Thursday , December 1 2022

S-a stabilit modul de lucru in rezolvarea problemei exproprierilor la Scheia, pentru soseaua de centura

“cei nemul]umi]i de suma oferit\ de stat vor putea depune ac]iune `n instan]\ pentru a ob]ine bani mai mul]i, `ns\ exproprierile se vor face oricum”, a explicat prefectul jude]ului Suceava, Sorin Arcadie Popescu u patru familii vor primi câte 11 lei pentru terenurile incluse `n [oseaua de centur\ a Sucevei u pe lista desp\gubi]ilor figureaz\ [i comuna {cheia – domeniul privat, cu o suprafa]\ total\ de 18.090 metri p\tra]i pentru care ar urma s\ primeasc\ suma de 20.479 lei t
Prefectul jude]ului Suceava, Sorin Arcadie Popescu, a avut, ieri, o `nt=lnire cu reprezentan]i ai Direc]iei Regionale de Drumuri [i Poduri Ia[i, primarul comunei {cheia, Vasile Andriciuc, [i cu reprezentan]i ai Casei de avocatur\ “Tudor”, care are `ncheiat un contract cu Compania Na]ional\ de Autost\zi [i Drumuri Na]ionale din Rom=nia ( CNADNR) privind efectuarea exproprierilor pentru varianta ocolitoare a municipiului Suceava, pe traseul Moara – {cheia P\tr\u]i. Prefectul Popescu a declarat c\ `n cadrul discu]iilor s-a punctat modul `n care va trebui s\ fie pus\ `n aplicare nou ap\ruta hot\r=re de guvern privind declan[area procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat\ r\mase de expropriat, situate pe amplasamentul lucr\rii de utilitate public\ “Varianta de ocolire Suceava” [i modul de aplicare a Legii 255/2010.
“S-au stabilit pa[ii ce trebuie f\cu]i pentru ca exproprierea s\ se fac\ `n cel mai scurt timp posibil. Astfel, `ncep=nd de m=ine (ast\zi, n.r.), casa de avocatur\ va trimite tuturor proprietarilor notificarea inten]iei de expropriere a imobilelor [i solicitarea ca `n maxim 30 de zile proprietarii s\ se prezinte la biroul de avocatur\ cu actele care atest\ dreptul de proprietate asupra terenurilor ce urmeaz\ a fi expropriate. Dup\ ce vor fi depuse aceste documente, expropriatorul (CNADNR, n.r.) va emite decizii de expropriere [i va desemna o comisie format\ din cinci reprezentan]i – primarul comunei {cheia, un reprezentant al Prefecturii, altul de la Oficiul de Cadastru [i doi reprezentan]i ai
CNADNR, care vor verifica actele de proprietate [i vor discuta cu proprietarii. Ace[tia au trei variante: s\ nu se prezinte la aceast\ comisie, caz `n care decizia de expropriere se va da, iar suma prev\zut\ `n hot\r=rea de guvern va fi depus\ `ntr-un cont, pe numele respectivului proprietar; s\ se prezinte [i s\ fie de acord cu suma reprezent=nd cuantumul desp\gubirilor,  iar `n baza unui proces verbal semnat de comun acord s\ `ncaseze banii [i a treia situa]ien – s\ se prezinte la comisie [i s\ nu fie de acord cu suma prev\zut\ `n hot\r=rea de guvern, situa]ie `n care se va `ntocmi un proces verbal `n acest sens, care, `mpreun\ cu decizia de expropriere, va fi depus de c\tre comisie la Tribunalul Suceava, urm=nd ca instan]a , `n conformitate cu prevederile Legii 255/2010 [i a HG 53/2011, s\ desemneze o comisie format\ dintr-un reprezentant al Asocia]iei Na]ionale a Evaluatorilor din Rom=nia (ANEVAR), un altul de la Ministerul Transporturilor [i un reprezentant al proprietarilor care va stabili suma pe care o va primi proprietarul pentru expropriere, care `ns\ va trebui consfin]it\ prin hot\r=re judec\toreasc\ definitiv\ [i irevocabil\”, a explicat prefectul Sorin Arcadie Popescu.
Prefectul de Suceava a subliniat c\ imediat dup\ emiterea deciziei de expropriere, aceasta `[i produce efectul `n sensul c\ o contesta]ie asupra acestei decizii nu suspend\ transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor `n cauz\.
Pentru cei care contest\ pre]ul oferit de stat `n instan]\ este asigurat faptul c\ desp\gubirea stabilit\ definitiv nu va putea fi mai mic\ dec=t cea prev\zut\ `n hot\r=rea de guvern [i nici mai mare dec=t cea solicitat\ de expropriat, iar cererile adresate instan]ei `n aceast\ spe]\ sunt scutite de taxa judiciar\ de timbru. “Facem tot ce ne st\ `n putin]\ pentru ca realizarea rutei  ocolitoare  s\ se fac\ p=n\ la termenul din iulie 2012”, a mai declarat prefectul Sorin Arcadie Popescu.
Patru familii vor primi câte 11 lei pentru terenurile incluse `n [oseaua de centur\  a Sucevei
Patru  familii vor fi desp\gubite cu c=te 11 lei pentru terenurile pe care le de]in pe traseul viitoarei rute ocolitoare a Sucevei. Fiecare dintre familii are c=te nou\ metri p\tra]i de teren. Este vorba de Bel]ic Maria [i Florin, Poloco[eru Constantin, Onciu Valeria  [i Abou Warda Iuliana, to]i cu terenurile `n satul Sf. Ilie, comuna {cheia. Suma de 15 lei drept desp\gubire are de primit [i omul de afaceri Aurel Steiciuc, `mpreun\ cu so]ia. So]ii Lelcu Nicolae [i Violeta au de primit 25 de lei pentru o suprafa]\ de 20 metri p\tra]i care va fi inclus\ `n [oseua de centur\, `n timp ce Dulceac Iuliana Daniela are de primit 67 lei pentru suprafa]a de 54 metri p\tra]i. Saveta {erbiuc, din {cheia, are de primit 73 de lei pentru suprafa]a de 54 metri p\tra]i. Toate cele patru familii care au de primit c=te 11 lei pentru suprafa]a de nou\ metri p\tra]i mai de]in [i alte suprafe]e de teren care, la r=ndul lor, sunt cuprinse `n ruta ocolitoare  [i pentru care vor primi bani de la Guvern. So]ii Bel]ic Maria [i Florin mai au dou\ parcele `n suprafa]\ total\ de 861 mp pentru care ar urma s\ primeasc\ suma de 1.112 lei , cele dou\ suprafe]e fiind evaluate la pre]ul de 133.458 lei. Onciu Valeria mai apare ca proprietar\ a `nc\ trei parcele `n suprafa]\ total\ de 1.599 mp pentru care ar mai urma s\ primeasc\ suma de 1.973 lei. Ei au cerut desp\gubire statului `nc\ de anul trecut pentru suprafa]a de nou\ ari suma de  1.316 lei, [i nu 11, c=t le-a fost dat de Guvern. Abou Warda Iuliana  de]ine `nc\ o suprafa]\ de 1.300 mp pentru care ar urma s\ primeasc\ suma de 1.604 lei. {i Poloco[er Constantin mai de]ine o suprafa]\ 76 mp pentru care are de primit 94 lei. Aflat `n str\in\tate, domnia sa a declarat c\ nu [tie `nc\ care e suma care i se acord\ drept desp\gubire.   Sumele sunt derizorii fa]\ de cele oferite locuitorilor din alte comune limitrofe, care au beneficiat de prevederile vechii legisla]ii, când desp\gubirile erau la pre]ul pie]ei.
Cei mai mul]i bani la persoane fizice, mai exact 6.891 de lei, îi va primi Cordu[ Lauren]iu Florin, din {cheia, care are o suprafa]\ de teren de 5.583 de metri p\tra]i, fiind urmat de Bandol Maria care are o suprafa]\ de 5.000 mp [i va primi 6.171 lei. ~ntre cei care ar urma s\ fie desp\gubi]i, aproape jum\tate au `ntre dou\ [i [ase parcele de teren. Este [i cazul so]ilor Munteanu Ioan [i Ana, care de]in [ase parcele de teren `n suprafa]\ total\ de 3.222 mp pentru care vor primi de la Guvern suma de 3. 976 lei. Familia Mihai Cristian Paul [i Br=ndu[a Mioara de]in patru parcele `n suprafa]\ total\ de 1.574 mp pentru care statul va achita suma de 1.943 lei. Duceac Nicolai are trei parcele `n suprafa]\ total\ de 1.780 mp, pentru care ar trebui s\ primeasc\ suma de 2.207 lei.
C=te trei parcele de teren `n suprafa]\ de 213 mp de]ine familia  Jucan Grigore [i Eudochia pentru care ar urma \ primeasc\ 263 lei. Br\d\]an Virgil de]ine, de asemenea trei parcele `n suprafa]\ total\ de 1.273 mp pentru care va primi 1.570 lei.  Cova[\ Marinei [i Viorica au `n total trei parcele `n suprafa]\ total\ de 2.151 mp [i au de primit 2.654 lei. Numele lui Dasc\lu Cristian Daniel apare `n Monitorul Oficial la patru pozi]ii, sucevenaca av=nd o suprafa]\ total\ de 1.548 mp  [i va avea de primit suma de 1.911 lei. lei.  Fosta vicepre[edint\ a Consiliului Jude]ean, Stela Acatrinei are trei parcele `n  suprafa]\ total\ de 2.350 mp [i va avea de primit 2.784 lei. Pe lista desp\gubi]ilor  se afl\  numele unor societ\]i cum ar fi SC Sid Investiment SA, care are de primit desp\gubiri pentru cinci parcele, `n total o suprafa]\ de 1.358 metri p\tra]i, cu suma de 1.529 lei. Hot\r=rea de guvern privind cuantumul desp\gubirilor ce vor fi oferite pentru terenurile ce urmeaz\ a fi expropriate a fost publicat\ în Monitorul Oficial din 29 iunie 2011, iar num\rul proprietarilor care urmeaz\ a fi expropria]i este de 493. Majoritatea lor au case frumoase [i p\m=nturi la {cheia. Trei familii au teren pe raza comunei P\tr\u]i, [ase familii au teren pe raza municipiului  Suceava, [apte familii au terenuri la Moara, 36 de familii la Ipote[ti. Pe lista desp\gubi]ilor figureaz\ [i comuna {cheia – domeniul privat, cu o suprafa]\ total\ de 18.090 mp, pentru care ar urma s\ primeasc\ suma de 20.479 lei. ~n total vor fi acordate desp\gubiri `n cuantum de 434.376 lei. (Neculai RO{CA, Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …