Monday , October 3 2022

Primarul din Dornesti si-a tranformat mosia de 9 hectare de p=rloaga `n teren intravilan

Primarul Gheorghe Luta

Primarul Gheorghe Lu]\ este un bun operator pe pia]a imobiliar\ local\, de]in=nd prin intermediul familiei hectare `ntregi de teren care au fost incluse `n intravilan `n urma unei hot=r=ri de consiliu local, la sf=r[itul lunii trecute n o hot\r=re de Consiliu Local din decembrie 2008 viza extinderea extravilanului cu 364 de hectare n actul normativ nu a mai fost pus `n aplicare  iar, dup\ aproape trei ani, acesta a fost abrogat, lu=ndu-se decizia ca intravilanul comunei Dorne[ti s\ se umfle cu `nc\ 80 de hectare, p=n\ la 1.025 de hectare n beneficiarii acestei extinderi – primarul Gheorghe Lu]\ [i apropia]i ai s\i, spun oamenii din sat

 

Suprafe]ele imense de teren din Dorne[ti, `n bun\ parte l\sate p=rloag\ de proprietari au devenit zilele trecute prilej de disput\ pentru locuitorii comunei. Gheorghe Lu]\, primarul localit\]ii [i promotor al unei hot\r=ri de consiliu local votat\ `n data de 28 octombrie 2011 privind extinderea terenului intravilan cu o suprafa]\ de 435,21 hectare, respectiv de la suprafa]a de 590,08 hectare la 1.025,29 hectare este acuzat c\ aceast\ extindere a intravilanului a fost f\cut\ `n folosul propriu [i al apropria]ilor s\i, nicidecum `n folosul comunit\]ii `n ansamblu. ~n luna decembrie a anului 2008 se votase o hot\r=re similar\, privind extinderea intravilanului localit\]ii. Hot\r=rea a fost votat\ `ns\ nu a fost pus\ `n aplicare. Explica]ia dorne[tenilor – `nc\ mai erau terenuri apar]in=nd unor persoane importante din zon\, sus]in\tori ai primarului Lu]\, care nu fuseser\ incluse `n intravilan [i de aceea nu se puteau face construc]ii pe aceste suprafe]e dec=t cu avizul consiliului jude]ean. ~n toamna acestui an s-a g\sit situa]ia ideal\ – extinderea extravilanului cu `nc\ 80 de hectare `n baza unei noi hot\r=ri de consiliu local. Un bun prilej pentru ca terenurile de]inute de familia primarului Gheorghe Lu]\ `n zone precum fostul iaz al CAP-ului s\ intre `n zona construibil\ a localit\]ii [i `n acest fel s\ creasc\ de c=teva ori pre]ul de v=nzare. La fel, apropia]i ai primarului din Dorne[]i, precum familiile Olaru sau Darandici care au cump\rat pe nimic terenuri agricole au reu[it s\ le introduc\ `n intravilan. Chiar [i terenuri pentru care s-au f\cut inspec]ii anterioare din partea SGA [i s-a stabilit c\ este vorba despre zone inundabile pe care nu se pot ridica cl\diri au fost introduse `n intravilan pentru c\ apar]ineau unor proprietari agrea]i de primarul Gheorghe Lu]\, ini]iatorul proiectului de hot=r\re privind extinderea intravilanului comunei.

Asa arata terenurile primarului Luta, devenite acum intravilanul comunei Dornesti
Comuna Dorne[ti nu mai este, de c=]iva ani, localitatea rural\ dependent\ de nodul de cale ferat\ [i apendice al municipiului R\d\u]i. Dup\ ce `n preajm\ s-au dezvoltat investi]iile austriece Egger [i Scweighofer, actori [i ace[tia pe pia]a imobiliar\ local\, terenurile din zon\ au devenit tot mai interesante pentru mul]i afaceri[ti locali care [i-au impus punctul de vedere `n ceea ce prive[te suprafa]a ce urmeaz\ a fi introdus\ `n intravilan. Pe de alt\ parte, o suprafa]\ mai mare de intravilan aduce bani mai mul]i de la bugetul de stat din sumele defalcate din TVA. Prilej numai bun pentru o extindere imobiliar\ care s\ asigure unui primar de]in\tor de propriet\]i [i apropia]ilor s\i intrarea `n perimetrul construibil al localit\]ii.
Gheorghe Lu]\: „nu am ajuns primar ca s\ m\ `mbog\]esc”
Primarul Gheorghe Lu]\ spune, pe de alt\ parte c\ extinderea intravilanului comunei Dorne[ti s-a f\cut `n conformitate cu normele legale [i av=nd la baz\ inten]ia de a se ob]ine c=t mai mul]i bani de la bugetul de stat, cum anticipam. C=t prive[te propriet\]ile sale, el spune c\ le avea dinainte de a deveni primar, are circa 9 hectare de teren cump\rate, acum `n intravilan, [i `nc\ dou\ hectare mo[tenire. Primarul din Dorne[ti mai spune c\ acolo unde sunt zone inundabile nu se va permite construirea de locuin]e. “Nu am cump\rat teren de c=nd am ajuns primar. ~l aveam dinainte, nu am ajuns primar ca s\ m\ `mbog\]esc ci s\ demonstrez c\ pot s\ fac ceva bun pentru comun\”, a declarat Gheorghe Lu]\.Proiectul de hot=r=re privind majorarea suprafe]ei de intravilan a localit\]ii Dorne[ti se afl\ `n aceste zile pe masa func]ionarilor din Prefectur\, pentru avizul de legalitate.(Neculai RO{CA)
 
 

Vezi si

Terenul viitoarei clădiri a Facultății de Medicină a fost transferat în administrarea USV

Consilierii județeni suceveni au aprobat trecerea unei suprafețe de teren de 1.440 de mp. din …

No comments

  1. nicolae carutasu

    CARE ESTE SCOPUL???? DACA NU SE POATE CONSTRUI PE TERENURILE RESPECTIVE, PT CE SA PLATEASCA OAMENII IMPOZITE MAI MARI?
    “Chiar si terenuri pentru care s-au facut inspectii anterioare din partea SGA si s-a stabilit ca este vorba despre zone inundabile pe care nu se pot ridica cladiri au fost introduse in intravilan pentru ca apartineau unor proprietari agreati de primarul Gheorghe Luta, initiatorul proiectului de hotarire privind extinderea intravilanului comunei.
    Primarul din Dornesti mai spune ca acolo unde sunt zone inundabile nu se va permite construirea de locuinte.”