Thursday , October 6 2022

O ultima sansa pentru cei care vor sa-si inmatriculeze masina in acest an

N `n jude]ele din zona Moldovei nu se mai pot face program\ri la RAR pentru perioada anului 2010 n la Suceava, prima zi `n care v\ pute]i programa ma[ina la RAR este 6 ianuarie 2011 n persoanele dispuse s\ se deplaseze c=teva sute de kilometri p=n\ `n alte jude]e ar putea avea [ansa s\ prind\ un loc `n acest an n taxa de prim\ inmatriculare a motoriz\rilor Euro 2 – Euro 4 va cre[te cu p=n\ la 50% `ncep=nd cu 2011

Zilele acestea, la majoritatea sediilor Registrului Auto Rom=n sunt cozi interminabile. Sf=r[itul anului se apropie cu repeziciune [i pune `n dificultate persoanele care au adus ma[ini din afar\ [i care ]in cu tot dinadinsul s\ le `nmatriculeze `n acest an, evit=nd astfel s\ pl\teasc\ taxele umflate, a c\ror valoare va intra `n vigoare de la `nceputul anului viitor. Pentru ace[tia, ultimele raze de speran]\ c\ dorin]a lor se va realiza, se arat\ din alte jude]e ale ]\rii. Astfel, dac\ sunte]i dispu[i s\ face]i compromisul de a plimba ma[ina mai multe sute de kilometri, pute]i avea [ansa s\ primi]i cartea de identitate a vehiculului dintr-un jude] mai `ndep\rtat.

Plimbare de sute de kilometri
La noi `n jude], prima zi disponibil\ pentru program\ri la RAR `n vederea eliber\rii c\r]ii de identitate a vehiculului, este ziua de 6 ianuarie 2011, la fel ca [i `n jude]ul vecin, Bistri]a. ~n jude]ele Bac\u, Vrancea [i Maramure[, locuri libere la program\ri se g\sesc abia `n ziua de 3 ianuarie iar `n Neam], Ia[i [i Vaslui, se pot face programari `ncep=nd cu 4 ianuarie.
~n jude]ul Giurgiu, prima zi disponibil\ pentru verificarea unui vehicul care a fost ultima dat\ `nmatriculat `ntr-un stat al Uniunii Europene, este 17 decembrie. Jude]ul Timi[ este, de asemenea, o variant\ posibil\ pentru ob]inerea c\r]ii de identitate `n acest an, put=ndu-se face programari `ncep=nd cu data de 22 decembrie. La sediul Registrului Auto Roman din jude]ul Arad, se pot face program\ri pentru ziua de 30 decembrie, exist=nd astfel posibilitatea de a pl\ti taxele valabile `n acest an, chiar dac\ este `n al 12-lea ceas.

Cre[teri masive ale taxelor de prim\ `nmatriculare
Potrivit Ministerului Mediului, o motorizare de Euro 5 de 1.100 centimetri cubi, care p=n\ `n acest an era scutit\ de la plata taxei de prim\ `nmatriculare, va fi taxat\ cu 116 euro `n cazul unei ma[ini noi [i cu 91 de euro `n cazul unui autoturism vechi de doi ani. Pentru o ma[in\ cu o motorizare Euro 4 de 1.400 cmc, veche de un an, taxa aplicat\ in 2011 va fi de 483 euro, fa]\ de 380 euro c=t este `n prezent.
Dac\ `n cazul motoriz\rilor Euro 5 [i Euro 4, major\rile sunt considerate mari, taxa va cre[te cu p=n\ 50% `n cazul ma[inilor second-hand echipate cu motoriz\ri `ntre Euro 2 [i Euro 4 [i cu capacitate cilindric\ 1.400 cmc – 2.000 cmc, cele care sunt cel mai des comercializate la noi `n ]ar\.

Toate ma[inile noi vor fi Euro 5, deci trebuie taxate
Noua tax\ introdus\ `n cazul ma[inilor echipate cu un motor din genera]ia Euro 5, este motivat\ de Ministerul Mediului prin faptul c\ `ncep=nd cu anul 2011, toate autoturismele se vor fabrica la standardul Euro 5. Aceast\ motivare este sus]inut\ [i de inten]iile ecologice m\re]e, men]ionate de Ministrul Mediului, Laszlo Borbely care a declarat c\ vor fi sprijini]i to]i cump\r\torii [i produc\torii de ma[ini electrice sau hibrid. (Cezar P|UN)

Vezi si

”NE MÂNDRIM CU VOI!”. Primarul Ion Lungu i-a premiat pe sucevenii Marius și Ionela Cozmiuc, campioni mondiali la canotaj

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, s-a întâlnit, joi, la sediul Primăriei, cu campionii mondiali la …