Sunday , March 3 2024

Saptam=na de sarbatoare la Colegiul National de Informatica “Spiru Haret”

N `n perioada 2-7 mai, cu ocazia Zilelor Colegiului, se vor desf\[ura simpozioane, comunic\ri [tiin]ifice, dezbateri [i concursuri na]ionale la toate disciplinele de `nv\]\m=nt
~n perioada 02- 07 mai 2011, Colegiul Na]ional de Informatic\ “Spiru Haret” din Suceava va organiza o serie de manifest\ri prilejuite de s\rb\torirea Zilelor colegiului. ~n cadrul acestor manifest\ri se vor desf\[ura simpozioane, comunic\ri [tiin]ifice, dezbateri [i concursuri na]ionale la matematic\, informatic\ [i la toate celelalte discipline de `nv\]\m=nt.
Obiectivele activit\]ilor `ntreprinse cu prilejul acestor zile de s\rb\toare vizeaz\ instalarea unui climat de competivitate `n r=ndul elevilor, cre[terea schimburilor educa]ionale dintre [coli [i `mbun\t\]irea comunic\rii dintre membrii comunit\]ii, precum [i stimularea interesului elevilor [i a cadrelor didactice fa]\ de tehnologia informa]iei [i [tiin]a calcultoarelor.
Pe parcursul celor [ase zile catedrele de informatic\, matematic\, limb\ francez\, german\, fizic\, religie, art\, sport, biologie [i chimie vor demara activit\]I `mpreun\ cu elevii [i profesorii celegiului, activit\]i precum „Zidul prieteniei” – crearea unui banner cu amprenta [i numele fiec\rui elev participant (ast\zi, ora 11:00), „Magia componentelor”- asamblarea componentelor unui calculator (ora 12:00), „O zi la INFO!” – realizarea unui album foto digital [i clipuri video (ora 13:00), Chantons la fête du college Recital în limba francez\ (ora 11:30), Concurs de eseuri online „Visuri de adolescent” (Mar]i, ora 11:00), „Licean pentru o zi” –realizarea unei pagini WEB, tehnoredactarea unei reviste, etc
Vor mai fi dezb\tute teme precum dezvoltarea g=ndirii logice prin probleme de logic\ matematic\, structura unei probleme de fizic\, seismele, creativitate `n matematic\, internetul- drogul secolului XXI, `nv\]area pe tot parcursul vie]ii, etc. Programul complet al evenimetelor poate fi consultat pe pagina de internet a colegiului www.cni-sv.ro.
“Genera]iile de tineri au nevoie de modele autentice, care pot fi cultivate numai prin intermediul [colii. Ca dasc\l con[tient de jur\mântul asumat asupra menirii noastre, neoficial, dar în genere respectat, consider c\ dincolo de educa]ia [tiin]ific\ pe care trebuie s\ analizeze [coala, rolul acesteia trebuie s\ fie de a cultiva modelul autentic”, a declarat directorul Colegiului de Informatic\, prof. Virginel Iordache. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Cetatea de Scaun a fost redeschisă pentru vizitare. Lucrările de restaurare continuă 

Cetatea de Scaun a Sucevei, a fost redeschisă pentru vizitare, vineri, 1 martie, după mai …