Wednesday , November 29 2023

Politistii suceveni vor patrula prin trenuri, desi liderii sindicali de la centru le-au recomandat sa nu faca acest lucru

N „Ca [i cet\]ean, a[ putea spune mai multe despre aceast\ reducere de salariu, dar av=nd `n vedere c\ sunt [ef al unei subunit\]i de poli]ie nu `mi pot permite”, a declarat comisarul Florin Catan\, [eful Serviciului Poli]iei Transporturi
Nu to]i poli]i[tii suceveni au fost cuprin[i de „febra protestelor”. De[i nemul]umirile mocnesc `n\untrul fiec\ruia dintre cei c\rora li s-au redus toate sporurile [i li s-a mai [i t\iat un sfert din salariu, exist\ unele categorii de poli]i[ti care `nc\ nu dau curs la m\surile stabilite `n planul de limitare a activit\]ilor poli]iene[ti, stablit la nivel na]ional de Sindicatul Na]ional al Poli]i[tilor [i Personalului Contractual (SNPPC). Este cazul, spre exemplu, al celor de la Serviciul Poli]iei Transporturi, structur\ nesubordonat\ ierarhic Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean, ci aflat\ `n colaborare cu acesta. Aceast\ structur\ are atribu]ii, la nivel na]ional, de men]inere a siguran]ei cet\]enilor `n domeniile ce ]in de transporturi, principala zon\ de acoperire fiind cea a transporturilor feroviare iar unde este cazul de cele aeroportuare.
„Structurile din Poli]ia Transporturi vor r\m=ne `n posturi, f\r\ a mai patrula `n trenurile SNCFR [i vor interveni doar la apelurile 112. Se vor am=na ac]iunile specifice de cooperare cu SNCFR”, este m\sura clar stipulat\ `n planul na]ional de limitare a ac]iunilor poli]iene[ti, a[a cum a fost el conceput de SNPPC. ~n realitate, lucrurile sunt un pic diferite la nivelul jude]ului Suceava. {eful Serviciului Suceava al Poli]iei Transporturi nu neag\ faptul c\ exist\ nemul]umiri cu privire la reducerile salariale, dar a precizat c\ „aptrul\ri `n trenuri se execut\ `n continuare”. „Nu putem s\ renun]\m. Exist\ probleme care trebuie clarificcate de Minister, dar [i noi trebuie s\ ne facem datoria”, este de p\rere [eful Serviciului Suceava al Poli]iei Transporturi, comisarul Florin Catan\.
El nu s-a ferit `ns\ s\ nege faptul c\ exist\ [i `n structura pe care o conduce o nemul]umire cu privire la salarii, dar a evitat s\ fac\ alte preciz\ri. De asemenea, a evitat s\ mai fac\ vreun comentariu, prefer=nd s\ se aib\ o atitudine rezervat\, lu=nd ca paravan sau ca scuz\ fucn]ia [i responsabilitatea pe care o are. „Ca [i cet\]ean, a[ putea spune mai multe despre aceast\ reducere de salariu, dar av=nd `n vedere c\ sunt [ef al unei subunit\]i de poli]ie nu `mi pot permite”, a declarat comisarul Florin Catan\. El a precizat `ns\ c\ fa]\ de anul trecut, situa]ia personalului s-a ameliorat. Potrivit lui Florin Catan\, nemul]umirile de anul trecut ale angaja]ilor de la Serviciul Suceava al Poli]iei Transporturi erau nu doar legate de drepturile salariale diminuate [i de zilele nepl\tite, ci [i de faptul c\ nu exista suficient personal. De la `nceputul acestui an [i p=n\ `n prezent, la Serviciul Suceava al Poli]iei Transporturi au mai fost `ncadra]i cinci poli]i[ti. (D.P.)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …