Monday , March 4 2024

Strazile municipiului se gasesc in aceeasi stare ca acum cateva luni

N cu toate c\ primarul a luat m\suri coercitive `mpotriva firmelor TMUCB [i Pfeiffer pentru ca acestea s\ readuc\ carosabilul la starea ini]ial\ dup\ ce efectueaz\ lucr\ri, rezultatele `nt=rzie s\ apar\
Amenin]area firmelor TMUCB [i Pfeiffer, care execut\ lucr\ri de modernizare la re]elele de ap\ [i canalizare c\ autorit\]ile locale vor bloca pl\]ile `n cazul `n care nu reabiliteaz\ suprafe]ele pe care au fost f\cute lucr\ri, nu a prezentat nici un efect.
~n urma unei revizuiri realizate de autorit\]ile locale, un num\r de peste 20 de str\zi pe care au fost f\cute lucr\ri de modernizare nu a mai fost mi[cat un pai, nici vorb\ de readucere la starea ini]ial\ a carosabilului.
~n marea lor majoritate, str\zile prezint\ betonul degradat, denivel\ri `n carosabil [i g\uri. Printre acestea se num\r\ [i str\zi pe care lucr\rile au fost finalizate `n urm\ cu c=teva luni: strada Petru Rare[, strada Armeneasc\, strada Aurel Vlaicu, strada Drago[ Vod\, strada Prieteniei, strada Petru Mu[at, Strada Laz\r Vicol, strada Luca Arbore, acestea fiind doar o parte din ele. Pe aceste str\zi at=t firma Pfeiffer c=t [i firma TMUCB trebuie s\ realizeze lucr\ri de readucerea a carosabilului la starea ini]ial\.
Faptul c\ firmele constructoare nu duc p=n\ la sf=r[it lucr\rile `ncepute, `n cele mai multe cazuri acestea revenind asupra lucr\rilor `ncepute dup\ ce las\ s\ treac\ o bucat\ bun\ de vreme, a devenit un obicei.
De[i edilul [ef a spus c\ va lua toate m\surile necesare ca cele dou\ firme s\ nu `[i mai primeasc\ banii p=n\ c=nd nu reabiliteaz\ str\zile, aceast\ hot\r=re nu pare s\ fi fost o decizie care s\ `i afecteze, lu=nd `n considerare c\ `n cadrul comandamentului de ieri nu au venit cu nici un rezultat vizibil.
Sup\rat, primarul municipiului Suceava a avertizat firmele constructoare: „Nu mai suntem dispu[i la nici o clemen]\, dac\ pentru voi 10% nu `nseamn\ bani, atunci nu sunte]i serio[i”, a afirmat primarul municipiului Suceava.
De asemenea, contrariat de atitudinea revolt\toare a reprezentan]ilor celor dou\ firme, care `ncep [i sf=r[e[c lucr\rile ISPA c=nd au chef, s-a ar\tat [i directorul societ\]ii ACET, {tefan Groza care a propus ca pe str\zile pe care se `ncep lucr\ri s\ nu se mai revin\, ci s\ se finalizeze de la bun `nceput.
„Vom sista revenirile firmelor constructoare. Nu pute]i s\ v\ `ntoarce]i de fiecare dat\ c\ mai ave]i c=te o lucrare de realizat, un exemplu concret fiind lucr\rile de pe strada Aurel Vlaicu”, a declarat directorul societ\]ii ACET.
~n aceast\ situa]ie, at=t autorit\]ile locale, c=t [i locuitorii municipiului
Suceava nu mai au dec=t s\ a[tepte p=n\ la sf=r[itul anului c=nd prima parte a lucr\rilor ISPA va fi `ncheiat\. Atunci se va vedea cel mai bine situa]ia acestor lucr\ri, a mai ad\ugat Ion Lungu. (Iulia GU{|)

Vezi si

Primarul Lungu a participat la “Balul Mărțișorului”, organizat de Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Suceava (FOTO)

Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Suceava, al cărui președinte este Vasile Palaghiu, Cetățean de Onoare …