Friday , October 7 2022

Noul adapost pentru c=inii comunitari va fi finalizat p=na pe 30 iunie

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a f\cut un apel la cet\]eni s\ nu-i `mpiedice pe cei care, `n aceast\ var\, vor `ncepe s\ str=ng\ c=inii de pe str\zi [i nici s\ nu mai hr\neasc\ animalele pe l=ng\ blocuri

Noul ad\post pentru c=inii comunitari pe care Prim\ria municipiului Suceava `l construie[te `n Lunca Sucevei `n apropierea sta]iei de epurare [I `n vecin\tatea actualului ad\post pentru c=ini comunitari va putea fi finalizat p=n\ pe data de 30 iunie. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de primarul Ion Lungu dup\ ce a vizitat lucr\rile al\turi de viceprimarul Lucian Har[ovschi [i directorul tehnic Florin Cerlinc\, dar [i de al]i func]ionari din Prim\rie [i de la Direc]ia Domeniului Public. Potrivit lui Ion Lungu, lucr\rile se desf\[oar\ conform graficului iar pentru cazarea c=inilor comunitari vor fi construite, anul acesta, 250 de cu[ti, `n fiecare cu[c\ urm=nd s\ stea c=te [ase c=ini f\r\ st\p=n.
Astfel, noul ad\post va g\zdui 1.500 de maidanezi, acesta fiind num\rul pe care estimeaz\ municipalitatea c\ ar mai fi pe str\zile Sucevei, primarul Ion Lungu insist=nd asupra faptului c\ una din cele mai importante probleme ale municipiului Suceava [i care genereaz\ un mare disconfort este problema c=inilor f\r\ st\p=n. „~n aceast\ var\ vom lua c=inii de pe str\zi [i `i vom sc\pa pe suceveni de acest stres suplimentar ce `nseamn\ c=inii comunitari”, a dat asigur\ri Ion Lungu, ad\ug=nd c\ este o strategie care a fost aprobat\ `n Consiliul Local [i lucr\rile la noul ad\post sunt `n grafic. Ieri, erau `n plin\ desf\[urare lucr\rile, primarul spun=nd c\ `n perioada imediat urm\toare se va turna „pardoseala”, potrivit celor de la Direc]ia Domeniului Public aceasta urm=nd a fi din beton.
„Am f\cut acele chestionare de sondare a popula]iei prin asocia]iile de proprietari `n care peste 93% sunt de acord s\ str=mgem c=inii de pe str\zi, s\-i steriliz\m [i s\-i aducem aici `n ad\posturile din Lunca Sucevei. Sunt dou\ ad\posturi: este cel vechi [i a[a cum am anun]at facem un ad\post nou la care se lucreaz\ acum. Deja sunt condi]iile create pentru a fi turnat\ pardoseala. Am f\cut lucrarea `n regie proprie pentru a elimina acea etap\ birocratic\ licita]iile [i eventual contesta]iile. Se lucreaz\ la cu[ti [i vom face 250 de cu[ti `n care dup\ normele europene vor sta c=te [ase c=ini `n fiecare cu[c\. Ne dorim ca aceste ad\post s\ fie finalizat p=n\ pe 30 iunie iar din aceast\ var\ s\ str=ngem c=inii de pe str\zi astfel `nc=t p=n\ la 1 septembrie s\ finaliz\m ac]iunea”, a declarat Ion Lungu.
El a reiterat ideea conform c\reia, pentru str=ngerea c=inilor comunitari, va apela la serviciile unei firme de hingheri care va fi selectat\ prin licita]ie. Totodat\, primarul a f\cut un apel c\tre suceveni s\ nu `mpiedice ac]iunea de str=ngere a c=inilor [i le-a sugerat celor care iubesc c=inii s\ vin\ la ad\posturile din Lunca Sucevei s\ le aduc\ de m=ncare, s\ nu procedeze ca p=n\ acum [i s\ `i hr\neasc\ direct pe strad\ sau pe la sc\rile de bloc. Investi]ia `n noul ad\post pentru c=inii comunitari va costa `n final `n jur de un milion de lei [i va una multianual\. Pentru acest an municipalitatea a alocat 300.000 de lei, ideea fiind aceea de a face lucrarea `n regie proprie pentru a se mai c=[tiga timp nefiind nevoie s\ se mai fac\ licita]ii [i s\ se a[tepte tot felul de termene. (D.P.)

Vezi si

Dezbatere publică privind traseul centurii Gura Humorului

Centura orașului Gura Humorului va face parte din Autostrada Nordului, dar traseul stabilit de firmele …

No comments

  1. POATE NE VOM RECAPATA SI NOI LINISTEA,POATE VOM SCAPA DE CAPUSE ,PURICI SI FRICA DE MAIDANEZI….DOAMNE-AJUTA!