Monday , November 28 2022

Peste doua mii de suceveni au participat la parada de Ziua Nationala a Romaniei

“Un popor care nu `[i cunoa[te istoria este ca un copil care nu `[i cunoa[te p\rin]ii, dup\ cum spunea marele Nicolae Iorga. Avem nevoie de aceast\ s\rb\toare acum”, a declarat, printre altele, prefectul Florin Sinescu n „1 Decembrie este [i ziua `n care am creat statul rom=n na]ional unitar pe care fiecare din noi are obliga]ia s\ `i p\streze con[tiin]a [i s\ `i dezvolte capacitatea de a r\m=ne un stat puternic”, a declarat pre[edintele CJ Suceava, C\t\lin Nechifor n „Este ziua `n care trebuie s\ ar\t\m [i noi curajul civic pe care l-au avut `nainta[ii no[tri acum 94 de ani. Dumnezeu s\ ne binecuv=nteze [i s\ ocroteasc\ poporul rom=n! La mul]i ani, dragi rom=ni! La mul]i ani, dragi suceveni!”, a spus primarul Ion Lungu

De Ziua Na]ional\ a Rom=niei a fost organizat\, `n centrul municipiului Suceava, o ceremonie militar\. Aceast\ ceremonie militar\ la care prefectul Florin Sinescu a lansat, public, o invita]ie pentru suceveni s\ participe `n num\r mare, a avut loc `n Pia]a Tricolorului, la ora 10.00. Dup\ cum s-a observat, apelul lansat de prefect a avut ecou, num\rul celor prezen]i la eveniment fiind vizibil mai mare dec=t `n anii trecu]i. Potrivit celor spuse de prefectul Florin Sinescu, care a f\cut referire `n acest sens la estim\rile Jandarmeriei, au fost `n jur de dou\ mii de persoane care au fost prezente `n centrul Sucevei pentru a asista la ceremonia religioas\ [i la cea militar\ de Ziua Na]ional\ a Rom=niei.
Organizarea ceremoniei a apar]inut Garnizoanei Suceava, `n colaborare cu alte structuri militare, `n cea mai mare parte din cadrul Ministerului Administra]iei [i Internelor, cum ar fi cele de jandarmi [i pompieri. Dup\ salutul drapelului de lupt\ [i intonarea Imnului de Stat al Rom=niei a fost oficiat serviciul religios de un sobor de preo]i [i au fost rostite alocu]iunile privind `nsemn\tatea evenimentului.
Apoi a avut loc defilarea cu tehnica din dotare a unor deta[amente de la Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean Suceava, Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Suceava, Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ Bucovina al jude]ului Suceava, a Serviciului Rom=n de Informa]ii – Direc]ia Suceava [i a Serviciului Teritorial al Poli]iei de Frontier\ Suceava. Acestea au parcurs traseul dintre Palatul Administrativ [i centrul comercial „Bucovina”. Dup\ ce ma[inile unit\]ilor militare au fost parcate, mai mul]i copii prezen]i la eveniment s-au fotografiat cu acestea. La monumentul din Pia]a Steagurilor au fost depuse coroane de flori. Unul dintre cele mai pl\cute momente a fost cel `n care, `n timpul ceremoniei religioase, a alocu]iunilor [i a ceremoniei militare, un parapantist a zburat deasupra centrului Sucevei av=nd un drapel iar ochii mul]imii s-au a]intit spre acesta.
~n Pia]a Tricolorului au fost prezen]i lideri politici care nu se afl\ la Putere precum Gheorghe Flutur (PDL), deputa]ii PDL Ioan B\lan [i Sanda Maria Ardeleanu, aceasta din urm\ av=nd un frumos fular tricolor, deputatul minorit\]ii poloneze Ghervazen Longher, deputatul minorit\]ii italiene, Mircea Grosaru. ~n semn de respect [i de unitate, liderii din Opozi]ie au participat la momentul din timpul ceremoniei religioase c=nd, `mpreun\ cu celelalte oficialit\]i, a fost ridicat\ masa [i s-a c=ntat „ve[nica pomenire” pentru eroii neamului. Numeroase coroane de flori au fost depuse din partea institu]iilor administra]iei publice, a institu]iilor din cadrul Ministerului Administra]iei [i Interenelor, a altor institu]ii deconcentrate sau descentralizate, a diferitrelor asocia]ii [i partide politice, PSD [i PNL depun=nd coroane diferite, `n r=ndul reprezentan]ilor fiind liderii jude]eni C\t\lin Nechifor [i {tefan Alexandru B\i[anu iar `n delega]ia celor de la PDL care au depus o coroan\ de flori la monument fiind [i primarul Ion Lungu `ncadrat `ntre Gheorghe Flutur [i Sanda-Maria Ardeleanu.
Prefectul Florin Sinescu a spus c\, la Suceava, o parad\ de tehnic\ militar\ nu a mai fost organizat\ de la r\zboi `ncoace. Prefectul a f\cut trimitere [i la unirea de la 27 martie a Basarabiei cu Rom=nia [i la unirea de la 28 noiembrie a Bucovinei cu Rom=nia, reamintind de faptul c\ la 1 Decembrie, la Alba Iulia, cel care a dat citire rezolu]iei privind unirea Transilvaniei cu Rom=nia a fost Vasile Goldi[. Florin Sinescu a precizat c\ pe 1 decembrie 1918 „rom=nii au demonstrat c\ nu sunt victime, ci f\uritori ai istoriei”. „Un popor care nu `[i cunoa[te istoria este ca un copil care nu `[i cunoa[te p\rin]ii, dup\ cum spunea marele Nicolae Iorga. Avem nevoie de aceast\ s\rb\toare acum. Avem nevoie de aceste valori pentru a nu uita de unde suntem [i a nu uita `ncotro ne `ndrept\m”, a declarat, printre altele, Florin Sinescu, `ncheind cu urarea de „La mul]i ani!” adresat\ Rom=niei [i rom=nilor.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, C\t\lin Nechifor, a spus c\, probabil, fiecare zi a anului poate fi Ziua Na]ional\ pentru c\ „istoria rom=nilor e de c=nd este [i timpul nostru”. {i el a f\cut trimitere la unirea Bucovinei cu Rom=nia care a fost s\rb\torit\ la data de 28 noiembrie. „1 Decembrie este [i ziua `n care am creat statul rom=n na]ional unitar pe care fiecare din noi are obliga]ia s\ `i p\streze con[tiin]a [i s\ `i dezvolte capacitatea de a r\m=ne un stat puternic”, a declarat pre[edintele CJ Suceava, ur=nd, de asemenea, „La mul]i ani!” sucevenilor [i spun=ndu-le c\ trebui s\ fie m=ndri c\ sunt rom=ni.
Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a f\cut trimitere `n debutul discursului s\u nu doar la evenimentele din 1918, ci [i la Unirea realizat\ de Mihai Viteazul `n 1600 [i la Mica Unire realizat\ de Alexandru Ioan Cuza la 1859, dar [i R\zboiul de Independen]\ de la 1877. „Statul rom=n na]ional unitar `n grani]ele lui fire[ti s-a format prin lupta rom=nilor, a unei `ntregi na]iuni. Ziua de 1 Decembrie trebuie s\ `nsemne mai mult ca ordic=nd solidaritate [i unitate na]ional\, a[a cum a fost la 1 Decembrie 1918. Este ziua `n care trebuie s\ ar\t\m [i noi curajul civic pe care l-au avut `nainta[ii no[tri acum 94 de ani. Dumnezeu s\ ne binecuv=nteze [i s\ ocroteasc\ poporul rom=n! La mul]i ani, dragi rom=ni! La mul]i ani, dragi suceveni!”, a spus primarul Ion Lungu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

A fost dezvelit bustul generalului Iacob Zadik, de pe Aleea Unioniștilor

Împlinirea a 104 ani de la Unirea Bucovinei cu Țara a fost sărbătorită  la Suceava …