Friday , September 30 2022

Noua maternitate din Gura Humorului a fost inaugurata la sf=rsitul saptam=nii trecute


„Am reu[it salvarea spitalului pentru c\ se punea foarte serios problema `nchiderii lui”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur n „Dac\ acum a]i f\cut un hotel frumos de acum `ncolo vreau s\ fie un spital bun”, a spus secrtetarul de stat `n Ministerul S\n\t\]ii, Cristian Irimie
 
S=mb\t\ a fost inaugurat\ noua maternitate din ora[ul Gura Humorului. Investi]ia `n valoare de dou\ milioane de lei a fost finan]at\ de Ministerul S\n\t\]ii [i Prim\ria ora[ului Gura Humorului, banii fiind aloca]i pentru modernizarea sec]iei de obstetric\-ginecologie care func]ioneaz\ la ultimul etaj al spitalului or\[enesc. La inaugurare au fost prezen]i secretarul de stat `n Ministerul S\n\t\]ii, Cristian Irimie, pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, vicepre[edintele CJ, Ilie Vasile, primarul ora[ului, Marius Ursaciuc, [efii Casei Jude]ene de S\n\tate [i Direc]iei de S\n\tate Public\, Cristi Bleor]u, respectiv Ludovic Abi]ei, conducerea unit\]ii spitalice[ti [i consilieri locali.
~n urma investi]iei recep]ionat\ s=mb\t\, se poate concluziona c\ sec]ia respectiv\ dispune de toate condi]iile necesare unui act medical de `nalt\ calitate, av=nd o capacitate de 15 paturi, f\r\ cele [ase de la compartimentul de neonatologie. Potrivit celor declarate de managerul spitalului, doctorul Doru M\l\ncr\veanu, investi]ia reprezint\ un prim pas `n rezolvarea problemelor privind asigurarea spa]iilor necesare asisten]ei medicale `n Gura Humorului. El a spus c\ se vor asigura spa]ii corespunz\toare medicilor de familie, dar [i dispensarului TBC [i compartimentului boli profesionale. „Aceste servicii care func]ioneaz\ acum `n spa]ii total necorespunz\toare se vor muta `n loca]ia `n care a func]ionat p=n\ `n prezent maternitatea. `n locul dispensarului TBC se va muta ambulan]a”, a declarat Doru M\l\ncr\veanu, mul]umind autorit\]ilor guvernamentale, jude]ene [i locale precum pentru sprijinul dat spitalului din Gura Humorului [i ad\ug=nd c\ spitalul or\[enesc mai are nevoie de investi]ii de 800.000 de lei const=nd `ntr-un lift [i o sta]ie de distribu]ie a oxigenului.
Pre[edintele CJ Suceava a ]inut s\ precizeze c\ reforma `n s\n\tate la nivelul jude]ului nu a `nsemnat `nchideri de spitale excep]ie f\c=nd spitalul din Solca locul lui fiind luat de un centru de permanen]\ performant. De asemenea, [eful administra]iei jude]ene a adus aminte c\ nu demult se vorbea despre `nchiderea spitalului din Gura Humorului ar\t=nd c\ acest lucru nu s-a produs ca urmare a demersurilor sale la Ministerul S\n\t\]ii. „Aminti]i-v\ c\ de la discu]ia ca spitalul s\ fie `nchis ast\zi discut\m de deschiderea unei noi sec]ii moderne e vorba de maternitatea nou\. Ce este important e c\ am reu[it s\ dep\[im acest moment de la un spital care avea doar o linie de gard\ [i se punea foarte serios problema `nchiderii lui al\turi de spitalul de la Solca am reu[it salvarea lui. }ine]i minte demersurile pe care le-am f\cut [i nici nu v\ pot spune tot. ~n al doilea r=nd l-am transformat `ntr-un punct de investi]ie puternic\ [i cred c\ trebuie reamintite aceste lucruri pentru c\ exist\ riscul de a se uita. Poate c\ deranjez prin ce spun dar faptul c\ `ntr-o perioad\ de criz\ se investe[]e [i se investe[te masiv nu trebuie s\ uit\m acest lucru”, a spus Gheorghe Flutur.
El le-a cerut cadrelor sanitare din spitalul or\[enesc calitate `n actul medical [i le-a promis sprijin [i pe viitor. „V-am asigurat toate condi]iile iar actul medical de aici `ncolo trebuie s\ fie de [taif, de `nalt\ ]inut\”, a spus Gheorghe Flutur. De altfel el a anun]at, s=mb\t\, c\ spitalui ort\[enesc de la Gura Humorului va mai primi pentru alte investi]ii fonduri `ntre cinci [i [ase sute de mii de lei. „~n mandatul meu am ales s\ am un secretar de stat la s\n\tate pentru c\ am vrut s\ se simt\ `n jude]ul Suceava, s\ ajute jude]ul [i cred c\ acest lucru se vede. Am s\-l rog pe Cristi Irimie s\ fie `n continuare la minister un avocat al Sucevei, al sistemului de s\n\tate din Suceava”, a mai spus Gheorghe Flutur.
Secretarul de stat `n Ministerul S\n\t\]ii, Cristian Irimie, a apreciat investi]ia de la Gura Humorului, ar\t=nd c\ `n jude]ul Suceava lucrurile care s-au f\cut `n domeniul s\n\t\]ii s-au f\cut `n mod coerent av=nd la baz\ dorin]a de a oferi condi]ii foarte bune at=t pacien]ilor c=t [i medicilor. „Doresc succes colegilor de la spitalul din Gura Humorului [i le spun un lucru: dac\ acum a]i f\cut un hotel frumos vreau de acum `ncolo s\ fie un spital bun. Spital bun `nseamn\ satisfac]ia pacien]ilor. Dac\ pacien]ii pleac\ mul]umi]i de la dumneavoastr\ mai ales c\ le oferi]i condi]ii hoteliere foarte bune atunci v-a]i realizat menirea pentru c\ dac\ avem numai hotel [i serviiciile medicale las\ de dorit acitivitatea noastr\ profesional\ nu este cea a[teptat\ de pacien]i atunci degeaba am f\cut investi]ii”, a declarat Cristian Irimie, ad\ug=nd c\ apreciaz\ [i conteaz\ pe profesionalismul colegilor s\i de breasl\ de la Gura Humorului [i pe [tin]a de manager al doctorului  Doru M\l\ncr\veanu, `n speran]a ca spitalul din Gura Humorului s\ fie un spital mic, dar eficient.
„E un prim pas mare pentru solu]ionarea problemelor s\n\t\]ii `n Gura Humorului. Am trecut peste un prim hop [i spitalul de la Gura Humorului `ncearc\ s\ devin\ din ce `n ce mai eficient, rentabil [i s\ fac\ fa]\ performan]elor [i indicatorilor solicita]i. To]i medicii [i corpul medical sunt dornici s\ demonstreze c\ spitalul de la Gura Humorului popate s\ reprezinte o unitate medical\ model. Consider c\ e un prim pas care trebuie urmat de ceilal]i”, a spus primarul Marius Ursaciuc. De asemenea, el a anun]at na[terea a trei bebelu[i `n noua maternitate a ora[ului. (Dan PRICOPE)
 

Vezi si

Primăria Liteni a început lucrările de asfaltare a opt kilometri de drumuri

Nouă sectoare de drum din Corni, Roșcani și Liteni vor beneficia de covor asfaltic în …