Friday , May 24 2024

Sali de clasa reparate cu bani obtinuti din organizarea de nunti in cantina scolii

.
N pentru unit\]ile de `nv\]\m=nt care beneficiaz\ de regim cantin\-internat, o m=n\ de ajutor sau chiar o porti]\ de salvare a constat `ntotdeauna organizarea de nun]i `n cantina [colii sau a liceului n `n anii dinaintea crizei fiecare din aceste unit\]i [colare `nregistra circa 20 de astfel de cereri pe sezon, `ns\ anul acesta cererea a sc\zut foarte tare, `ntre 50 [i 85% n de men]ionat c\ jum\tate din banii c=[tiga]i `n acest mod revin Prim\riei iar cealalt\ jum\tate trebuie cheltuit\ `n interesul [colii n astfel, directorii au cheltuit pu]inul pe care l-au c=[tigat `n urma nun]ilor g\zduite pentru repararea unor s\li de clas\ [i scaune sau pentru achizi]ionarea de consumabile
Problemele [i lipsurile financiare cu care se confrunt\ [colile nu sunt o noutate, `ns\ sunt cu at=t mai ap\s\toare `n condi]ii de criz\ financiar\, astfel c\ veniturile proprii sunt de un real ajutor din acest punct de vedere. Numai c\ [i acestea au fost afectate de recesiune fiind diminuate, `n marea majoritate a cazurilor, `n propor]ie de 85%.
Pentru unit\]ile de `nv\]\m=nt care beneficiaz\ de regim cantin\-internat, o m=n\ de ajutor sau chiar o porti]\ de salvare a constat `ntotdeauna organizarea de nun]i `n cantina [colii sau a liceului. ~n anii dinaintea crizei fiecare din aceste unit\]i [colare `nregistra circa 20 de astfel de cereri pe sezon. Acum, buzunarele sucevenilor, afectate de criz\, nu le permit nici m\car organizarea nun]ii `ntr-o cantin\ [colar\. Potrivit directorilor unor astfel de unit\]i de `nv\]\m=nt care se bucurau de o revigorare financiar\ datorat\ organiz\rii de nun]i `n cantina [colii, anul acesta cererea a sc\zut foarte tare, `ntre 50 [i 85%.
“Am avut c=teva nun]i anul acesta, `ns\ foarte pu]ine. De regul\ apeleaz\ la noi cei care se decid pe ultima sut\ de metri [i nu g\sesc un local pentru `nchiriat `n perioada aleas\ de ei. P=n\ acum au fost dou\ sau trei nun]i, nu mai mult. Comparativ cu anii trecu]i, c=nd aveam c=te zece sau 20 de nun]i, au sc\zut foarte mult cererile”, a declarat Cr\i]a Buda-Niga, directorul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar\ Suceava.
Situa]ia este la fel [i `n cazul Colegiului Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava, directorul Michaela Melinte spun=nd c\ a semnat doar trei cereri de aprobare a organiz\rii unor nun]i `n cantina liceului p=n\ `n prezent, iar anii trecu]i avea c=te 20 sau 30 de astfel de evenimente.
N cu banii ce le revin din organizarea de nun]i `n cantina [colii se cump\r\ consumabile sau se repar\ s\li de clas\
De men]ionat c\ jum\tate din banii c=[tiga]i `n acest mod revin Prim\riei iar cealalt\ jum\tate trebuie cheltuit\ `n interesul [colii. Astfel, directorii au cheltuit pu]inul pe care l-au c=[tigat `n urma celor trei nun]i g\zduite pentru repararea unor s\li de clas\ [i scaune, cum este cazul Colegiului de Industrie Alimentar\, sau pentru achizi]ionarea de consumabile – cret\, detergen]i, dezinfectan]i [.a. – variant\ pentru care a optat Colegiul “Samuil Isopescu”.
Raport=ndu-ne strict la municipiul Suceava, de[i trebuie de spus c\ aceast\ practic\ se `nt=lne[te `n toate localit\]ile jude]ului, dintre colegiile care beneficiaz\ de cantin\, cele mai c\utate pentru astfel de evenimente sunt cele dou\ men]ionate mai sus, dar [i Colegiul Tehnic “Petru Mu[at” Suceava. Acesta din urm\ este deja cunoscut `n r=ndul pensionarilor suceveni pentru petrecerile de Revelion organizate anual, pentru care se percep sume modice, iar condi]iile [i masa sunt mai mult dec=t bune. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Drum proaspăt asfaltat în Siret. Cum a întors Flutur în favoarea lui o ”glumiță” de campanie care a făcut valuri pe Internet

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, au trimis o fotografie …