Thursday , July 7 2022

Politistii falticeneni acuzati de luare de mita, in proces la Palatul de Justitie

Fostul politist Florin Musca, intrand in sala de judecata

N la Curtea de Apel Suceava a fost audiat un nou set de persoane implicate `n proces n membrii familiei denun]\torului au confirmat versiunea povestit\ de acesta n competen]a DNA este pus\ sub semnul `ntreb\rii dup\ ce martorul flagrantului [i-a abandonat rolul

Ieri la Curtea de Apel Suceava au fost audia]i o parte din martorii implica]i `n procesul lui Florin Musc\ [i Florin V=ntu, poli]i[tii f\lticeneni acuza]i de luare de mit\ [i respectiv complicitate la luare de mit\. {edin]a a fost la un pas de a fi am=nat\ pe motiv c\ cei doi avoca]i ai lui Florin Musc\ nu pot fi prezen]i, Ioan Bulboac\ afl=ndu-se `n alt\ localitate [i Cezar Cr\ciunescu fiind prins `ntr-un alt proces aflat `n desf\[urare la Tribunalul Suceava. Dup\ o sistare a [edin]ei de aproximativ 15 minute, timp `n care [i-a f\cut apari]ia [i avocatul Cezar Cr\ciunescu, s-a procedat la audierea martorilor implica]i `n proces: Aspazia Aioanei, mama lui Alexandru Aioanei (cel care i-a denun]at la DNA pe cei doi poli]i[ti), Cristinel Aioanei, unchiul t=n\rului, Dumitru Norocel, ajutorul [efului de post al Poli]iei comunei Baia, Alina Elena P=rlea, mama Roxanei P=rlea, fata cu care Alexandru Aioanei avea o rela]ie `n acea perioad\ [i Constantin Dini]\, martor la flagrantul efectuat de c\tre DNA `n biroul celor doi poli]i[ti f\lticeneni.

N Mama [i unchiul au confirmat versiunea lui Alexandru Aioanei
Aspazia Aioanei, mama lui Alexandru Aioanei a povestit evenimentele care s-au `nt=mplat `n ziua de 20 octombrie 2010, declara]ia acesteia fiind asem\n\toare cu cea a fiului. Astfel, `n acea zi, Alexandru Aioanei s-a `ntors din F\lticeni [i i-a explicat mamei c\ ar avea nevoie de 1.000 de euro pentru a achizi]iona un autoturism. Ini]ial mama acestuia i-a explicat c\ nu dispune de ace[ti bani [i sesiz=nd comportamentul lui Alexandru care era vizibil afectat [i `ngrijorat, l-a chestionat, acesta recunosc=nd c\ are ni[te probleme cu poli]ia, fiind cercetat `ntr-un dosar de viol pe care `ns\ nu l-a recunoscut, declar=ndu-se nevinovat.
~n acel moment, mama t=n\rului a luat decizia s\ `mprumute suma respectiv\ de bani de la unchiul acestuia, Cristinel Aioanei, f\r\ a-i spune adev\ratul scop `n care urmau s\ fie folosi]i. B\rbatul i-a refuzat pe motiv c\ ar dori s\ fie de fa]\ la achizi]ionarea autoturismului [i exprim=ndu-[i nedumerirea fa]\ de faptul c\ cei doi doreau ca Haralambie Aioanei, tat\l lui Alexandru, s\ nu afle despre acel `mprumut.
Lovindu-se de acest refuz, cei doi s-au `ntors acas\ [i `n cursul zilei i-au adus problema la cuno[tin]\ [i lui Haralambie Aioanei care a reac]ionat violent, fug\rindu-l pe Alexandru de acas\.

N Poli]istul Florin Musc\, “t\ia [i sp=nzura” dup\ bunul plac
Alina Elena P=rlea a povestit judec\torului c\ fiica sa, Roxana P=rlea a fost sunat\ `n ziua de 19 octombrie `n jurul orei 11.00, de c\tre Florin Musc\ care i-a cerut s\ se prezinte la poli]ie pentru a da o declara]ie, amenin]=nd-o c\ dac\ nu va veni, o s\ fie luat\ de la [coal\ cu mandat de aducere. Speriat\, Roxana P=rlea `n v=rst\ de 15 ani, a plecat de la [coal\, duc=ndu-se acas\. C=teva ore mai t=rziu, `n jurul orei 15.00 a fost sunat\ de c\tre Ioan Apopei, [eful Postului de Poli]ie al comunei Baia care i-a comunicat c\ trebuie s\ se prezinte la sediul de poli]ie din F\lticeni, la camera 25, pentru a discuta cu Florin Musc\. Aflat\ `n apropiere, mama tinerei a preluat telefonul, spun=ndu-i lui Ioan Apopei c\ fiica sa este minor\ [i c\ nu dore[te s\ o lase singur\ [i accept=nd s\ se prezinte a doua zi la sediul poli]iei F\lticeni.
~n data de 20 octombrie, c=nd au intrat `n biroul celor doi, Florin Musc\ i-a repro[at Roxanei P=rlea faptul c\ nu a venit `n ziua precedent\, spun=ndu-i “ce crezi domni[oar\ c\ te-am invitat la o cafea `ntr-un restaurant ?” dup\ care a i-a explicat c\ trebuie s\ dea o declara]ie `n ceea ce prive[te rela]ia pe care o are cu Ana Florina Norocel, `n v=rst\ de 16 ani, care ar fi depus o pl=ngere pe motiv c\ a fost supus\ unui viol.
Roxana P=rlea a dat apoi o declara]ie `n care a explicat c\ nu o cuno[tea aproape deloc pe Ana Florina Norocel [i c\ nu [tie absolut nimic despre acel caz de viol, care se pare c\ a fost infirmat chiar [i de mama Anei Florina Norocel.
N Confuzie total\ `n sala de judecat\
Ultimul martor audiat a fost Constantin Dini]\, un b\rbat ales `n mod aleatoriu de agen]ii Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie, care se afla `n sediul Poli]iei F\lticeni `n momentul flagrantului. Acesta a declarat c\ se afla la poli]ie pentru c\ avea de schimbat un buletin [i a fost abordat de c\tre un agent care i-a cerut s\-l urmeze, spun=ndu-i c\ va fi martor la un flagrant [i c\ se caut\ un plic cu bani.
Constantin Dini]\ nu a fost de prea mare ajutor judec\torului, spun=nd c\ `n prezen]a sa nu a fost g\sit nici un plic [i c\, de fapt, el [i-a abandonat rolul de martor [i a plecat spre cas\ dup\ aproximativ jum\tate de or\ pentru c\ nimeni nu l-a b\gat `n seam\, f\c=nd abstrac]ie de persoana sa.
N Cerin]ele inculpa]ilor `n `ncheierea [edin]ei
Avocatul lui Florin V=ntu, a cerut `n `ncheierea [edin]ei de judecat\, `nlocuirea m\surii interzicerii de a p\r\si localitatea luat\ `n cazul acestuia cu m\sura interzicerii de a nu p\r\si ]ara, pe motiv c\ p\rin]ii acestuia au nevoie de `ngrijire [i el nu `i poate ajuta din cauza condi]iilor impuse liberarea provizorie sub controlul judiciar.
De asemenea, s-a cerut o expertiz\ tehnic\ pentru `mbun\t\]irea audi]iei [i o expertizare a vocii sau a vorbirii, care au fost `ns\ refuzate de c\tre judec\tor, pe motiv c\ cei doi inculpa]i [i-au recunoscut vocile [i procedeul nu se impune, consider=ndu-se ca fiind o tergiversare inutil\ a cauzei.
~n ceea ce-l prive[te pe Florin Musc\, acesta a cerut s\ se verifice la compania de telefonie mobil\, cine este titularul num\rului de telefon de pe care s-a f\cut apelarea c\tre num\rul TELVERDE al Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie [i totodat\, s\ se confirme de c\tre banca Carpatica, faptul c\ `n data de 20 octombrie 2010, aveau afi[at un pliant prin care se atr\gea aten]ia asupra corup]iei, cerin]e aprobate de judec\tor.
Procesul de judecat\ se va relua dup\ jum\tatea lunii februarie c=nd sunt programa]i pentru audieri, colegii [i [efii celor doi poli]i[ti f\lticeneni. (Cezar P|UN)

Vezi si

76 de ani de la uciderea, la Vicov, a unui lider al partizanilor anticomuniști

La data de 8 iulie 1946, locotenentul Vladimir Macoveiciuc, conducătorul celui mai important grup de …

No comments

  1. in ce fel este prezentat evenimentul, cei doi politististi, scosi ca dusmani de clasa, inamici ai poporului, ei fiind cauza pentru care romania n-a intrat in schengen pe probleme de coruptie, zic ca ar trebui executati, chiar inainte de sentinta finala, intrucat se observa din avion ca se scot in fata cazuri minuscule, ordinare , sa se poata afirma cu tarie ca s-a eradicat coruptia. un sincer BRAVO , celor ce stiu sa regizeze astfel de magarii.cei doi vor fi sacrificati, pentru binele poporului.