Monday , February 26 2024

Sucevenii, clientii pentru care centrele comerciale au investit cei mai multi bani

N conform unei analize, `n municipiul Suceava, dezvoltatorii de mari proiecte comerciale au investit, `n zece ani, 1.981 de euro pentru fiecare locuitor al ora[ului n Suceava, pe locul cinci `n topul investi]iilor comerciale din ora[ele cu peste 100.000 de locuitori din Rom=nia

Municipiul Suceava se afl\, conform unui clasament realizat de Ziarul Financiar, `n topul ora[elor care au “`nghi]it” cele mai mari investi]ii `n centre comerciale, hiper-marketuri [i magazine de tip cash&carry.
~n Rom=nia sunt doar 25 de ora[e cu o popula]ie mai mare de 100.000 de locuitori. Dac\ `n anul 2000 func]ionau `n ]ar\ un singur mall- Bucure[ti Mall [i doar cinci magazine Metro –dou\ `n Bucure[ti [i c=te unul `n Timi[oara, Bra[ov [i Constan]a, `n anii urm\tori num\rul dezvoltatorilor de pe pia]a de  desfacere a m\rfurilor s-a `nmul]it exponen]ial, dobor=nd, `n multe cazuri, ca [i `n Suceava, micile magazine de cartier care nu au mai putut ]ine pasul noilor vremuri.
Astfel, `n 2001 au intrat pe pia]\ re]elele Carrefour [i Selgros, dar explozia adev\rat\ a investi]iilor `n spa]ii pentru consum a devenit vizibil\ abia dup\ 2005, c=nd retailerii [i dezvoltatorii din domeniu au luat cu asalt ora[ele importante din ]ar\.
Cele 25 de ora[e vizate de ace[tia, care au o popula]ie total\ de 6,5 milioane de locuitori – mai pu]in de o treime din popula]ia ]\rii, au devenit astfel poluri de implementare a proiectelor de tip hiper ori super market-uri, `n unele dintre acestea, printre care [i Suceava inaugur=ndu-se  centre comerciale complexe.
N Pentru fiecare sucevean s-au cheltuit aproape 2.000 de euro ca s\ devin\ client al hipermarket-urilor
~n cadrul acestor ora[e, dezvoltatorii imobiliari [i re]elele comerciale au alocat `n medie 700 de euro pe locuitor, pentru construirea unor de astfel de structuri comerciale.
Ziarul Financiar d\ exemplu chir municipiul Suceava, ora[ care are, conform datelor statistice, circa 106.000 de locuitori, unde au fost contruite trei centre comerciale importante – Suceava Shopping City, Iulius Mall [i Galeria, la care se adaug\ hipermarketurile Real [i Kaufland precum [i unit\]i ale re]elelor Metro [i Selgros. Analiza ziarului central nu cuprinde [i supermarketuri mai mici gen Billa a c\ror por]i se vor `nchide la jum\tatea lunii viitoare. Alte magazine, precum Peny Market `[i caut\ `n continuare clien]i iar p=n\ la sf=r[itul anului, concernul LIDL inten]ioneaz\ deschiderea unui magazin nou, `n zona cartierului Obcine.
La doar 40 de kilometri distan]\, municipiul Boto[ani, cu o popula]ie mai mare – 116.000 de locuitori, are doar un magazin Kaufland [i c=teva supermarketuri de mici dimensiuni.
~n urma calculelor f\cute, municipiul Suceava de]ine trofeul de ora[ `n care re]elele de super – magazine au investit cel mai mult. Este vorba despre 1981 de euro/ locuitor, `n condi]iile `n care, `n municipiul re[edin]\ a jude]ului vecin Boto[ani, retailerii [i dezvoltatorii au alocat doar 86 de euro pe cap de locuitor, conform calculelor f\cute de Ziarul Financiar.
N Suceava, pe locul cinci `n topul investi]iilor comerciale din ora[ele cu peste 100.000 de locuitori din Rom=nia
~ntr-un alt registru statistic, cele mai mari investi]ii din ultimii zece ani `n acest domeniu au fost realizate `n Bucure[ti – 1,6 miliarde de euro la o popula]ie oficial\ de 1,93 milioane de locuitori. Capitala este urmat\, `n ordine descresc\toare, de Cluj, Timi[oara, Constan]a, Suceava [i Ia[i.
Astfel, `n Bucure[ti, din cele cinci miliarde de euro investi]ii comerciale de genul celor luate `n calcul s-au investit 1,61 miliarde de euro, `nsemn=nd 833 de euro pe cap de locuitor prin Plaza Rom=nia, City Mall, B\neasa Shopping City, Liberty Center, Iris Titan, Militari Shopping, Fashion House, Cotroceni Park, Sun Plaza, Grand Arena, Vitantis, Cora, Kaufland Metro, Selgros, unele dintre acestea cu mai multe spa]ii. La Cluj s-au investit 305 milioane de euro (1000 de euro pe cap de locuitor) prin Polus Center, Iulius Mall, Real, Cora, Kaufland, Metro, Selgros. La Timi[oara, investi]ia total\ a fost de 230 de milioane de euro (759 de euro pe cap de locuitor) prin Iulius Mall, Real, Kaufland, Metro, Selgros. ~n Constan]a s-au investit `n astfel de afaceri 210 milioane de euro (688 de euro pe cap de locuitor), `n spa]ii comerciale precum TOM, Tomis Mall, City Park, Real, Kaufland, Metro, Selgros.
Suceava se afl\ `n acest clasament abia pe locul cinci, din punct de vedere al volumului investi]iilor f\cute, cu 210 milioane de euro, la egalitate cu Constan]a pe care `ns\ `l devanseaz\ cu brio la indicatorul investi]ii pe cap de locuitor – 1981 de euro, cum am spus deja. Ia[iul, care are o popula]ie de 316 mii de locuitori, st\ mai slab dec=t Suceava, ora[ cu o popula]ie la nivelul unei treimi  din cea a capitalei istorice a Moldovei. Investi]iile totale `n centrele comerciale din Ia[i au fost `n ultimii zece ani de 205 milioane de euro ceea ce `nseamn\ o investi]ie pe cap de locuitor de 648 de euro `n loca]ii precum ERA Shopping Park, Iulius Mall, Moldova Mall, Felicia, Kaufland, Metro, Selgros.
Ora[e precum Pite[ti, cu investi]ii `n domeniu de 190 de milioane de euro, Arad – 185 de milioane, Bra[ov – 155 de milioane, Sibiu – 150 de milioane, Oradea – 150 de milioane, Baia Mare – 130 de milioane de euro, p\lesc `n fa]a marilor actori de pe pia]a comercial\ na]ional\, printre care, `n top 5, se num\r\ [i municipiul Suceava, declarat ca fiind ora[ul `n care s-au investit cei mai mul]i bani pe cap de locuitor din ]ar\, de c\tre marele re]ele comerciale. (N.R.)

Vezi si

Elevii din Suceava încep luni ”vacanța de schi”, care durează o săptămână, după care urmează simularea examenului de Bacalaureat 2024

Elevii din județul Suceava încep luni vacanța ”mobilă”, care are durata de o săptămână, fiind …