Wednesday , November 29 2023

Sucevenii cu dizabilitati vor putea circula gratuit pe toate mijloacele de transport in comun din Suceava

N hot\rarea a fost luat\ la sf\r[itul s\pt\m=nii trecute, `n [edin]a de consiliu local n persoanele cu handicap grav [i accentuat vor beneficia de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport `n comun

Consilierii locali suceveni au votat, la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, ca to]i cet\]enii din municipiul re[edin]\ de jude] care sunt `nregistrate cu handicap grav sau accentuat, s\ beneficieze de gratuitate pentru transportul `n comun. Legile `n domeniu spun c\, teoretic, aceste persoane ar putea s\ aib\ acela[i tratament `n sistemele de transport `n comun din mediul urban, `n toat\ ]ara. P=n\ acolo este `ns\ un drum lung, at=ta vreme c=t societ\]ile de transport se pl=ng c\ nu au c\l\tori iar din majoritatea bugetelor locale ale ora[elor care au sistem de transport `n comun nu se mai pot scoate dec=t cu mare greutate bani pentru bugetarea unor astfel de subven]ii.
Cazul cel mai la `ndem=n\ este chiar  Societatea de Transport Public Local (TPL) Suceava care a asigurat transportul persoanelor cu handicap, `n num\r de aproximativ 2.400, `nc\ de la `nceputul anului 2010. Actuala criz\ a determinat ca transportatorul s\ nu mai poat\ suporta cheltuielile de transport pentru aceste categorii de persoane. Deoarece de la bugetul local trebuie acoperite costurile pentru transportul public  local al unor categorii de persoane stabilite prin acte normative, `n acest fel a fost necesar\ modificarea Hot\r=rii Consiliului Local privind reglementarea modului de acordare a subven]iei de la bugetul local al municipiului Suceava, transportatorului S.C. TPL S.A. Suceava. ~nb urma votului de s\pt\m=na trecut\,  persoanele cu handicat grav [i accentuat din municipiul Suceava vor beneficia de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport `n comun `n municipiul re[edin]\ de jude]. ~n alte ora[e ale ]\rii `ns\, va fi greu, dac\ nu imposibil,  de aplicat actul normativ pentru persoanele cu dizabilit\]i din Suceava. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …