Severin, liber

reportersite
08 februarie 2011, 22:35

Severin Tcaciuc, ieri, la iesirea din Penitenciarul Botosani

N ieri, Tribunalul Boto[ani a decis punerea `n libertate a afaceristului sucevean dup\ un an [i cinci luni de pu[c\rie, plus cinci luni de arest n instan]a superioar\ boto[\nean\ a admis recursul lui Severin `mpotriva hot\r=rii Judec\toriei, care i-a respins `n 7 ianuarie cererea de liberare condi]ionat\, am=n=nd discutarea acesteia p=n\ pe 5 iunie n ap\r\torul afaceristului a fost ieri avocatul ie[ean Mihail Vlasov, care [i-a r\scump\rat astfel parte din datoria fa]\ de Severin n statul rom=n, reclamat de Severin `n Austria n termenii liber\rii condi]ionate, foarte favorabili lui Severin

Ieri dup\ amiaz\, `n jurul orei 15.00, omul de afaceri sucevean Severin Tcaciuc, de]inut `n Penitenciarul Boto[ani de la sf=r[itul lunii august a anului 2009, a fost pus`n libertate,dup\ un an [i cinci luni de pu[c\rie, plus cinci luni de arest anterior isp\[it `n cursul anului 2001.

Decizia de punere `n libertate a fost luat\ de judec\torii Tribunalului Boto[ani, `n urma recursului `naintat de ap\r\torii lui Severin `mpotriva sentin]ei Judec\toriei Boto[ani din data de 7 ianuarie a.c. prin care s-a respins cererea de liberare condi]ionat\ formulat\ de de]inut.

Judec\torii de la Tribunalul din Boto[ani au admis recursul ieri pe la orele amiezii iar `n mai pu]in de trei ore, timpul necesar pentru ca ordonan]ta de punere `n libertate s\ ajung\ de la instan]\ la penitenciar, Severin Tcaciuc a fost pus `n libertate. La ie[irea din `nchisoare, afaceristul sucevean nu a dorit s\ dea prea multe declara]ii, dorin]a lui explicit\ fiind aceea de a fi al\turi, c=t mai repede de membrii familiei. A transmis `ns\ c\ nu ar dori nim\nui s\ treac\ prin ceea ce a trecut el [i, cu singuran]\, odat\ liber, `[i va relua afacerile.

C=t prive[te solicitarea de liberare condi]ionat\ care a fost admis\ ieri, Severin Tcaciuc a depus cereri `n acest sens `nc\ din ultimele luni ale  anului trecut, dup\ ce condamn\rile pentru care fusese arestat [i extr\dat din Austria au fost contopite iar pedeapsa rezultant\ de doi ani [i [ase luni de `nchisoare fusese executat\ `n propor]ie de dou\ treimi.

Juristul Drago[ Cremene, care a ap\rat interesele lui Severin Tcaciuc [i la r\u dar [i la bine, a explicat ieri c\ acesta aveaexecutat\ `nc\ din luna decembrie a anului trecut frac]ia de dou\ treimi din pedeaps\, necesar\ pentru punerea `n discu]ia comisiei de liber\ri condi]ionate din cadrul Penitenciarului Boto[ani a cererii formulate de Severin.

„De[i referatul acestei comisii a fost favorabil, subliniindu-se conduita corect\ a de]inutului [i `nsu[irea laturii educative a pedepsei de c\tre acesta, men]ion=nd `n acela[i timp participarea lui la activit\]ile socio – culturale [i moral – religioase, propun=ndu-se astfel admiterea cererii de liberare condi]ionat\, `n mod ilegal [i f\r\ temei, Judec\toria Boto[ani a respins cererea, motiv=nd comportamentul de]inutului din anii 2001 – 2003, de faptul c\ societ\]ile comerciale ale acestora datorau bugetului de stat `n jur de 40 de miliarde de lei vechi. Toate aceste argumente au fost `nl\turate ast\zi, instan]a de recurs consider=nd c\ Severin Tcaciuc poate fi pus `n libertate”, a declarat Drago[ Cremene.

N Avocatul Vlasov [i-a r\scump\rat parte din datoria fa]\ de Severin

Avocatul ie[ean Mihai Vlasov a fost ieri ap\r\torul lui Severin Tcaciuc, al\turi de avocatul Alexandru Grosu. Se [tie c\ prin 2001 – 2002, Mihai Vlasov a fost angajat de c\tre Severin Tcaciuc s\ `l apere, atunci c=nd pe numele afaceristului sucevean se `ntocmeau sumedenie de dosare penale. Demersurile renumitului avocat ie[ean nu au avut nici un succes la acea vreme `n ciuda sumelor fabuloase pe care Severin a sus]inut mereu c\ i le-ar fi pl\tit. Mai bine mai t=rziu dec=t niciodat\, Mihail Vlasov, prin pledoarioa sa de ieri, a convins judec\torii c\ Tcaciuc trebuie pus `n libertate.

„Cei doi avoca]i au sus]inut [i probat cu hot\r=ri judec\tore[ti prin care s-a constatat neexisten]a datoriilor c\tre bugetul de stat cu practica `n materie a instan]elor [i cu prevederile legale `nc\lcate la instan]a de fond. Este vorba despre principiul specialit\]ii extr\d\rii `nc\lcat de autorit\]ile rom=ne `nc\ din prima secund\ a de]inerii lui Severin Tcaciuc pentru c\ nici un moment, din august 2009, de c=nd a ajuns `n ]ar\ [i p=n\ `n prezent, acesta nu a fost pus s\ execute mandatul pentru care autorit\]ile austriece au aprobat extr\darea sa”, a ar\tat Drago[ Cremene.

N Statul rom=n, reclamat de Severin, `n Austria

Ap\r\torii lui Severin Tcaciuc au ar\tat ieri c\ pe rolul Tribunalului Penal din Viena se afl\ depus un dosar `n care Severin Tcaciuc are calitate de reclamant, el sesiz=nd acestei instan]e `nc\lcarea de c\tre Statul rom=n a tuturor angajamentelor luate `n ceea ce `l prive[te, `n momentul aprob\rii extr\d\rii. Este vorba despre condi]iile de deten]ie total neadecvate pentru o persoan\ cu handicapul s\u, lipsa tratamentului medical [i a `ngrijirilor medicale cerute de statul austriac a fi acordate de]inutului [i mai cu seam\ pentru nerespectarea principiului specialit\]ii. „Nimic din toate acestea nu au fost respectate, motiv pentru care Severin Tcaciuc urmeaz\ s\ formuleze ac]iuni `n daune `mpotriva celor vinova]i”, a mai punctat juristul Drago[ Cremene.

Ca un prim pas, avoca]ii omului de afaceri au formulat o plângere la CSM  împotriva judec\torului care a respins ini]ial cererea de liberare condi]ionat\, stabilind urm\torul termen în luna iunie.

N Termenii liber\rii condi]ionate, foarte favorabili lui Severin

Interesant este c\, de aceast\ dat\, chiar procurorii Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Boto[ani s-au exprimat `n favoarea liber\rii condi]ionate a lui Severin Tcaciuc, pun=nd concluzii de admitere a recursului. Drago[ Cremene consider\ c\ acest demers confirm\ odat\ `n plus injuste]ea hot\r=rii anterioare a Judec\toriei Boto[ani. „Ilegalitatea entin]ei atacate ast\zi a fost sesizat\ [i de procurorii Parchetului de pe l=ng\ Tribunal, care au pus concluzii de admitere a recursului, casare a hot\r=rii atacate [i punerea de `ndat\ `n libertate a de]inutului”, a mai spus Cremene. Acesta sus]ine c\ singura condi]ie impus\ lui Severin Tcaciuc `n cadrul liber\rii condi]ionate este aceea de a nu mai comite alte fapte penale `n intervalul termenului acestei liber\ri. Astfel, ar deveni plauzibil\ ipoteza c\, imediat ce se va acomoda cu aerul libert\]ii, Severin Tcaciuc s\ se `ndrepte `nspre Austria, acolo unde locuie[te so]ia [i cei mai mul]i dintre copiii lui.

N Punerea `n libertate a lui Severin, a[teptat\ de la sf=r[itul anului trecut
Dup\ ce la sf=r[itul anului trecut, i-a fost respins\ de instan]a boto[\nean\ o prim\ cerere de liberare condi]ionat\, imediat dup\ anul nou, se a[tepta punerea în libertate a lui Severin Tcaciuc, pentru c\, în urma calculelor f\cute de c\tre ap\r\torii s\i, pe baza cuantumului pedepselor cumulate ce le are de isp\[it, omul de afaceri sucevean ar fi trebuit s\ fie deja liber.
Numai ca în data de 7 ianuarie a.c.,  Judec\toria Boto[ani a dat peste cap planurile acestuia [i a celor din anturajul s\u. Dupa ce Penitenciarul Boto[ani a avizat favorabil, în comisia constituit\ `n data de 5 ianuarie a.c., cererea lui Tcaciuc de liberare condi]ionat\ sub control judiciar în condi]iile îndeplinirii principalei condi]ii – isp\[irea frac]iei de dou\ treimi din pedeapsa con]inut\ în mandatul în baza c\ruia Severin a fost încarcerat, procuroriiParchetului de pe l=ng\ Judec\toria Boto[ani au depus atunci la instan]\ concluzii de respingere a cererii de liberare condi]ionat\.
Punctul de vedere al procurorilor a fost cel îmbr\]i[at de judec\torii care au hot\r=t atunci respingerea cererii de liberare condi]ionata formulata de Severin Tcaciuc ca nefondat\, stabilind ca termen de reanalizare a acestei cereri data de 5 iunie 2011.

~n recursul de la tribunal `ns\, toate au ers [nur `n favoarea afaceristului Suceava, care a beneficiat de un ap\r\tor cu [taif, concluzii favorabile din partea procurorilor de pe l=ng\ instan]a superioar\ [i de o atitudine `n]eleg\toare din partea judec\torilor instan]ei. (Neculai RO{CA)

4 Comentarii pe acest subiect. Spune-ti parerea!

 1. subiectiv 09/02/2011 la ora 10:56 -

  i know that….mi s-a mai spus….next

 2. mihai 09/02/2011 la ora 9:40 -

  Cei doi avoca]i au sus]inut [i probat cu hot\r=ri judec\tore[ti prin care s-a constatat neexisten]a datoriilor c\tre bugetul de stat cu practica în materie a instan]elor [i cu prevederile legale înc\lcate la instan]a de fond. !!!!!!
  Asta ar trebui accentuat!!! apropo @subiectiv , citeste mai bine articolul si apoi comenteaza.

 3. Andreea 09/02/2011 la ora 7:55 -

  Subiectiv – ule, esti nebun !

 4. subiectiv 08/02/2011 la ora 23:45 -

  otraviti fantanile…ardeti granele….ascundeti-va in paduri…..se intoarce evaziunea fiscala scolita proaspat…