Saturday , December 3 2022

Peste 500 de participanti la ceremonia de celebrare dedicata elitelor scolare sucevene

Circa 150 de elevi din jude], premian]i ai olimpiadelor na]ionale [i interna]ionale, au fost s\rb\tori]i ieri, la Conacul Domnesc, de dasc\li, inspectori [colari [i invita]i din protipendada jude]ului N invitat special al evenimentului, ministrul Funeriu le-a vorbit elevilor suceveni despre valorile fundamentale ale unui popor [i le-a `mp\rt\[it acestora o serie de sfaturi
Sub semnul valorii, tradi]iei [i s\rb\torii, al recunoa[terii [i recompensei, copiii minune ai jude]ului, olimpici na]ionali [i interna]ionali, au fost celebra]i `n cadrul celei de-a treia edi]ii a “Galei olimpicilor suceveni”. Elitele [colare ale Sucevei, al\turi de profesorii `ndrum\tori au luat parte la evenimentul dedicat lor [i organizat de Inspectoratul {colar al Jude]ului Suceava, duminic\, 19 aprilie, `ncep=nd cu orele 10:00, la Complexul “Conacul Domnesc” din {cheia, `n Sala Polivalent\.
Circa 500 de persoane au fost prezente la evenimentul de duminic\, dintre care 163 de elevi olimpici [i 145 de profesori coordonatori din 37 de unit\]i [colare. Copiii minune au fost aplauda]i [i l\uda]i pentru distinc]iile ob]inute, primind [i medalii inscrip]ionate cu însemnele evenimentului. Ca [i `n cazul celor dou\ edi]ii anterioare, invita]i de prim\ m=n\ din Suceava, personalit\]i politice, administrative, reprezentan]i ai mediul de afaceri sucevean, oameni de cultur\ [i inspectori [colari au onorat invita]ia organizatorilor, lu=nd parte la ceremonie, unde au purtat discu]ii cu tinerele valori, ar=t=ndu-le c=t de important\ este misiunea lor pentru viitor, rezultatele ob]inute la olimpiadele na]ionale [i interna]ionale constituind un punct de plecare `n des\v=r[irea carierelor profesionale pe care doresc s\ le `mbr\]i[eze.
“E un eveniment de seam\ pentru `nv\]\m=ntul sucevean prin care ne propunem s\rb\torirea acestor merituo[i elevi care ne reprezint\ jude]ul la cel mai `nalt nivel. Cei mai de seam\ invita]i ai acestei festivit\]i sunt, desigur elevii al\turi de profesorii care i-au `ndrumat. Nu un mic rol au avut [i directorii de unit\]i [colare, precum [i inspectorii [colari. Ca noutate, pe l=ng\ premierea elitei [colare sucevene, la edi]ia de ast\zi iau parte [i profesori pensiona]i care, de-a lungul carierei lor didactice, au preg\tit elevi cu performan]e deosebite”, a declarat inspectorul general, Petru Carcalete. El a mai anun]at c\ [i al]i elevi suceveni, premian]i ai concursurilor na]ionale [i interna]ionale, urmeaz\ s\ fie s\rb\tori]i în cadrul unei ceremonii similare ce va fi organizat\ la sf=r[itul acestui an. Cu prilejul desf\[ur\rii celei de-a treia edi]iei a galei olimpicilor, a fost publicat [i ‘Albumul olimpicilor suceveni 2010’, publica]ie ce reune[te rezultatele elevilor la faza na]ional\ a olimpiadelor pe discipline `n anul [colar 2009-2010. Galeria de fotografii [i impresii ale acestora, g=ndurile de apreciere scrise de profesorii care i-au preg\tit dau valoare `n continuare [colilor din care ei provin. Inspectorul general, Petru Carcalete a promis printarea unei edi]ii a albumului cu premia]ii acestui an [colar.
“Nu m\ a[teptam s\ fie a[a frumos. E un moment `n care culegem roadele muncii noastre, al perseveren]ei, al dorin]ei de a reu[i [i al efortul sus]inut pe care l-am depus de-a lungul mai multor s\pt\m=ni de preg\tire. Asta ne motiveaz\ [i ne d\ puterea de a merge mai departe”, ne-a declarat emo]ionat\ Ioana Macar de la {coala “Bogdan Vod\” din C=mpulung Moldovenesc, medaliat\ cu bronz la olimpiada na]ional\ de matematic\.
Invitatul special al Galei Olimpicilor Suceveni, actorul Rare[ Stoica de la Teatrul Nottara din Bucure[ti, le-a vorbit elevilor despre excelen]a scenic\,despre performan]a în educa]ie, recit=nd `n acest sens un poem al c\rturarului Petru Cre]ian.
N r\ma[i f\r\ drepturile salariale c=[tigate `n instan]\, profesorii suceveni [i-au aplaudat ministrul
}in=nd cont de rela]iile ostile dintre dasc\lii suceveni [i conducerea ministerial\ a `nv\]\m=ntului, spre surprinderea multora, la eveniment a luat parte, `n calitate de invitat special, [i ministrul educa]iei, cercet\rii, tineretului [i sportului, Daniel Funeriu.
“Organizarea aceastei gale este un exemplu pentru toat\ ]ara, deoarece pretitundeni sunt elevi valoro[i c\rora trebuie s\ le recunoa[tem meritele. Felicit organizatorii pentru c\ au invitat personalit\]i din tot spectrul politic, relief=nd prin acest gest importan]a sc\zut\ a culorii politice `n astfel de momente”, a declarat ministrul Funeriu.
Reflect=nd asupra valorilor fundamentale asupra c\rora fiecare popor ar trebui s\ se aplece [i raport=ndu-se la experien]a interna]ional\ pe care o de]ine, ministrul Funeriu a alocat Rom=niei o poten]ial\ valoare, respectiv educa]ia. “Ar fi un semnal de `ns\n\to[ire al Rom-niei dac\ am dep\[i toate clivajele existente [i ne-am `ndrepta spre educa]ie. ~n acest domeniu, trebuie s\ `ncet\m r\zboaiele trecutului [i s\ c=[tig\m b\t\liile viitorului. Rom=nia trebuie s\ devin\ din ]ara lui “merge [i a[a”, ]ara “Yes. We can”. Trebuie s\ fim noi cei care gener\m politici europene, cei care demonstr\m c\ suntem puternici, c\ avem încredere în noi [i c\ valorile la care m-am referit nu sunt doar vorbe goale”, a mai specificat acesta. El a mai subliniat c\ primul pas spre excelen]\ este normalitatea lucrului bine f\cut, totodat\, transmit=nd elevilor mai multe sfaturi, insistând ca ace[tia s\ fac\ mai mult sport, s\ nu fumeze, s\ aib\ încredere în ei, în op]iunile lor [i s\ aib\ credin]a c\ visele se pot realiza.
Dasc\lii suceveni, victimele directe ale deciziilor [i reformelor f\r\  sf=r[it din `nv\]\m=nt, [i-au aplaudat dezinvol]i ministrul, asta la doar trei luni dup\ ce `i scandau virulent numele `n `ncercarea de a-[i rec\[tiga drepturile salariale c=[tigate `n instan]\.
N Sub bagheta lui Bogdan Chi[toc, orchestra galei a sus]inut un concert simfonic de excep]ie
P\str=nd tradi]ia edi]iilor anterioare, participan]ii au urm\rit un program cultural de excep]ie, respectiv un concert de muzic\ instrumental\, apreciat la unison de to]i cei prezen]i. Programul artistic a fost sus]inut de o orchestr\ constituit\ cu prilejul acestui eveniment, format\ din membri ai Filarmonicii “Moldova” din Ia[i [i ai Operei Na]ionale Române [i dirijat\ de Bogdan Chiro[c\.
Concertul s-a desf\[urat `n dou\ reprize [i a cuprins lucr\ri celebre ale compozitorilor Johann Strauss fiul, Ciprian Porumbescu, Johann Strauss tat\l, Edward Grieg, Gioachino Rossini sau Astor Piazzolla.  (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …

No comments

  1. Va rog sa corectati numele dirijorului orchestrei, este vorba de CHIROSCA BOGDAN, dirijor la Opera Nationala din Iasi.