Wednesday , November 29 2023

Scandal intre tiganii de la Scheia dupa ce puradeii s-au furat intre ei

N c=nd s-au `nt=lnit membrii familiilor celor doi pu[ti, `n fa]a postului de poli]ie, au ie[it sc=ntei n incitat de rudele lui Ilie Bozomal\, c\ruia Vasile Cu]itaru i-a luat telefonul mobil [i banii din buzunar, tat\l acestuia – Ioan Cu]itaru – a s\rit cu coasa [i cu]itul la b\taie n c=nd au intervenit organele de poli]ie, Cu]itaru a luat-o peste c=mp, cu c\ru]a n p=n\ noaptea t=rziu, masca]ii de la DPIR au patrulat prin {cheia, pentru a preveni eventuale escalad\ri ale conflictului

Vineri dup\ amiaz\, comuna {cheia a fost din nou tulburat\ de luptele `ntre clanurile de romi din localitate. Motivul pentru care comunitatea de ]igani din localitate s-a `nflamat l-a constituit faptul c\ unuia dintre membrii minori ai comunit\]ii, Ilie Bozomal\, de 15 ani i-a fost furat de c\tre Vasile Cu]itaru, minor cu un an mare, un telefon mobil [i suma de 25 de lei. Cum cutuma veche spune c\ ]iganii nu se fur\ `ntre ei, gestul t=n\rului Cu]itaru a fost privit ca reprobabil de sus]in\torii lui Vasile Bozomal\, rude ale acestuia din cadrul comunit\]ii. De aici  a `nceput scandalul iar poli]i[tii au avut de lucru `ntre ]iganii de la {cheia toat\ a doua parte a zilei de vineri, 26 noiembrie.  O patrul\ de caguli[ti de la DPIR a patrulat prin zon\ p=n\ seara t=rziu pentru pre`nt=mpinarea unor noi `nc\ier\ri.
Vineri s\pt\m=na trecut\, pe la orele 15.00, lucr\torii Poli]iei comunale {cheia, au fost sesiza]i de Ilie Bozomal\, un t=n\r `n v=rst\ de 15 ani de etnie rom\, cu privire la faptul c\ în timp ce se deplasa pe strada Aeroportului spre cas\, a fost acostat de Vasile Cu]itaru, `n v=rst\ de 16 ani din aceea[i localitate, care folosindu-se de amenin]\ri, i-a sustras un telefon mobil [i suma de 25 lei dintr-un buzunar de la pantaloni, dup\ care a fugit.
În continuarea cercet\rilor cu privire la infrac]iunea de t=lh\rie av=nd ca autor pe Vasile Cu]itaru, descris\ anterior, `n timp ce poli]i[tii efectuau cercet\ri la fa]a locului, pe la 15.35, `n fa]a sediului Poli]iei {cheia a descins cu o c\ru]\ Ion Cu]itaru de 36 de ani, tat\l lui Vasile Cu]itaru, spun=nd c\ a fost invitat de lucr\torii postului de poli]ie pentru audiere.
În fa]a farmaciei de lâng\ sediul poli]iei, se aflau Marius Oancea de 37 ani [i concubina sa,  Liliana Ferariu, 28 ani, rude cu Ilie Bozomal\, iar între ace[tia [i Ion Cu]itariu a avut loc un schimb de replici pe motiv c\ cei dint=i sunt rude cu partea v\t\mat\. Cearta s-a dezvoltat rapid [i imediat s-a transformat `ntr-un scandal adev\rat. Ion Cu]itaru l-a lovit pe Marius Oancea cu coada unei coase, dup\ care a scos un cu]it pe care i-a amenin]at pe cei doi.
Lucr\torii postului de poli]ie din {cheia au intervenit pentru aplanarea scandalului.  Ion Cu]itaru s-a urcat în faeton [i a fugit. Poli]i[tii [cheieni au luat m\sura sanc]ion\rii cu amend\ a Lilianei Ferariu [i Marius Oancea, pentru provocare [i participare la scandal
Pentru c\  Marius Oancea a depus plângere împotriva lui Ion Cu]itaru, în cauz\ se efectueaz\ cercet\ri pentru comiterea infrac]iunii de lovire [i alte violen]e, acest dosar urmând a fi solu]ionat procedural de lucr\torii Biroului Politiei Rurale Suceava.
Primarul comunei {cheia, Vasile Andriciuc, s-a declarat anterior  exasperat de ceea ce se `nt=mp\ `n ultima vreme cu romii din localitatea pe care o conduce Unii dintre ei au f\cut ani `ntregi de pu[c\rie pentru b\t\i, furturi [i alte asemenea. „De c=nd sunt primar am avut probleme cu ei, sunt oameni certa]i cu legea, fur\ munca oamenilor de pe ogoare, fur\ din ora[, sunt prin[i, du[i la poli]ie [i prezenta]i c=teodat\ la instan]\ s\ fie aresta]i. Acolo se spune c\ nu prezint\ pericol social, ei se `ntorc `n sat [i `[i bat joc [i de oameni [i de poli]i[]ii care i-au prins. Eu m\ `ntreb – sunt oare ei cet\]eni rom=ni? Se cupleaz\ [i `n zece ani toarn\ c=te 20 de copii. Cine le mai [tie num\rul [i cine d\ o solu]ie – ce putem face cu ei?” s-a `ntrebat  primarul de la{cheia, Vasile Andriciuc, care [tie c\, potrivit ultimului recens\m=nt, conform declara]iilor date de locuitoriri cu domiciliu  `n comuna {cheia, aici  nu tr\iesc mai mult de 30 de persoane de etnie rom\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …

No comments

  1. Ar trebui facute niste cartiere numai a lor si mutati toti acolo sa se fure intre ei. Si pazita zona sa nu iasa afara la furat.