Sunday , December 4 2022

Primaria Suceava a cerut Ministerului de Interne zece milioane de lei pentru carbunele necesar Termica SA

Potrivit primarului Ion Lungu, necesarul de huil\ ar fi de 15 mii de tone [i toat\ aceast\ cantitate se afl\ `n portul Constan]a
Prim\ria municipiului Suceava a solicitat Ministerului Administra]iei [i Internelor s\ aloce zece milioane de lei pentru plata unei cantit\]i de 15.000 de tone de huil\, aflat\ `n Portul Constan]a [i care este necesar\ centralei electrice de termoficare apar]in=nd de SC Termica SA Suceava, dar societatea nu dispune de suficiente fonduri, la ora actual\, pentru a achizi]iona c\rbunele. Primarul Ion Lungu a declarat c\ sper\ s\ ob]in\ fondurile de la Guvern [i a dat asigur\ri c\, indiferent care va fi situa]ia, sucevenii nu vor fi priva]i de c\ldur\ [i de ap\ cald\ `n sistem centralizat.
De asemenea, primarul a precizat c\ a avut o discu]ie pe aceast\ tem\ cu ministrul Administra]iei [i Internelor, Gabriel Berca, [i c\ i-a solicitat acestuia s\ promoveze o Hot\r=re de Guvern prin care municipiului s\-i fie alocat\ suma de zece milioane de lei necesar\ pl\]ii c\rbunelui pentru func]ionarea Termica SA. „Am solicitat bani pentru Termica s\ pl\tim c\rbunele din port, s\ putem ie[i din iarn\”, a spus primarul Ion Lungu. El a spus c\ Hot\r=rea de Guvern privind alocarea banilor necesari achizi]ion\rii c\rbunelui ar putea fi adoptat\ `n [edin]a viitoare a Guvernului.
Ion Lungu a precizat c\ municipalitatea a achitat din bugetul propriu, suma de zece milioane de lei pentru ca Termica SA s\ aib\ lichidit\]i cu care s\ achite o parte din c\rbunele necesar func]ion\rii `n aceast\ iarn\. Pe de alt\ parte, primarul a spus c\ CET-ul Sucevei func]ioneaz\ doar cu huil\ care este adus\, anual, din afara ]\rii, fapt care `l dezavantajeaz\ `n raport cu CET-urile pe lignit care pot face compensa]ii, `n fiecare an, de zeci de milioane de lei cu Societatea Na]ional\ a Lignitului.
Iarna aceasta, SC Termica SA a func]ionat la capacitate dubl\ `n perioada de ger pentru c\ a fost solicitat\ de Sistemul Energetic Na]ional s\ furnizeze o cantitate mai mare de energie electric\ dec=t cea preconizat\ ini]ial. Din aceast\ cauz\, stocurile de huil\ necesar\ func]ion\rii au fost completate zilnic. Primarul a dat asigur\ri c\ stocurile de combustibili ale societ\]ii de termoficare sunt suficiente pentru asigurarea `nc\lzirii p=n\ la sf=r[itul iernii. Totu[i, Ion Lungu a ]inut s\ men]ioneze c\ dup\ aceast\ iarn\ va fi stabilit\ o strategie pentru activitatea de termoficare `n iarna 2012 – 2013, `n condi]iile `n care `ncep=nd din mai 2013 se preconizeaz\ ca `n municipiu s\ fie func]ional\ o nou\ central\ termic\ ce va func]iona pe baz\ de biomas\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Stomatologul Iulian Juncănaru, fost concurent la Chefi la cuțite, găsit mort în casă la doar 39 de ani 

Născut în satul Neagra Broșteni, județul Neamț, Iulian Juncănaru a  învăţat la Liceul ”Nicolae Nanu” …