Wednesday , November 30 2022

Specializarile si numarul de locuri scoase la concurs de liceele sucevene pentru admiterea `n clasa a IX-a

Obiectiv vine `n sprijinul absolven]ilor de clasa a VIII-a cu o prezentare a ofertelor educa]ionale a liceelor din municipiu, pentru anul [colar 2012- 2013 N al\turi de specializ\rile tradi]ionale care se reg\sesc an de an `n planurile de [colarizare ale colegiilor sucevene, pentru anul 2012- 2013, conducerile liceelor propun specializari atractive `n r=ndul tinerilor, `ncerc=nd totodat\ corelarea acestora cu pia]a muncii

Dac\ unele institu]ii [colare propun pentru anul [colar 2012- 2013 o ofert\ educa]ional\ similar\ `n mare parte celei din acest an, altele, [i `n special colegiile tehnice, au inclus `n oferta educa]ional\ pentru anul [colar viitor specializ\ri cu mare priz\ `n r=ndul elevilor, precum stilist, designer mobil\, technician desenator `n construc]ii sau ecolog. La r=ndul lor, colegiile na]ionale propun o serie de specializ\ri atractive precum jurnalismul, managementul afacerilor, grafic\ digital\ sau studii europene. ~n perioada imediat urm\toare, liceele din jude] vor demara ample campanii pentru promovarea ofertei educa]ionale `n [colile generale prin vizite sau prin intermediul pliantelor `n cadrul c\rora `[i prezint\ profilele de studiu, specializ\rile, performan]ele profesorilor [i ale elevilor sau condi]iile de studiu. Liceele sucevene se afl\ `ntr-o str=ns\ compete]ie `n a recruta un num\r c=t mai mare de elevi din cauza finan]\rii per elev.
Colegiul Na]ional “Petru Rare[” propune absolven]ilor de clasa a VIII-a 120 de locuri pentru profilul Matematic\- Informatic\, `n func]ie de preferin]e ace[tia put=nd opta pentru specializ\rile bilingv Rom=n\- Francez\, bilingv Român\- German\, bilingv Român\- Englez\ sau intensiv Informatic\. Pe l=ng\ cele 120 de locuri disponibile `n clasele de Matematic\- Informatic\, ramura real\ mai este completat\ de o clas\ cu specializarea {tiin]ele Naturii. ~n anul 2011, colegiul a b\tut toate recordurile în ceea ce prive[te ultima medie de admitere la liceu, la specializarea Matematic\ -Informatic\ bilingv-englez\, dup\ repartizarea computerizat\, ultima medie cu care s-a intrat la acest profil fiind de 9,77. Nici aspiran]ii la un loc `n clasa de Biling-German\ nu au o misiune u[oar\, la admiterea la acest profil al liceului, ultima medie de admitere fiind `n 2011 de 9,54. La majoritatea specializ\rilor de la Colegiului Na]ional „Petru Rare[”, ultima medie cu care s-a intrat a fost peste 9.
De asemenea, Colegiul „Petru Rare[“ va mai pune la b\taie 90 de locuri pentru profilul uman, respectiv dou\ clase de {tiin]e sociale, din care una bilingv Rom=n\- Englez\ [i o clas\ de Filologie, de asemenea cu program bilingv. “La fel ca `n anii trecu]i, admiterea la sec]iile bilingve necesit\ promovarea testului de limb\”, a precizat Daniela Dungeanu, director `n cadrul colegiului sucevean.
La Colegiul “{tefan cel Mare” oferta educa]ional\ propus\ pentru anul [colar ce va debuta `n toamn\, coincide cu cea din acest anul 2011- 2012. “Planul va fi discutat la nivelul Consiliului [colar, `ns\ preconiz\m c\ va fi similar celui de anul trecut. Ne ax\m `n principal pe clasele cu profil real”, a explicat Dan Popescu, directorul colegiului. Astfel, oferta de [colarizare a colegiului sucevean, pentru anul [colar 2012- 2013, cuprinde [ase clase din care cinci apar]in profilului real. Este vorba despre Matematic\- Informatic\, Matematic\- Informatic\ bilingv Englez\, intensiv Informatic\, intensiv German\ [i {tiin]e ale Naturii. La admiterea din 2011, concuren]a cea mai `nver[unat\ a fost pentru un loc `n clasa de matematic\-informatic\ bilingv-englez\, ultima medie de admitere fiind 9,52. Colegiul sucevean mai dispune [i o clas\ cu profilul {tiin]e Sociale unde ultima medie de admitere de anul trecut a fost de 8,98.
Prin specializ\rile propuse pentru anul [colar 2012-2013, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” preg\te[te elevi `n domenii precum administra]ie, comer], turism, gastronomie, gestiune [i alte activit\]i economice. ~n plus, fa]\ de anul trecut, `n planul de [colarizare al colegiului se reg\se[te o clas\ de Coafor- Stilist. ~n oferta colegiului pentru anul [colar 2011- 2012, cele mai multe locuri disponibile (180) sunt `n cadrul filierei Tehnologice, profilul Servicii, specializarea Tehnician `n activit\]i Economice. Colegiul mai preg\te[te viitori tehnicieni `n administra]ie (30 de locuri), tehnicieni `n turism (60 de locuri), tehnicieni `n activit\]i de comer] [i `n gastronomie. ~n cadrul filierii teoretice, colegiul sucevean dispune de dou\ clase cu specializarea Matematic\- Informatic\ intensiv. Ultima medie de admitere din 2011 a fost, la aceast\ specializare, de 8,26. O alt\ noutate propus\ de colegiul sucevean o constituie {coala postliceal\, absolven]ii put=nd opta `ncep=nd din aceast\ toamn\ pentru specializ\rile Asistent de gestiune `n unit\]i de cazare [i alimenta]ie [i Agent fiscal.
{tiin]e ale naturii [i Filologie sunt dou\ specializ\ri care nu se mai reg\sesc `n acest an `n oferta educa]ional\ a colegiului.
~n cadrul Colegiului Na]ional „Mihai Eminescu”, al\turi de specializ\rile tradi]ionale de Educator- puericultor, `n planul de [colarizare pentru 2012- 2012, s-au inclus specializari atractive `n r=ndul tinerilor, acestea fiind totodat\ [i extrem de solicitate de c\tre ace[tia. Este vorba despre subspecializ\ri precum Jurnalism [i Rela]ii publice din cadrul profilului uman. Din cele 210 locuri ale ofertei planului de [colarizare, 60 sunt pentru clasele de Matematic\- Informatic\ intensiv [i Matematic\ Informatic\- Englez\, unde ultima medie de admitere, `n 2011, a fost de 8,69.
~n cazul profilul Studii Sociale (90 de locuri disponibile), colegiul mizeaz\ pe specializ\rile studii europene, managementul afacerilor [i englez\ intensiv. Cei care opteaz\ pentru o carier\ didactic\ se pot `nscrie `n cadrul profilului Pedagogic, specializarea Educator- puericultor, unde sunt disponibile 30 de locuri.
Patru clase cu profil voca]ional [i o clas\ de filologie propune Colegiul de Art\ „Ciprian Porumbescu” pentru anul [colar care va debuta `n toamn\. “Din cele patru clase care vizeaz\ profilul voca]ional, 28 de locuri au fost repartizate pentru clasa de muzic\, o alt\ clas\ va fi destinat\ artelor plastice, picturii [i sclupturii, o clas\ va fi pentru cei care vor s\ se preg\teasc\ pentru o carier\ `n arhitectur\ iar alte 28 de locuri sunt disponibile `n clasa de restaurare [i conservare a bunurilor culturale. Pentru a fi admi[i `n cadrul acestor clase, elevii vor trebui s\ promoveze probele specifice fiec\rei specializ\ri, examen ce de va desf\[ura `n primul weekend din luna iunie”, a declarat Marielena Pancu, director `n cadrul colegiului. Pentru profilul teoretic, colegiul dispune de 30 de locuri la o clas\ de filologie, unde ultima medie de admitere de anul trecut, dup\ repartizarea computerizat\ fiind de 7,95.
Colegiul Na]ional de Informatic\ „Spiru Haret” mizeaz\ `n viitorul an [colar pe o serie de atuuri precum contracte de practic\ pentru liceeni, programe school after school sau cursuri de programare web.
“Pentru specializarea jurnalism, din cadrul profilului filologie sunt disponibile 60 de locuri `n viitorul an [colar, num\r dublu comparativ cu anul trecut, dat fiind faptul c\ foarte mul]i elevi doresc s\ se `ndrepte spre acest domeniu”, a afirmat Virginel Iordache, directorul colegiului sucevean.
Totodat\, colegiul le promite elevilor maximizarea [anselor de a ob]ine un loc de munc\ dup\ parcurgerea celor patru ani de liceu `ntr-o clas\ cu specializarea {tiin]ele naturii, dat fiind faptul c\ institu]ia a `ncheiat o serie de contracte cu spitale de stat [i private `n care elevii s\ poat\ face practic\. Trei clase de {iin]e ale naturii sunt propuse pentru viitorul an [colar. Profilul real este completat de trei clase de Matematic\- Informatic\ intensiv [i o clas\ de Mate- Info bilingv Englez\. ~n 2011, pentru specializarea Matematic\- informatic\, mediile de admitere au apar]inut intervalului 9,13- 6,61 iar la specializarea Filologie `ntre 8,64 [i 7,41.
Liceul cu Program Sportiv din Suceava a alocat un num\r de 210 locuri pentru clasele a IX-a `n cinci clase cu profil sportiv (atletism, handbal, fotbal, rugbi, lupte [i volei) [i dou\ clase de filologie. De asemenea, liceul pune la dispozi]ie [i 90 de locuri pentru clasa a V-a `n dou\ clase cu profil sportiv. “Pentru cei ce vor s\-[i continue studiile `n cadrul LPS, vom organiza gratuit preg\tirea acestor candida]i pentru probele de admitere. Preg\tirea va avea loc dup\ un grafic pe care `l vom `ntocmi c=t de cur=nd. Elevii vor lucra cu cadre didactice din cadrul liceului [i le vom pune la dispozi]ie sala, mingi [i ceea ce ei mai au nevoie”, a precizat Dumitru Bernicu, directorul liceului.
Mai vast\ dec=t `n prezent este oferta de [colarizare pentru anul [colar 2011- 2012 propus\ de Colegiului Tehnic “Samuil Isopescu”, specializ\rile Filologie [i {tiin]e sociale reg\sindu-se `n premier\ `n planul de [colarizare al colegiului. ~n cadrul filierii teoretice, colegiul mai pune la b\tate c=te o clas\ de {tiin]e ale Naturii [i Matematic\- Informatic\. Totodat\, colegiul sucevean, preg\te[te proaspe]ii absolven]i pentru cariere precum Tehnician electrician electronist auto (o clas\), Tehnician mecatronist (dou\ clase), Tehnician în automatiz\ri (o clas\) [i Tehnician desenator pentru construc]ii [i lucr\ri publice (o clas\). Pentru frecven]\ redus\, colegiul propune dou\ clase cu speciliz\rile Filologie [i Matematic\- Informatic\.
Proiectul planului de [colarizare pentru anul 2012- 2013 al Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” cuprinde, pentru absolven]ii claselor a VIII-a, [ase clase `n cadrul filierii teoretice [i nou\ clase pentru filiera tehnologic\. „Venim cu elemente de noutate pentru elevii care opteaz\ [\-[i continue studiile `n cadrul liceului nostru. Clasele din domeniul serviciilor, clasa de înv\]\mânt postliceal [i clasele din înv\]\mântul profesional sunt nout\]ile anului [colar urm\tor”, a declarat Domnica Josan, director `n cadrul colegiului. Profilul uman din cadrul filierii teoretice cuprinde o clas\ de Filologie (Jurnalism) [i dou\ clase de {tiin]e sociale. Proflilul real cuprinde specializ\rile {tiin]e ale naturii (60 de locuri) [i Matematic\- Informatic\ (30 de locuri). Profilul tehnic cuprinde specializ\rile Tehnician mecanic pentru între]inere [i repara]ii (60 locuri), Tehnician transporturi (30 locuri), Tehnician mecatronist (30 locuri), Tehnician în instala]ii electrice (30 locuri) [i Tehnician electrician electronist auto (60 locuri). ~n domeniul serviciilor sunt propuse dou\ clase, respectiv Tehnician în administra]ie [i Tehnician în activit\]i economice.
 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentar\ dispune de 11 clase `n cadrul a trei profile: Tehnic, Servicii [i Resurse naturale [i protec]ia mediului. Pentru profilul Resurse naturale [i protec]ia mediului, specializarea Tehnician produse alimentare sunt alocate 120 locuri, pentru specializarea Tehnician ecolog [i protec]ia calit\]ii mediului sunt puse la b\taie 60 de locuri iar pentru specilizarea Tehnician `n agroturism sunt scoase la concurs 30 de locuri. La Servicii sunt alocate 30 de locuri pentru specializarea Tehnician `n turism. Pentru profilul Tehnic, absolven]ii claselor a VIII-a pot ocupa unul din cele 90 locuri din cadrul specializ\rilor Tehnician mecatronist (60 de locuri) sau Tehnician `n automatiz\ri (30 de locuri).
Oferta de [colarizarepentru anul [colar 2011- 2012 a Colegiului Tehnic „Petru Mu[at” include patru clase `n cadrul filierei tehnice, patru clase pentru filiera Servicii- Comer] [i o clas\ pentru filiera Resurse naturale [i protec]ia mediului. Colegiul sucevean aduce pentru viitorul an [colar trei specializ\ri `n cadrul filierii Tehnice, respectiv Tehnician `n transporturi (56 de locuri), Tehnician electromecanic (28 locuri) [i Tehnician designer mobil\ [i amenaj\ri interioare (28 de locuri). Colegiul „Petru Mu[at” a inclus `n planul de [colarizare al anului 2012- 2013 nout\]i precum Tehnician `n turism cu studiul intensiv al limbii engleze (28 de locuri) sau Tehnician ecolog [i protec]ia calit\]ii mediului. Tot din toamna acestui an, colegiul mai are `n vedere formarea a dou\ clase cu specializarea tehnician `n comer] [i o clas\ de activit\]i economice. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Un bărbat de 54 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut de pe un garaj

Pacientul a fost internat în secția de Neurochirurgie a Spitalului Județean  Un bărbat în vârstă …

No comments

  1. Prea multe clase pentru c