Saturday , November 26 2022

Reorganizarea fraudei la CASA PLUS

Tribunalul a am=nat p=n\ `n octombrie judecarea dosarului de insolven]\ de la firma pre[edintelui PNL Suceava, Marius Zm\u u patronul de la CASA PLUS s-a `nscris la masa credal\, vrea [i el bani de la firm\, ca persoan\ fizic\ u Obiectiv prezint\ lista oficial\ a creditorilor care a[teapt\ s\ primeasc\ bani din “reorganizarea judiciar\” de la CASA PLUS u datoriile totale asumate dep\[esc trei milioane de euro, iar micii creditori nici nu mai sunt lua]i `n seam\ u statul `[i cere drepturile din taxele [i impozitele nepl\tite, evaziunea fiscal\ de 18 miliarde, rezultat\ din dosirea unor m\rfuri `n sum\ total\ de 70 de miliarde de lei vechi, trebuie [i aceasta pl\tit\, iar liderul politic liberal Marius Zm\u este cercetat penal pentru evaziune fiscal\ t
Tribunalul Suceava a am=nat p=n\ `n toamn\, mai precis p=n\ `n data de 4 octombrie 2011, judecarea dosarului de insolven]\ de la SC CASA PLUS SRL, firm\ apar]in=nd pre[edintelui organiza]iei municipale a PNL Suceava, Marius Zm\u. La termenul respectiv ar urma s\ fie prezentat planul de reorganizare a activit\]ii societ\]ii conform angajamentului luat de firma lichidatoare – ACCERR IPURL. Ce reorganizare se va face, c=nd administrator special a fost numit, `n continuare, Marius Zm\u, cercetat penal acum pentru o evaziune fiscal\ de peste 18 miliarde de lei vechi, dovedit de comisarii G\rzii Financiare c\ a f\cut disp\rute m\rfuri `n sum\ de 70 de miliarde de lei vechi, pentru care nu s-au pl\tit c\tre stat TVA [i impozite, r\m=ne s\ vedem `n toamn\. Se vorbe[te deja `n t=rg despre o “reorganizare a fraudei”, iar numele liderului PNL sucevean este tot mai des pronun]at de fo[ti parteneri de afaceri ]epui]i [i care nu s-au `nscris `nc\ la masa credal\. Unii dintre ace[tia nu au primit sume mici, de ordinul milioanelor de lei vechi [i au considerat c\ este sub demnitatea lor ca numele lor s\ fie f\cute publice. Dar faptul c\ au fost tra[i pe sfoar\ de patronul de la CASA PLUS r\m=ne [i ace[ti mici creditori au grij\ s\ propage mesajul de ne`ncredere peste tot pe unde vine vorba despre patronul Zm\u.
Marius Zm\u vrea [i el bani de la CASA PLUS, ca persoan\ fizic\
~n mod absolut incredibil, patronul Marius Zm\u s-a `nscris [i el drept creditor la CASA PLUS, sper=nd s\ ob]in\ ceva `n calitate de persoan\ fizic\, dup\ ce a condus afacerea construit\ de p\rintele s\u spre faliment. Consider\m important `n acest moment s\ prezent\m o list\ public\ de altfel a celor care s-au `nscris la masa credal\ dup\ ce CASA PLUS a intrat `n procedur\ de insolven]\, la sf=r[itul anului trecut: CREDIT EUROPE BANK SA – Sucursala Suceava; SC DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL; CREDIT EUROPE BANK SA; ZM|U MARIUS; SC BURSA MOLDOVEI SA; SC INTER CONTI COM SRL; BANCA TRANSILVANIA SA – SUCURSALA SUCEAVA; SC E.ON MOLDOVA FURNIZARE SA; SC RBT CHEMICAL SRL – ADMINISTRATOR BEJENARIU CLAUDIU; SC SECPRAL PRON INSTALA}II SRL; SC MENATWORK EST PREFABRICATE SRL; SC ARABESQUE SRL; SC AFRISO-EURO-INDEX SRL – DE LA URBAN [i ASOCIA}II SRL; SC EURO MGA PRODUCT SRL – ADMINISTRATOR P|TRA{CU CRISTIAN; SC CERSANIT ROMÂNIA SA; SC PAVIMENTI SRL; SC GLOBAL DESIGN SRL – ADMINISTRATOR CROITORIU MARINELA; SC POLI TOP SRL – ADMINISTRATOR VIRAGH GABOR; SC TRUST EURO-THERM SRL; SC VAILLANT GROUP ROMÂNIA SRL – DE LA SCA “VOICU & FILIPESCU”; SC UNVER SRL; SC SAINT-GOBAIN WEBER ROMÂNIA SRL; SC JOLLYCONTOR IMPEX SRL; MINISTERUL ECONOMIEI {I FINAN}ELOR – AGEN}IA NA}IONAL| DE ADMINISTRARE FISCAL| – DIREC}IA GENERAL| A FINAN}ELOR PUBLICE A JUDE}ULUI SUCEAVA; SC DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL; SC SAMI PLASTIC SA ; UNICREDIT }IRIAC BANK SA; PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA; SC TECHNOVA INVEST SRL; SC TERAPLAST SA; SC AUSTROTHERM COM SRL; CREDIT EUROPE BANK SA; BCR SA; SC EKIPA SALT GUARD SRL; SC SAVINI DUE SRL; SC WABERER,S ROMÂNIA SA; SC PRO INVEST SRL; SC HENKEL ROMÂNIA SRL; SC PLAS-TURO SRL; SC TEMAD CO SRL; SC SENTOSA IMPEX SRL; SC SCHUBERT & FRANZKE SRL; SC SCHULLER EH KLAR SRL; SC EUROCIERE SRL; SC MIU SRL; SC ENDAST SRL; SC KREATIV SRL; SC SEVEN TILES SERVICES SLU – DE LA CABINET DE AVOCAT “ANDREI }AR|LUNG|”.
Marius Zm\u a vrut notorietate [i a primit mai mult dec=t a sperat
Pentru ca lumea s\ nu cread\ c\ cineva bate c=mpii, rea[ez\m `n c=teva fraze, povestea CASA PLUS – Marius Zm\u, a[a cum apare `n documente oficiale.
~n luna octombrie a anului trecut, Marius Zm\u intr\ `n politic\ [i este instalat de c\tre cum\trul s\u {tefan Alexandru B\i[anu – pre[edintele jude]ean al PNL – `n fruntea organiza]iei municipale Suceava.
La o lun\ dup\ ce a fost ales pre[edinte, Marius Zm\u, `n calitate de administrator al SC CASA PLUS SRL, a cerut deschiderea procedurii generale a insolven]ei [i admiterea cererii de reorganizare a societ\]ii  specializate `n comer]ului en-gros [i en-detail cu materiale de construc]ii [i echipamente sanitare. Argumentul invocat de Zm\u – pr\bu[irea sectorului construc]iilor [i credite angajate anterior la b\nci care nu mai puteau fi restituite. De la BCR, Piraeus Bank, Unicredit }iriac au fost angajate `mprumuturi `n valoare de peste 1.000.000 de euro, au fost deschise linii de credit la Unicredit }iriac, BCR, Credit European Bank, Banca Transilvania `n valoare de 7.000.000 lei [i peste 500.000 euro `n vederea men]inerii aprovizion\rii. ~n total, numai datoriile asumate de administratorul SC CASA PLUS dep\[esc trei milioane de euro. Cu toate aceste belele financiare pe cap, provocate chiar de Marius Zm\u, ca patron, instan]a accept\ ca tot el s\ fie numit de c\tre firma de insolven]\ administrator special la CASA PLUS.
Garda Financiar\ a efectuat, la `nceputul acestei veri, un control la societatea comercial\ [i a constatat lipsuri `n gestiune de 70 de miliarde de lei vechi, facturi f\cute `n batjocura statului, `n care erau trecute transporturi de sute de tone de fier vechi, de exemplu, cu un autoturism Skoda apar]in=nd Tribunalului Bac\u, cu un autobuz din jude]ul Mure[ sau cu automobile ce `nc\ nu exist\ `n baza de date a MAI ca fiind `nmatriculate. Aceste constat\ri au fost preluate de parchetul de pe l=ng\ Tribunalul Suceava [i fac acum obiectul unui dosar penal de evaziune fiscal\, titularul fiind chiar liderul politic liberal [i patronul de firm\ Marius Zm\u. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Patru suceveni au ajuns la spital cu infarct miocardic acut în doar 24 de ore

Aceștia au salvați după ce au primit tratament în cadrul Centrului de Cardiologie Intervențională În …

No comments

  1. Băi, dar de ce nu spuneţi că după ce a intrat omul în politică, în doar 1 lună a avut peste 40 de controale? Sau într-un atac de ultimă speţă cum faceţi voi 3 articole în 4 zile, asta nu contează? 🙂
    Dar, de mister Dediţă membru al PDL patronul de Roplat Thermo cu aprope 5 milioane de euro de ce nu spuneţi nimic?