Friday , October 7 2022

O noua structura, apropiata fundatiei FBORB, cere sa preia padurile din judet

La Curtea de Apel Cluj, `n rejudecarea recursului privind revendicarea p\durilor din jude] de c\tre funda]ia Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei, a ap\rut ca apelant o entitate nou\ – “Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei – Arhiepiscopia Sucevei [i Bucovinei”, aceea[i adres\ – sediul Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]iului din Suceava  n reprezentan]ii RNP – Direc]ia Silvic\ Suceava care se bat pentru p\strarea `n proprietatea statului a p\durilor revendicate au fost lua]i prin surprindere n p=n\ pe 8 decembrie noul apelant va trebui s\ fac\ dovada propriet\]ii asupra imobilelor revendicate

 
Procesul ce se def\[oar\ `n rejudecare la Curtea de Apel Cluj privind `mpropriet\rirea Funda]iei Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei (FBORB) cu suprafa]a cerut\ de peste 160.000 de hectare de p\dure a avut ieri un nou termen la instan]a susnumit\. ~n cauz\, potrivit directorului comercial al Direc]iei Silvice Suceava, George Celsie, `n dosar a ap\rut un nou apelant, numit “Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei – Arhiepiscopia Sucevei [i Bucovinei”, entitate separat\ de funda]ia mai sus amintit\ care solicit\ s\ intre `n proprietatea bunurilor revendicate de funda]ie. Instan]a clujean\ a dispus ieri ca aceast\ nou\ structur\ s\ depun\ p=n\ la data de 8 decembrie 2011 documentele din care s\ rezulte c\ de]in legal proprietatea asupra imobilelor solicitate. Interesant este c\, dac\ funda]ia FBORB nu [i-a trimis ieri la Cluj niciun avocat care s\ o reprezinte,  “Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei – Arhiepiscopia Sucevei [i Bucovinei” a trimis avoca]i de la o important\ cas\ de avocatur\ bucure[tean\. ~n plus, FBORB [i  “Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei – Arhiepiscopia Sucevei [i Bucovinei”, au aceea[i adres\ – sediul Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]iului din Suceava. Regia Na]ional\ a P\durilor prin Direc]ia Silvic\ Suceava a dus greul pentru p\strarea `n domeniul statului a p\durilor revendicate de FBORB `n procesele din instan]\. Unele au fost c=[tigate, altele au fost pierdute. Silvicultorii din structurile RNP – DS Suceava nu [tiau `ns\ p=n\ c=nd dosarul a ajuns la Curtea de Apel Cluj c\ exist\ o nou\ structur\ care revendic\ propriet\]ile vechiului fond bisericesc ortodox din Bucovina  care a ad\ugat la numele deja cunoscut sintagma   “Arhiepiscopia Sucevei [i Bucovinei”, care nu exist\ `ns\ `n acest moment `n organizarea Bisericii Ortodoxe Rom=ne. Mai mult, statul nu s-a judecat niciodat\ cu aceast\ entitate astfel `nc=t reprezentan]ii RNP nu [tiu de unde a ap\rut [i de ce a fost acceptat\ ca apelant. Cum am spus, p=n\ pe 8 decembrie a.c., “Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei – Arhiepiscopia Sucevei [i Bucovinei” va trebui s\ fac\ dovada propriet\]ii asupra imobilelor revendicate.
N Curtea Suprem\ a trimis `n rejudecare dosarul Fondul Bisericesc la Curtea de Apel Cluj
~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a decis `n luna martie a acestui an c\  recursurile `naintate la  dosarul 1162/1/2010, care au ca obiect revendicarea imobiliar\ formulat\ de Funda]ia Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei (FBORB) pentru suprafa]a de peste 166.000 de hectare de teren cu vegeta]ie forestier\, cu drumurile forestiere, construc]iile [i alte acareturi, evaluate contabil la peste 3,5 miliarde de euro s\ fie trimise spre rejudecare la Curtea de Apel Cluj. ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a transmis Cur]ii de Apel de la Cluj obiectivele pe care instan]ele anterioare le-au trecut cu vederea `n buna judecat\ a acestui caz [i care vor trebui s\ fie reanalizate. Este vorba despre fatul c\  `n ceea ce prive[te dovedirea dreptului de proprietate al vechii persoane juridice asupra imobilelor revendicate, solu]ia dat\ anterior de Curtea de Apel Timi[oara nu a fost motivat\. nstan]a de apel s-a limitat la a aprecia c\ Tribunalul Suceava nu a analizat `n concret, criticile formulate de apelan]ii p=r=]i [i intervenien]i (DS Suceava, Prefectura Suceava, etc,) cu privire la dreptul de proprietate, ace[tia sus]in=nd c\ vechea funda]ie nu a avut dec=t un drept de administrare, ceea ce echivaleaz\ cu nemotivarea solu]iei. Magistra]ii ~naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie au mai ar\tat c\ judec\torii de la Curtea de Apel Timi[oara care au respins cererea formulat\ de RNP prin Direc]ia Silvic\ Suceava de `ncuviin]are a probei cu expertiz\ tehnic\, pentru identificarea terenului, ca `ntindere [i vecin\t\]i au gre[it.  “Motivarea respingerii administr\rii acestei probe, `n sensul c\ sunt suficiente `nscrisurile de carte funciar\ este gre[it\ deoarece este necesar\ stabilirea [i a situa]iei din teren, care poate s\ fac\ imposibil\ restituirea imobilelor, `n m\sura `n care dreptul de proprietate asupra fiec\reu parcele de teren ar fi constatat. Unele din terenuri sunt situate `n Ucraina, altele pe raza altor jude]e, ele sunt str\b\tute de drumuri na]ionale, jude]ene sau locale, o parte de terenuri se afl\ `n proprietatea unor persoane fizice, urmare a aplic\rii legilor fondului funciar. (Neculai RO{CA)

Vezi si

O polițistă din Cernăuți a murit împușcată în cap de un pedofil pe care încerca să-l rețină în fața unei școli

O polițistă de patrulare, în vârstă de 22 de ani, a fost împușcată în cap, …

No comments

  1. Mă consider o bună creştină-ortodoxă,dar asta nu mă opreşte să -mi exprim părerea cu privire la,,maşinaţiunile,,făcute de Fondul bisericesc-iniţial format din persoane fizice(unele inexistente )iar acum intervenind şi adevărata biserică -arhiepiscopia Sucevei şi Bucovinei…azi mîine poate apare şi Patriarhia prin dan Ilie Ciobotea-adică Patriarhul Daniel.La ştiinţa mea-încă din anii 1991 bisericile şi-au luat înapoi pădurile care le-au aparţinut….dar să ceri 166 mi ha -care nici nu au un amplasament bine stabilit mi se pare a fi un adevărat păcat,cu atît mai mult cu cît multe persoane fizice nu-şi pot redobîndi proprietatea unor păduri pe motiv că au aparţinut Fondului Bisericesc.O doamne roagă-te pentru noi păcătoşii!!!

  2. Nu sunt suficienti bani la Arhiepiscopiei Sucevei si Radautiului pentru SUV-uri Mercedes ML pentru toti purtatorii de mantii negre (ninja)? La tot pasul vedem calugari cu astfel de masini, de unde sunt banii respectivi? Parca mersul la manastire este o lepadare de cele lumesti, o slujire a Domnului si nu masini scumpe si lux. Parca nu seamana a ortodoxism lucrul acesta. Se propovaduieste saracia si ajutorarea aproapelui iar ei te stropesc din SUV-urile lor luxoase si cu geamuri fumurii. RUSINE!