Thursday , September 29 2022

"Nu m-am lasat `nvins de criza sau alte greutati. ~n fiecare an am construit cate ceva `n comuna Moara si acest lucru este vizibil”

„Chiar dac\ a fost respins un proiect, nu m-am l\sat b\tut [i am reu[it s\ fac `n continuare lucr\rile din acel proiect, pe alte zone de finan]are” n „Am realizat c=te ceva pentru toate [colile din comun\. M-am [i luptat pentru ca unele [coli s\ nu fie desfiin]ate. Nu am vrut s\ fac din Biseric\ o politic\. Am avut rela]ii bune [i am ajutat mult bisericile, ca persoan\ fizic\” n „Eu nu sunt genul acesta care s\ m\ laud cu ce am f\cut, dar a[a am avut ceva de pierdut. A venit r=ndul s\ informez cele realizate. Totu[i, domnii care sunt contracandida]ii mei se laud\ cu ni[te anomalii: de unde au bani pentru dou\zeci de kilometri de asfalt, dac\ noul Guvern nu a l\sat banii pentru doi kilometri?” n interviu cu primarul comunei Moara, Constantin Prodaniuc

– Domnule primar, nu a trecut un an de c=nd a]i preluat conducerea Prim\riei comunei Moara [i a `nceput criza economic\. Cum v-a afectat pe dumneavoastr\, Prim\ria [i ce probleme a]i `nt=mpinat?
– ~n 2008, c=nd am ajuns la conducerea Prim\riei comunei Moara era asfaltat doar un kilometru de drum, f\cut printr-un credit bancar de la BRD [i cam at=t. ~n rest, nu s-a f\cut mare lucru `n comuna Moara. A fost f\cut un proiect cu fonduri europene pe M\sura 3.2.2 care nu a fost declarat nici m\car eligibil f\r\ finan]are, clas=ndu-se pe un loc prea departe, ne]in=ndu-se cont de niciun criteriu `n acel proiect. A trebuit s\ `ncep eu, de fapt, cu proiectele pentru c\ alt\ [ans\ `n comun\ pentru dezvoltare, mai ales din 2009 `ncoace, adic\ odat\ cu declan[area [i acutizarea crizei, nu este dec=t atragerea de fonduri europene. Am a[teptat vreo doi ani pe proiectul de pe M\sura 3.2.2, dar nu doar acest proiect a fost f\cut de c\tre mine. Mai sunt `nc\ dou\ proiecte pentru re]ele de electricitate demarate de mine, dar care nu s-au mai putut face cu finan]are guvernamental\ din cauza crizei [i atunci am recurs la fondurile locale. Suntem acum `n curs de executare cu cea de-a doua re]ea de electricitate pentru c\ am abordat proiectele `ntr-o anumit\ ordine. Am mai f\cut cu Compania Na]ional\ de Investi]ii un proiect cu o sal\ polivalent\ [i un spa]iu destinat pentru o [coal\ care, `ns\, din motive financiare legate tot de criz\ nu s-au putut `nc\ finaliza [i am mai f\cut un proiect pe care l-am `naintat la Agen]ia de Dezvoltare Regional\ Nord – Est, pe Programul Opera]ional Sectorial, pentru dou\ [coli – la Moara Carp [i la Liteni [i care, tot pe fondul crizei, nu au mai putut fi finan]ate. Totu[i, am f\cut cele dou\ [coli pe fonduri proprii. Mai mult de at=t, am f\cut un kilometru de drum la Liteni, tot pe fonduri proprii [i am f\cut din temelii c\minul cultural din Moara Nic\, dar [i o cl\dire nou\ pentru Prim\rie este `n construc]ie [i se apropie de finalizare. Urmeaz\ s\ facem drumul de la Moara Carp.
– Cu alte cuvinte, a]i reluat dumneavoastr\ demersurile pentru accesarea de fonduri europene? A]i f\cut un proiect mai bun?
– Da, am f\cut un proiect mai bun pe M\sura 3.2.2. Fiindc\ s-a luat `n considerare gradul de s\r\cie al fiec\rei localit\]i, comuna Moara a fost dezavantajat\ ini]ial pentru c\ probabil acel grafic, aceea statistic\ pentru stabilirea gradului de s\r\cie al unei localit\]i era cam `nvechit\. Atunci a trebuit s\ reiau toate proiectele, dar sunt bucuros c\ am c=[tigat [i am reu[it s\ semnez acordul de finan]are pentru un proiect de canalizare cu finan]are de la Fondul de Mediu [i care a fost prev\zut `n proiectul ini]ial pe M\sura 3.2.2. Am mai semnat un contract de finan]are [i pe M\sura 3.2.2.d pentru care domnul pre[edinte al Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a zb\tut mult [i `n acest fel se vor putea finan]a lucr\rile pentru drumul din Vornicenii Mari [i din Ponoare.
n proiectele europene, [ansa oric\rei comunit\]i `n perioada de criz\
– Practic, v-au respins un proiect, dar nu v-a]i l\sat b\tut.
– A[a este, a fost respins un proiect, dar nu m-am l\sat b\tut [i am reu[it s\ fac `n continuare lucr\rile din acel proiect, pe mai multe zone de finan]are.
– Ce sfaturi a]i da altor colegi care poate sunt `n aceea[i situa]ie?
– Nu trebuie s\ se lase `nvin[i de greut\]i, nu trebuie s\ se dea b\tu]i. Eu unul, nu m-am l\sat b\tut de criz\ sau alte greut\]i, iar ceea ce pot s\ spun este c\ singura [ans\ sunt proiectele [i ob]inerea finan]\rii, fie european\, fie na]ional\. Nu au alt\ [ans\ `n aceast\ perioad\ pentru c\, actualmente, sursele interne, locale, sunt mai mult de a subzista [i abia dac\ mai pot fi f\cute alte lucruri. Eu am demonstrat c\ nu am cheltuit banii contribuabililor din Moara `n risip\. ~n fiecare an am construit c=te ceva `n Moara [i acest lucru se vede, toate obiectivele fiind ridicate cu bani [i de la bugetul local. Nu cred c\ voi putea fi acuzat de opozan]ii mei c\ mi-am b\tut joc de banii contribuabililor.
– Care ar fi primele trei realiz\ri ale primarului Constantin Prodaniuc pentru comuna Moara `n acest mandat?
– Sunt mai mult de trei realiz\ri care se pot situa pe acela[i palier. C\minul cultural este una din realiz\ri [i este un obiectiv cultural important pentru comuna Moara. Mai e [i drumul de la Liteni care l-am f\cut din centru [i p=n\ la [coal\. {i aceast\ [coal\ s-a modernizat, pun=ndu-se geamuri termopan, izol=nd termic cl\direa [i pun=nd acoperi[ de tabl\ lindab, cre=ndu-se un mediu favorabil pentru elevii care vor s\ `nve]e. Nu mai departe, acela[i lucru l-am f\cut [i `n satul Moara Carp cu [coala din localitate: tabl\ lindab pe acoperi[, izola]ie termic\, u[i [i geamuri termopan. Acolo sunt banii contribuabililor din Moara. Am `nceput o nou\ cl\dire pentru sediu de prim\rie. Construc]ia a `nceput `n toamna anului trecut [i `ndat\ ajungem s\ lucr\m acolo, `ntr-un mediu civilizat, iar contribuabilii care vor veni cu diverse probleme s\ poat\ fi bine primi]i.
n [oseaua de centur\, noul campus universitar [i viitoarea ramp\ de de[euri sunt oportunit\]i de dezvoltare economic\ pentru comuna Moara
– Sunt o serie de proiecte demarate pe teritoriul comunei, nu din banii comunit\]ii, dar care `n mod sigur vor avea o importan]\ `n ceea ce prive[te viitorul acestei localit\]i. M\ refer aici `n primul r=nd la [oseaua de centur\ a Sucevei [i un nou campus universitar. Care ar fi perspectivele, `n raport cu cele f\cute p=n\ `n prezent?
– ~n privin]a [oselei de centur\, a fost un proiect derulat, dac\ `mi aduc bine aminte, la ini]iativa domnului Gheorghe Flutur. Tronsonul din comuna Moara este realizat `n bun\ m\sur\. Desigur c\ `n continuare se lucreaz\ la acesta nu doar pe teritoriul comunei noastre, ci [i la {cheia [i P\tr\u]i, dar la noi, la Moara, lucrarea pare a fi aproape definitivat\. Mai este pu]in de lucru. Poate c\ nu sunt cel mai `n m\sur\ s\ dau termene de finalizare, dar eu cred c\ s-ar putea `n aceast\ var\, cu un efort, s\ poat\ fi deschis\ circula]ia pe tronsonul Moara – E85. Ceea ce pot spune cu certitudine este, `ns\, faptul c\ este un tronson care s-a f\cut nu doar pentru bun\starea unei localit\]i, ci a mai multora, dar indirect este o poart\ spre dezvoltarea economiei din aceast\ comun\. Se vor putea face multe obiective `n rela]ie cu aceast\ lucrare, dar investi]ia nu este doar pentru cet\]enii din Moara, ci va fluidiza traficul prin Suceava [i toat\ lumea va avea de c=[tigat. C=t prive[te campusul universitar, nefiind o investi]ie la care s\ fie Prim\ria co-partener, nu am informa]ii cu privire la `nceperea lucr\rilor, dar cu toate acestea, noi am dori s\ se realizeze pentru c\, direct [i indirect, o asemenea, investi]ie va aduce beneficii comunei Moara.
– Un alt proiect intens discutat este construc]ia pe teritoriul comunei a unei rampe de de[euri. Cum prive[te primarul comunei, gospodarul Constantin Prodaniuc, aceast\ evolu]ie a lucrurilor, la final de mandat?
– A fost o `ntreag\ dezbatere `n campania trecut\ [i am fost, oarecum, opozantul acestui proiect, ne[tiind la fel ca [i al]i cet\]eni cum vor evolua lucrurile, dar [i pentru c\ toat\ lumea `[i imagina groapa de gunoi la fel ca [i cea de la „C\l\u”, din municipiul Suceava, ceea ce `ns\ nu era adev\rat. Demersurile pentru teren au fost f\cute, iar suprafa]a a fost alocat\ Sucevei `nc\ dinainte de a ajunge eu primar `n Moara, printr-o hot\r=re a fostului Guvern condus de domnul T\riceanu. Eu c=nd am ajuns primar am fost pus, practic, `n fa]a faptului `mplinit, dar acum vreau s\ spun c\ nu `mi mai pare r\u pentru c\ aceast\ groap\ de gunoi nu se aseam\n\ cu nimic din ceea ce a fost la Suceava. Va fi o groap\ ecologic\, nu se va sim]i niciun miros, iar beneficiile economice vor fi foarte mari pentru comuna Moara, `n privin]a cre\rii unor noi locuri de munc\, dar vor fi beneficii [i la impozite [i taxe, dar [i oportunit\]i de producere a energiei din de[euri.
– ~n planul rela]iilor sociale, `n cadrul comunit\]ii, pe ce loc se situeaz\ primarul Constantin Prodaniuc `n raport cu {coala, cu Biserica [i cu alte institu]ii utile pentru comunitatea local\?
– ~n ce m\ prive[te, cu toate aceste institu]ii am avut o colaborare bun\. Am vrut s\ fiu echidistant [i rela]iile s\ fie de bun\ colaborare. Cu conducerea [colii am avut mereu o rela]ie deosebit\, ne-am consultat cu doamna director `n ce prive[te lucr\rile care trebuie f\cute, dovad\ fiind c\ am realizat c=te ceva pentru toate [colile din comun\. ~n alt\ ordine de idei, m-am [i luptat pentru ca unele [coli s\ nu fie desfiin]ate. ~n ce prive[te rela]iile cu Biserica, ]in s\ spun c\ sunt cre[tin ortodox, dar nu am vrut s\ fac din Biseric\ o politic\. Am avut rela]ii bune [i am ajutat mult bisericile, ca persoan\ fizic\. Este cazul bisericii de la Vornicenii Mari, a celei de la Vornicenii Mici de asemenea, de[i unii ar putea interpreta politic, `ns\ eu nu cred c\ a face din banii t\i o biseric\ la o comunitate cu vreo patruzeci de familii reprezint\ un pol politic. De asemenea, am ajutat c=t am putut biserica de la Liteni, chiar la biserica de la Frumoasa am f\cut dona]ii, ca [i la Moara Carp [i Moara Nic\. De asemenea, am ajutat cu dona]ii [i biserica catolic\, dar [i cultul penticostal pe c=t am putut. Sunt un om care crede `n Dumnezeu [i nu m\ intereseaz\ `n primul r=nd cum crede fiecare, ci `n primul r=nd totul este s\ cread\, alt\ chestiune este cea de procedur\ la fiecare cult.
n Moara [i mai multe comune vor cere `n instan]\ banii lua]i de Guvern; `n anii viitori, dezvoltarea comunei Moara va fi legat\ de zona metropolitan\
– ~n desf\[urarea acestei campanii electorale, ca de altfel [i la altele, exist\ abord\ri care frizeaz\ demagogia. Cel mai mult se observ\ `n comunit\]ile mari, dar cum privi]i dumneavoastr\ aceste situa]ii, ca primar al unei localit\]i mai mici, dar situat\ `n vecin\tatea unei re[edin]e de jude]? A ajuns [i la Moara demagogia electoral\? V\ confrunta]i cu astfel de probleme?
– Bine`n]eles c\ s-a ajuns [i la noi cu aceste probleme. Data trecut\, c=nd am candidat pentru func]ia de primar, am spus c\ o s\ vorbesc mai pu]in, dar o s\ ar\t prin faptele mele mai mult. M-am ]inut de cuv=nt, dar la un moment dat am observat c\ pierd teren pentru c\ nu m\ afi[ez cu realiz\rile mele. Omul vrea, de multe ori, s\ vad\ c\ `i ar\]i cele ce ai f\cut. Eu nu sunt genul acesta care s\ m\ laud cu ce am f\cut, dar a[a am avut ceva de pierdut. A venit r=ndul s\ informez cele realizate. Totu[i, domnii contracandida]i ai mei se laud\ cu ni[te anomalii. Nu [tiu care ar fi cuv=ntul potrivit ca s\ nu jignesc pe nimeni, dar vine unul [i spune c\ i-a promis noua conducere c\ `i asfalteaz\ dou\zeci de kilometri de drumuri [i atunci vin [i eu, primarul, [i `ntreb de unde `n condi]iile `n care nu [tie s\ fac\ un proiect, nu poate accesa fonduri europene [i nu a clasat niciun drum c=t a fost primar ca s\ poat\ face un proiect. De c=nd am venit primar, eu am clasat trei drumuri pentru ca s\ pot ob]ine finan]are, pe diverse proiecte. Un alt exemplu de anomalie, vizavi de promisiunea contracandida]ilor cu asfaltarea a dou\zeci de kilometri de drumuri, este situa]ia cu un drum de la Moara Carp, unde aveam pu[i de o parte, din banii de la Guvernul Ungureanu, dou\ miliarde [i jum\tate de lei vechi. Pentru acest drum am dat cu greutate o hot\r=re de Consiliu Local. ~n prim\ faz\ cei din Opozi]ie nu au venit, dar pentru c\ oamenii au `nceput s\ se enerveze, au venit a doua oar\ la [edin]\ [i au votat, dar dup\ asta a venit un nou Guvern care ne-a luat banii. Cele dou\ miliarde [i jum\tate de lei vechi sunt, pentru comuna Moara, o pierdere mare. Nu [tiu de ce noul Guvern a interpretat c\ a[ fi luat banii ace[tia ca [i cum ar fi pentru buzunarul meu. Banii erau pentru nevoile comunei. Acum c\ ne-au luat banii, unde `i vor distribui? Spre alt\ comun\? Nu este corect\ treaba. Haide]i s\ prosper\m, este `ndemnul meu! Cum prosper\m dec=t dac\ facem ceva? Eu nu cred c\ banii ace[tia erau semnificativi la nivel de ]ar\, dar pentru o comunitate cum este Moara erau utili. Vom face demersuri, probabil `i vom da `n judecat\, [i sper\m c\ se vor re`ntoarce banii la noi.
– Cum ve]i ac]iona `n instan]\? Pe linie de partid, Comuna Moara sau v\ ve]i asocia mai multe localit\]i?
– Sunt mai multe comune care vor face aceste demersuri. Nu mi se pare corect c\ un contracandidat se bate cu pumnul `n piept c\ face dou\zeci de kilometri de drumuri, dar el de fapt nu las\ s\ fac\ mai `nt=i doi kilometri. Mi se pare o abera]ie lucrul acesta. De unde vine cineva s\ dea bani pentru asfaltarea a dou\zeci de kilometri, dac\ se spune c\ banii pentru doi kilometri se duc `n alt\ parte? De unde ai bani pentru dou\zeci de kilometri, dac\ pentru doi nu la[i bani? Nici m\car la doi kilometri nu ajungeau cele 2,5 miliarde de lei vechi, dar era o completare util\ la bugetul prev\zut pentru lucrare.
– Ce proiecte ave]i pe mandatul viitor? Ar fi interesant ce proiecte ave]i nu doar strict la nivelul comunit\]ii, ci [i `n raport cu `ntreaga zon\ metropolitan\ la care a]i pus [i dumneavoastr\ um\rul?
– Sunt mai multe proiecte pe viitor. Dac\ ne referim la zona metropolitan\, trebuie s\ spunem mai `nt=i c\ noi, comuna Moara, am aderat deoarece pentru a accesa finan]are la proiecte de mare anvergur\ este necesar s\ existe anumite asocia]ii. Acela[i lucru este [i `n domeniul privat, o spun din proprie experien]\ pentru c\, `n urm\ cu mai mul]i ani, c=nd a fost posibilitatea de accesare a unor fonduri pentru o ferm\, a fost nevoie s\ se fac\ o asocia]ie agricol\. Acela[i lucru este valabil [i `n administra]ia public\. Zona metropolitan\ este un avantaj atunci c=nd se depun proiecte pentru care un criteriu `l reprezint\ [i num\rul de locuitori. ~ntr-un fel se pune problema la o comun\ cu patru mii cinci sute de locuitori [i altfel se abordeaz\ lucrurile c=nd discut\m de un areal cu 150 de mii de locuitori. ~n privin]a asta, eu am mari speran]e c\ se vor realiza mari proiecte pe zona metropolitan\ pe transport public, dar vor fi discu]ii cu privire la toate celelalte proiecte cum ar fi aduc]iunea de gaz metan, asfalt\ri de drumuri pe care le-am clasat. P=n\ atunci, avem multe alte proiecte, cum ar fi cel de asfaltare a unor drumuri agricole, finan]area fiind european\, pe M\sura 1.2.5. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Primarul Lungu felicită Foresta după meciul cu UTA Arad și anunță că acum se toarnă fundațiile la Baza sportiva tip 1, unde va fi construit un nou stadion

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat la meciul de fotbal din Cupa României dintre …