresc\tor de animale [i p\s\ri exotice care, de altfel, are amenajat\ o mic\ gr\din\ zoologic\ `n comuna Ili[e[ti [i fiul cel mare al acestuia, Adin {oimaru. ~n timp ce Dorin {oimaru apare doar c=teva secunde `n film, printre cei care pariau [i se agitau la un meci neconven]ional de lupte, fiul s\u care a fost `ncadrat ca [i „cascador” este protagonistul uneia dintre scenele de lupt\. Film\rile la care cei doi au participat au fost turnate la faraonicul sediu al Academiei Rom=ne, imobil `nc\ neterminat, fiind `nceput `nainte de 1989 [i situat `n laterala Casei Poporului. Cel care a preferat s\ vorbeasc\ despre film\ri, `ns\ cu precizarea c\ din cauza unor clauze de confiden]ialitate va trebui s\ fie prudent `n unele aprecieri, a fost Dorin {oimaru. „pentru mine [i fiul meu a fost o onoare s\ ap\rem, fie [i pentru c=teva secven]e `n acest film. Ne r\m=ne o amintire [i o experien]\ foarte frumoas\, iar `n fa]a lui Nicoas Cage nu pot dec=t s\ `mi dau jos p\l\ria sau, dac\ vre]i, p\l\riile pentru c\ to]i cei care m\ cunosc [tiu c\ nu stau r\u la acest capitol”, a spus Dorin {oimaru.
La film\rile din Bucure[ti au participat, dup\ cum a spus chiar Dorin {oimaru, nu mai pu]in de 300 de figuran]i, fiecare av=nd diverse roluri [i importan]e. Au fost [i [ase echipe de catering care trebuiau s\ asigure `n permanen]\ ceai [i cafea pentru figuran]i, achit=ndu-se de obliga]ii. Pauza de mas\ a fost una destul de  lung\, meniul fiind apreciciat de Dorin {oimaru ca fiind unul destul de consistent, fiind incluse [i por]ii de somon afumat.

N {oimaru: „O miori]\ `nfocat\ l-a s\rutat pe gur\ pe Nicolas Cage”
Printre cele 300 de persoane s-au num\rat diver[i actori rom=ni sau alte personaje din via]a monden\, cum ar fi unele dintre participantele de la emisiunea – concurs „Burlacul” a creatorului de mod\ C\t\lin Botezatu. Pentru c\ film\rile turnate deja au aprins imagina]ia unora iar `n diverse tabloide centrale au „transpirat” diverse informa]ii, discu]ia purtat\ cu Dorin {oimaru a fost abordat\ [i din aceast\ perspectiv\. „P\rerea mea este c\ motivele care l-au `nfuriat pe singurul figurant care ar fi suna la poli]ie a constat `n simplul fapt c\ nu i s-a permis fotografiatul, ceea ce era destul de clar precizat `n clauza de confiden]ialitate, sau lipsa unui autograf din partea lui Nicolas Cage, care pe la miezul nop]ii s-a plimbat printre figuran]ii simpli [i speciali, chiar s-a `ntre]inut minute `n [ir cu cei care [tiau un pic limba englez\ [i poate ar fi stat omul mai mult [i ar fi dat autografe dac\ o „miori]\” mai `nfocat\ nu l-ar fi prins de cap s\rut=ndu-l direct pe gur\, de am crezut c\ r\m=ne omul f\r\ nicio plomb\ dup\ asemenea ventuz\. Chiar dup\ acel moment, de[i vizibil iritat, nu a f\cut uz de bodyguarzii s\i, ci s-a retras t\cut [i modest, a[a cum a [i ap\rut `n mijlocul nostru”, poveste[te Dorin {oimaru.
N {oimaru: multe din fetele care au f\cut figura]ie au venit sumar `mbr\cate
Film\rile au durat ore `n [ir, unii turn=nd scene de mai multe ori, `ns\ Dorin {oimaru a spus c\ despre scenele turnate s-au spus multe lucruri neadev\rate, pornindu-se de la faptul c\ s-au turnat la temperaturi sub zero grade. „Dac\ afar\ ploua u[or, era clar c\ temperaturile nu puteau s\ fie sub zero grade Celsius”, a spus Dorin {oimaru, vr=nd s\ dema[te unele neadev\ruri ce s-au spus. El a precizat c\ figuran]ilor li s-a permis s\ stea `mbr\ca]i cu hainele cu care au venit, cu excep]ia dublelor care durau un minut sau dou\, cel mult, timp `n care cei care trebuiau s\ participe la film\ri erau invita]i s\ poarte hainele date de organizatori, majoritatea fiind geci de piele, paltoane [i hanorace pentru a crea atmosfera de la o competi]ie ilegal\ de lupte. Totu[i, poveste[te Dorin {oimaru, o parte din cei 300 de figuran]i, „mai ales domni[oarele au venit de acas\ `mbr\cate `n toalete prin care s\ `[i poat\ etala formele ie[ite `n relief”. „Nu cred c\ pentru asta sunt de vin\ organizatorii, iar vremea nu s-a schimbat brusc, `ntruc=t toat\ ziua de vineri plouase u[or. De fapt, nicio persoan\ din cele 300 nu au f\cut figura]ie dezbr\cat sau `n maiou”, a mai spus Dorin {oimaru, ad\ug=nd c\ excep]ii de la aceast\ regul\ au fost cei care au luptat `n ring, printre care [i fiul s\u, Adin. „Nu s-au pl=ns, ci au fost bucuro[i c\ au putut s\ joace `ntr-un film de o asemenea amploare”, a spus Dorin {oimaru.
N Confiden]ialitate [i stricte]e `n declara]ii, cuvintele de ordine pentru orice contract de la film\rile Ghost Rider
~ntrebat despre onorariul ob]inut, Dorin {oimaru a spus c\ sunt clauze de confiden]ialitate care nu `i permit s\ divulge a[a ceva. „La negocierea onorariului nu am profitat de faptul c\ filmul Ghost Rider2 este al doilea film ca amploare [i, se pare, ca buget care s-a filmat la noi `n ]ar\”, a ]inut s\ sublinieze Dorin {oimaru. Totu[i, el a mai ad\ugat, pe de alt\ parte, c\ sumele `ncasate nu au fost nicidecum umilitoare cum s-a sugerat `ntr-un tabloid central, ci `n ceea ce `l prive[te ar fi suficiente s\ acopere cheltuelile cu hrana pe dou\ s\pt\m=ni de iarn\ la cele aproximativ 500 de animale [i p\s\ri exotice pe care le are la Ili[e[ti. Reamintim c\ printre aceste animale se num\r\ [i c=teva exemplare de lei africani [i tigri siberieni [i bengalezi al\turi de diverse specii de maimu]e, p\uni, [erpi, broa[te ]estoase [amd.
De asemenea, la film\ri s-a f\cut vorbire de faptul c\ ar fi adus pe scen\ un porc mistre]. Dorin {oimaru a precizat c\ nu este vorba despre un astfel de animal, dar nu a vrut s\ spun\ nici despre ce specie de animale este vorba, pe motiv c\ [i aici sunt clauze de confiden]ialitate. „Persoana care a f\cut astfel de reclama]ii nu [tie s\ fac\ nici diferen]a `ntre specii [i nici `ntre s\lbatic [i domestic”, a spus Dorin {oimaru. Unul din pu]inele am\nunte divulgate a fost acela c\ numele animalului folosit la scena de lupt\ este „Texas”. „Nu s-au turnat scene cu grad de periculozitate ridicat [i nici nu a durat mult timp. Interac]iunea a fost `ntre animal [i fiul meu. A `ncercat [i o persoan\ din echipa american\ de film\ri s\ interac]ioneze cu Texas, gest pe care cred c\ nu `l va uita prea cur=nd”, a mai spus Dorin {oimaru. El poveste[te, nu f\r\ o oarecare m=ndrie, faptul c\ a avut grij\ de alimenta]ia [i chiar de `ngrijirea col]ilor animalului, col]i care „au fost punctul forte [i decisiv `n apari]ia sa `n film”.
Tot din culisele preg\tirilor la scenele filmate la Casa Academiei, Dorin {oimaru poveste[te c\ organizatorii aveau o dublur\ preg\tit\ p=n\ [i pentru animalul ce trebuai s\ participe la scena de lupt\, `ns\ nu a mai fost nevoie de aceasta pentru c\ animalul de col]ii c\ruia Dorin {oimaru se ocupase personal „[i-a intrat repede `n rol”. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur anunță proiectul „Adâncata la Autostradă”. Primarul Cucu – un campion care a schimbat din temelii fața comunei

Un regal la Adâncata, cum era de așteptat în comuna campionului Viorel Cucu. Sute de …

No comments

  1. Foarte misto, ena Soimaru asta.