Wednesday , February 8 2023

Peste 1.000 de angajati din scolile sucevene, obligati sa restituie sporul de ecran

De la c=teva milioane la p=n\ la zeci de milioane de lei vechi vor fi trase de pe statul de plat\ `napoi de la cei care au `ncasat `n ultimii trei ani [i jum\tate sporuri pentru lucrul pe calculator mai mari de 15% u `n aceast\ situa]ie se afl\ angaja]ii din 90% dintre unit\]ile de `nv\]\m=nt din jude], apreciaz\ Curtea de Conturi Suceava u “tot ce este legal s\ se dea, tot ce nu este legal s\ nu se dea”, declar\ liderul Sindicatului din `nv\]\m=ntul preuniversitar Bucovina, Gheorghe {orodoc u banii vor fi ceru]i `napoi de prim\rii, ca ordonatori principali de credite `n urma auditului realizat de Curtea de Conturi

Cel pu]in 1.000 de angaja]i din sistemul de `nv\t\m=nt preuniversitar sucevean, este vorba despre directori, contabili, secretari, profesori de informatic\ ori ingineri de sistem, vor trebui s\ restituie p=n\ la ultimul leu banii primi]i `n ultimii trei ani [i jum\tate `n contul “sporului de ecran”, care s-au acordat `n cuantum mai mare de 15%, a[a cum este prev\zut `ntr-o Hot\r=re de Guvern cu num\rul 281 din anul 1993 care stabile[te limita maxim\ `n care se pot acorda sporuri pentru condi]ii deosebite de munc\. Actul normativ este `n vigoare, dar nu a fost luat `n seam\ `n cadrul negocierilor purtate `n interiorul sistemului de `nv\]\m=nt jude]ean, stabilindu-se ca `ncep=nd cu luna mai a anului 2008 s\ se acorde sporuri de ecran `n cuantum de p=n\ la 30% din salariul tarifar. Curtea de Conturi, `n urma verific\rilor efectuate la prim\rii [i la unit\]ile de `nv\]\m=nt preuniversitar arondate a stabilit c\ to]i banii care au fost `ncasa]i de categoriile de lucr\tori din sistem amintite anterior, peste limita legal\ de 15% din salariul tarifar, vor trebui returna]i.
N Diferen]a dintre procentul acordat [i cel legal, de 15%, a fost imputat\
Prezent\m mai `nt=i punctul de vedere al Cur]ii de Conturi, care a auditat (verificat) modul de cheltuire a banului public, inclusiv cheltuielile de personal efectuate din bugetele locale, inclusiv la ordonatorii tertiari de credite finan]a]i din aceste bugete, cum este cazul unit\]ilor de `nv\]\m=nt. Referitor la sporul de ecran, acesta s-a acordat `ntr-un procent mai mare dec=t cel legal de 15%, ajung=ndu-se `n anumite situa]ii [i p=n\ la 30% din salariul tarifar. Diferen]a dintre procentul acordat [i cel legal a fost imputat\. Pe de alt\ parte, sporul de ecran este un spor de condi]ii deosebite de munc\ iar conduc\torul unit\]ii este obligat s\ `nl\ture pericolul care genereaz\ aceste condi]ii deosebite ceea ce nu `nt=mplat. ~n parantez\, putem spune c\ ace[ti conduc\tori de unit\]i, respectiv directorii de [coli au fost cei dint=i care s-au `nscris pe lista beneficiarilor de asemenea suplimente financiare.
Dup\ finalizarea actului de audit de c\tre Curtea de Conturi, prim\riile vor fi notificate pentru dimensionare corect\ a prejudiciului reprezent=nd cheltuieli nelegale [i recuperarea acestuia. Astfel de situa]ii se reg\sesc `n 90% din unit\]ile [colare verificate p=n\ acum de Curtea de Conturi, `n urma efectu\rii auditului asupra a 75% dintre acestea. Un exemplu pozitiv dar foarte rar – `n comuna Preute[ti s-a procedat corect, sporul de ecran s-a acordat `n limita a 15% prev\zut\ de lege. ~ntrebarea retoric\ a celor de la Curtea de Conturi – de unde au [tiut cei de la Preute[ti cum trebuie aplicat\ legea iar la unit\]i [colare cu [taif [i prestigiu s-a trecut peste normele legale. Este vorba despre articolul 8, litera C. din HG 281/1993, mai sus amintit\ ce spune c\ “pentru condi]ii grele de munc\ se acord\ sporuri de p=n\ la 15% din salariul de baz\ corespunz\tor timpului lucrat la locurile de munc\ respective”. ~n fapt, `n majoritatea cazurilor, sporurile s-au dat pentru toate cele opt ore lucrate, de aici [i sumele foarte mari, `n unele cazuri, care vor trebui restituite.
Cum vor fi lua]i `napoi banii, este u[or de explicat – se vor trage de pe statul de plat\ `n limita a 30% din salariul cuvenit, conform legii. Dac\ angaja]ii care au beneficiat de astfel de sporuri peste limita maxim\ legal\ au [i credite angajate [i nedeclarate `n contabilitatea unit\]ii de `nv\]\m=nt, aceasta nu mai este treaba Cur]ii de Conturi, care oblig\ prim\riile ca ordonatori principali s\-i execute f\r\ mil\.
N liderul sindical Gheorghe {orodoc: “Tot ce este legal s\ se dea, tot ce nu este legal, s\ nu se dea”
Gheorghe {orodoc, pre[edintele Sindicatului din `nv\]\m=ntul preuniversitar Bucovina R\d\u]i, unul dintre cei mai cunoscu]i lideri sindicali din jude], consider\ c\ unde-i lege, nu-i tocmeal\. “Tot ce este legal s\ se dea, tot ce nu este legal, s\ nu se dea”, a sintetizat el un punct de vedere scurt. Cu p\rere de r\u, el a considerat c\ m\surile luate de Curtea de Conturi sunt `ndrept\]ite, fiindc\ au `n spate un act normativ care nu a fost luat `n seam\ atunci c=nd s-a decis acordarea “sporului de ecran”.
“Acordarea acestui spor s-a f\cut dup\ o procedur\ prealabil\ – investigarea de c\tre medicina muncii a locurilor de munc\ cu condi]ii periculoase; hot\r=rea comisiei paritare sindicate – inspectorat privind contractul colectiv de munc\ care, dup\ ce a fost adoptat de Ministerul Muncii a devenit lege [i trebuia aplicat; hot\r=rea consiliului de administra]ie a unit\]ii de `nv\]\m=nt. Acestea au stat la baza acord\rii acestor sporuri. Auditul Cur]ii de conturi va stabili dac\ s-a respectat legea anterioar\. Cert este c\ `n momentul de fa]\, `n [coli nu se d\ mai mult de 15% spor de ecran, discu]ia este despre ce a fost `nainte”, a spus Gheorghe {orodoc.
N contractul colectiv de munc\ prevedea acordarea de sporuri de p=n\ la 30%, mai mult dec=t prevede legea
~n jude]ul Suceava func]ioneaz\ 217 unit\]i de `nv\]\m=nt cu personalitate juridic\, cu alte 631 de structuri adiacente, `n total 848 de unit\]i [colare. Sporul de ecran s-a acordat, cum am spus, `ncep=nd din luna mai a anului 2008 `n baza hot\r=rii luate de comisia paritar\ I{J – Sindicate. Purt\torul de cuv=nt al I{J Suceava, Laura Hacman a ar\tat c\ `n contractul colectiv de munc\ la nivel de `nv\]\m=nt cu num\rul 5521 din 9 ianuarie 2004, re`nregistrat cu num\rul 596 `n data de 22 noiembrie 2007, la articolul 36, alineatul 1, litera d. era precizat\ o acordare a sporului de ecran de p=n\ la 30%. Comisia paritar\ a hot\r=t ca fiecare unitate [colar\ s\ decid\ `n consiliul de administra]ie persoanele `ndrept\]ite s\ beneficieze de acest spor `n func]ie de orarul de munc\ `n condi]iile respective [i de alte criterii”, a explicat Laura Hacman care a ad\ugat c\ `n principiu astfel de sporuri s-au acordat personalului auxiliar din secretariat, contabililor, profesorilor de informatic\, inginerilor de sistem, altor profesori care utilizeaz\ programe informatice precum [i directorilor de [coli. Desigur, lista beneficiarilor a fost stabilit\ `n baza unor buletine de expertizare emise de Autoritatea de s\n\tate public\. “Fiecare [coal\ a decis `n consiliul de administra]ie sumele care se acord\ [i cei care urmeaz\ s\ beneficieze de acest spor, pe baza criteriilor amintite”, a mai spus purt\torul de cuv=nt al I{J Suceava, care apreciaz\ c\ la nivelul jude]ului Suceava circa 1000 de angaja]i ai unit\]ilor [colare primesc spor de ecran. C=]i dintre ace[tia vor trebui s\ dea `napoi parte din banii `ncasa]i `n contul acestuia se va stabili definitiv atunci c=nd Curtea de Conturi va finaliza auditul la toate [colile din jude]. (Neculai RO{CA)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …

No comments

  1. Domnule Rosca, sa urmaresti matale daca s-au recuperat banii astia prin decembrie. Pun pariu pe o sponsorizare grasa la ziar ca nu o sa se faca nika.

  2. Maria………cred ca nu stii ce scrii…….se lucreaza doar pe calculator 8-9 sau10 ore pe zi ,pentru un salar de 790 lei net sigur sunt unitati la care difera volumul de munca…insa la cele care deruleaza bugete mari….nu cred ca faci fata o saptamana ….daca vei fi pusa sa tii locul unuia dinte fraierii care lcureaza pe asemena salarii

    • Mananci multa cacao. In cele 8-9 ore, care de fapt sunt maxim 4-5, au paue de mic dejun, pranz, cafeaua de 10 si cea inainte de plecare. Iar despre folosit calculatorul, sunt cu pluta. Daca stiau ceva minimal, lucrau pe un salariu mult peste 700 RON/luna. Totul e sa vrei. Dar deh, caldurica, papica, spaga, bacalaureate, etc.

  3. Majoritatea nici nu stiu sa utilizeze calculatorul

  4. Cum se vor recupera banii? Tot printr-un abuz? Legea in vigoare prevede ca, daca persoana in cauza nu este de acord cu returnarea sumelor ,,imputate” de Curtea de Conturi, aceste sume pot fi retinute doar in cazul unor sentinte definitive si irevocabile.Unitatile scolare vor trebuie sa actioneze in instanta fiecare persoana.
    Cand Contractul Colectiv a fost inregistrat la Ministerul Muncii, de ce acesta din urma nu a constatat ca acel spor de pana la 30% este ilegal. Dupa ce C.C.M a fost inregistrat a devenit lege, chiar si pentru Curtea de Conturi….
    Cu siguranta statul va gasi o solutie prin care sa retina- fortat aceste sume. De ce nu a gasit o solutie si pentru plata sentintelor favorabile profesorilor?????