Wednesday , December 7 2022

Rectorul Valentin Popa a prezentat, ieri, noua echipa manageriala a USV

Din noua structur\ de conducere a institu]iei de `nv\]\m=nt superior din Suceava fac parte patru prorectori, respectiv Mircea Diaconu, Gabriela Prelipceanu, {tefan Purici [i Mihai Dimian. Senatul USV, cel mai `nalt for de conducere al institu]iei va fi reprezentat de pre[edintele ales, Liviu Popescu. Principalele priorit\]i ale noii echipe manageriale fac referire la restabilirea pozi]iei corecte a USV în cadrul sistemului de înv\]\mânt superior na]ional [i cre[terea veniturilor cadrelor universitare prin ini]ierea [i implementarea unui num\r c=t mai mare de proiecte.
Desemnat recent rector al Universit\]ii “{tefan cel Mare”, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a prezentat `n cursul zilei de ieri, noua echip\ managerial\
din cadrul institu]iei sucevene de înv\]\mânt superior, format\ dintr-o echip\ tân\r\, dinamic\ [i motivat\, ce [i-a stabilit obiective ambi]ioase [i concrete pentru mandatul urm\tor, `n vederea repozi]ion\rii USV `n sistemul de `nv\]\m=nt na]ional. Valentin Popa a prezentat noua structur\ de conducere av=nd `n calitate de prorectori pe prof univ. dr. Mircea Diaconu pentru activitatea didactic\ [i asigurarea calit\]ii, prof. univ. dr. Mihai Dimian pentru activitatea [tiin]ific\, prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean pentru baza material\ [i probleme studen]e[ti [i prof. univ. dr. {tefan Purici pentru imaginea universit\]ii, rela]ii interna]ionale [i dezvoltare european\.
Procesul de numire a prorectorilor a presupus efectuarea de propuneri din partea Senatului USV, analiza acestora de c\tre rectorul universit\]ii, precum [i analiza experien]elor relevante ale candida]ilor propu[i pentru pozi]iile de prorector. Prorectorii numi]i [i-au exprimat acordul scris de sus]inere executiv\ a planului managerial propus de Valentin Popa.
“Senatul universit\]ii “{tefan cel Mare a `naintat [apte propuneri pentru fun]ia de prorector. Ulterior, nu am completat lista cu alte nominaliz\ri, `ntruc=t am constat c\ am g\sit persoanele potrivite pentru a ocupa aceast\ func]ie, printre propunerile f\cute de membrii Senatului. Noua conducere a USV este reprezentat\ de o echip\ t=n\r\, format\ din oameni care au fost implica]i `n multe proiecte, au scris proiecte pentru universitatea sucevean\, pe care mai apoi le-au implementat cu succes.
Membrii echipei cu care voi colabora nu dep\[esc vârsta de 49 de ani, atâ]ia câ]i a împlinit înv\]\mântul superior la Suceava”, a precizat Valentin Popa.
Senatul USV, ca cel mai `nalt for de decizie [i deliberare la nivelul universit\]ii, va fi reprezentat `n rela]ia cu rectorul Valentin Popa de c\tre pre[edintele ales, conf. univ. dr. Liviu Popescu.
Atribu]iile prorectorilor sunt specificate prin Carta USV. Conform acesteia Mircea Diaconu va coordona activitatea didactic\ [i evaluarea acesteia, va asigura metodologia procesului de `nv\]\m=nt [i `ncadrarea `n standardele na]ionale [i interna]ionale a programelor de studiu [i va organiza concursul de admitere.
Mihai Dimian va coordona activitatea de cercetare [tiin]ific\ [i tehnologic\ `n universitate [i activitatea de atragere a fondurilor de cercetare- dezvoltare, inovare [i transfer tehnologic. “Universitatea sucevean\ trebuie s\ stabileasc\ programe de cercetare cu universit\]i interna]ionale din Top 500. ~mi doresc con[tientizarea [i cre[terea rolului cercet\rii `n activitatea profesorilor universitari, dat fiind faptul c\ `nc\ exist\ o oarecare laten]\ `n a ac]iona `n acest sens. Universitatea trebuie s\ aib\ at=t activitate didactic\, c=t [i activitate de cercetare”, a declarat Mihai Dimian.
Gabriela Prelipceanu va coordona activitatea de colaborare cu mediul privat, dezvoltarea USV prin parteneriate publice privare [i va mai coordona activit\]ile lucrative `n perimetrul campusurilor universitare [i calitatea vie]ii `n c\minele studen]e[ti. “Dezideratul `ntregii echipe e s\ g\sim o cale de comunicare cu studen]ii [i s\ `i asigur\m, pe c=t posibil, de rezolvarea problemelor pe care ace[tia le `nt=mpin\. Totodat\, dorim s\ corel\m preg\tirea studen]ilor no[tri cu cerin]ele angajatorilor suceveni, iar `n acest sens vom stabili o serie de leg\turi [i ne vom ar\ta permanent disponibilitatea `n vederea colabor\rii cu comunitatea de afaceri”, a explicat Gabriela Prelipceanu, fost prodecan al Facult\]ii de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\.
{tefan Purici va coordona dezvoltarea de parteneriate cu institu]ii din ]ar\ [i din str\in\tate, activitatea de comunicare [i promovare a imaginii universit\]ii [i activitatea de consultare a actorilor de pe pia]a muncii `n vederea alinierii programelor de studii la cerin]ele pie]ei. “Rela]iile pe care le-a dezvoltat universitatea “{tefan cel Mare” s-au dinamizat extrem de puternic, dovad\ st=nd cele dou\ consor]ii universitare din care USV face parte. Este vorba despre Consor]iul Universit\]ilor Bucovinene [i Consor]iul Universit\]ilor din Rom=nia, Republica Moldova [i Ucraina”, a explicat {tefan Purici.
N “Proiecte, proiecte, proiecte”
Principalele priorit\]i pentru urm\torii patru ani ale noii echipe manageriale a universit\]ii sucevene fac referire la restabilirea pozi]iei corecte a USV în cadrul sistemului de înv\]\mânt superior na]ional prin angrenarea tuturor resurselor în vederea ob]inerii categoriei de universitate de educa]ie [i cercetare [tiin]ific\ [i identificarea [i dezvoltarea unor surse noi de finan]are. “Pozi]ionarea corect\ a universit\]ii este cheia acestui mandat [i cel mai important\ misiune pe care o avem de dus la cap\t. Valorizarea [i valorificarea resursei umane este un alt important obiectiv. Chiar dac\ nu vom putea cre[te salariilor cadrelor universitare, ace[tia `[i pot suplimenta veniturile. ‘Proiecte, proiecte, proiecte’. Aceasta este calea prin care putem spori c=[tigurie”, a explicat Valentin Popa.
Totodat\, `n luna mai echipa managerial\ a USV va fi completat\ de decanii celor nou\ facult\]i. Decanii sunt selecta]i prin concurs public, organizat de c\tre Popa [i validat de Senat. „La concurs pot participa persoane din cadrul universit\]ii sau din orice facultate de profil din ]ar\ ori din str\in\tate care, pe baza audierii în noul Consiliu al facult\]ii au primit avizul acestuia de participare la concurs”, a explicat noul rector.
Decanul, selectat prin concurs [i validat de Senat, î[i desemneaz\ prodecanii. Num\rul prodecanilor unei facult\]i din cadrul USV pentru mandatul 2012- 2016 este de maximum patru [i este propor]ional cu num\rul de studen]i ai facult\]ii. Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\ poate avea un num\r maxim de patru prodecani. ~n total USV va avea nou\ decani [i un num\r maxim de 23 prodecani. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Ioan Balan cere miniștrilor Sănătății și Energiei soluții urgente în vederea găsirii unui furnizor de energie  pentru Spitalul Județean Suceava

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a depus o interpelare adresată ministrului Sănătății și ministrului …

No comments

  1. Felicitari doamnei profesor Prelipcean!
    Felicitari tuturor si … succese!