Thursday , November 30 2023

Noi detalii despre jaful de la Casa de Pensii

N “controlul a fost f\cut chiar la solicitarea conducerii institu]iei”, sus]ine Camelia Chitul, directoarea Casei Jude]ene de Pensii referitor la cele 3,5 miliarde de lei lips\ din  banii pentru ajutoarele de deces n “sunt nevinovat\, iar cei care m\ acuz\ vor da socoteal\”, spune Nicoleta F\rt\i[, func]ionara r\mas\ angajat\ a CJP Suceava,  acuzat\ c\ a `mp\r]it banii cu casiera Virginia Hu]anu
Dup\ ce Obiectiv de Suceava a relatat despre cazul jafului de miliarde din banii mor]ilor constatat de inspectorii Casei Na]ionale de Pensii [i alte Drepturi de Asigur\ri Sociale la CJP Suceava, cei trei directori ai Casei Jude]ene de Pensii Suceava care au condus institu]ia de la `nceputul anului 2009 [i p=n\ `n prezent nu `[i pot explica modul `n care dou\ func]ionare de la un nivel inferior au reu[it s\ sustrag\ din fondul pentru ajutoarele de deces o sum\ at=t de mare precum cea reie[it\ din calculele inspectorilor de la Casa Na]ional\ de Pensii. 3,5 miliarde de lei vechi ar fi fost `nsu[ite de casiera Virginia Hu]anu [i de func]ionara care se ocupa de completarea statelor de plat\ pentru acordarea ajutoarelor de deces, Nicoleta F\rt\i[.

N Directoarea Chitul: “Eu am solicitat controlul”
Directorul executiv actual al Casei Jude]ene de Pensii Suceava, Camelia Chitul, a ]inut s\ precizeze c\ acest control al Casei Na]ionale de Pensii a fost f\cut chiar la solicitarea conducerii institu]iei. “Am monitorizat de mai mult timp activitatea celor viza]i, am f\cut un control intern care a constatat neregulile [i abia dup\ aceea an cerut s\ vin\ un control de la Casa Na]ional\ de Pensii [i alte Drepturi de Asigur\ri Sociale”, care a confirmat ceea ce noi am g\sit. Am `naintat la IPJ – Serviciul de Investigare a Fraudelor, rezultatul controlului [i a[tept\m rezultatul anchetei. Se va face o expertiz\ financiar contabil\ care va stabili cu exactitate prejudiciul produs de fiecare parte vinovat\”, a declarat directoarea casei de Pensii Suceava, Camelia Chitul. Casiera Virginia Hu]anu [i-a dat, precum se [tie, demisia s\pt\m=na trecut\, iar Nicoleta F\rt\i[, cea care `ntocmea statele de plat\ pe care erau trecute persoanele decedate de mai multe ori, pentru a se scoate din Trezorerie banii pe care [i-i `nsu[ea, a fost p\strat\ ca angajat\, fiind trimis\ “la munca de jos”. Nicoleta F\rt\i[ a fost, pe de alt\ parte, trimis\ `n fa]a comisiei de disciplin\ a institu]iei iar dac\ aceasta va decide c\ func]ionara de la Compartimentul pl\]i va trebui sanc]ionat\, s-ar putea ajunge chiar la desfacerea contractului de munc\ a acesteia.
P=n\ atunci, declar\ directorul executiv Camelia Chitul, organele de anchet\ trebuie s\ `[i fac\ treaba [i s\ stabileasc\ exact prejudiciul din bugetul statului  sustras de tandemul Hu]anu – F\rt\i[.
N {eful SIF Suceava, comisar [ef Nicolai {tefan: “Va fi demarat\ cercetarea penal\ pentru a se stabili exact cine [i cu c=t se face vinovat”
{eful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Suceava, comisarul [ef Nicolai {tefan, a ar\tat c\ dup\ ce serviciul pe care `l conduce va prelua actele de constatare va fi demarat\ cercetarea penal\ pentru a se stabili exact cine [i cu c=t se face vinovat de devalizarea fondului pentru ajutoare de deces gestionat de Casa Jude]ean\ de Pensii Suceava.
Lucr\tori din interiorul casei de pensii jude]ene sus]in c\ cele dou\ persoane indicate `n actul de control asumat de inspectorii veni]i de la Bucure[ti au putut s\ `[i fac\ treaba `n sensul sustragerii sumelor amintite doar `n baza unei atitudini de toleran]\ din partea unor persoane din conducerea unit\]ii, care de multe ori ar fi acceptat mici cadouri ce `n timp, au transformat rela]iile profesionale `n unele amicale.
N Mirela Adomnic\i: “Este parc\ un blestem asupra acestei institu]ii”
Mirela Adomnic\i a fost, alternativ cu Camelia Chitul, director al Casei Jude]ene de Pensii Suceava.  Se [tie c\ cele dou\ se `nlocuiau una pe cealalt\ func]ie de deciziile instan]elor de judecat\, din luna mai a anului trecut [i p=n\ `n vara acestui an, c=nd cea din urm\ a r\mas director executiv cu acte `n regul\. “Nu pot `n]elege ce se `nt=mpl\. Anul trecut am avut control de la Curtea de Conturi [i de la Casa Na]ional\ [i nu au g\sit nimic. Chiar domnul Gabriel Pan]=ru (membru al echipei de control trimis\ la Suceava `n aceast\ lun\, n.r.) a verificat anul trecut casieria [i nu a constatat nicio problem\. C=nd voi fi chemat\ la audieri voi afla ce s-a `nt=mplat, p=n\ atunci nu pot comenta. Oricum, p=n\ la semn\tura directorului sunt multe persoane din unitate care avizeaz\ pentru legalitate  astfel de documente”, a spus Mirela Adomnic\i, care a mai comentat c\ “este parc\ un blestem asupra acestei institu]ii, `n ultimii ani numai necazuri auzind despre cum `[i fac treaba oamenii de acolo”.
N Robert Marian, ex-directorul Casei Jude]ene de Pensii: “Nu am niciun fel de implicare”
Robert Marian, director al Casei Jude]ene de Pensii Suceava `ncep=nd din 2005 [i p=n\ `n luna mai a anului 2009, cu precizarea c\ din prim\vara anului 2008, `n urma unui accident rutier, nu [i-a mai putut `ndeplini obliga]iile profesionale p=n\ la `nceputul anului 2009, fiind `nlocuit din func]ie `n luna mai a anului trecut, este la r=ndul s\u nominalizat ca responsabil pentru cele petrecute `n institu]ie, pentru scurta perioad\ `n care a func]ionat ca director. “Am r\mas surprins de cele `nt=mplate, cert este c\ nu am niciun fel de implicare `n toat\ aceast\ afacere”, a declarat fostul director al Casei Jude]ene de pensii, Robert Marian.
N “Sunt nevinovat\, iar cei care m\ acuz\ vor da socoteal\”, spune Nicoleta F\rt\i[
“Nu am pentru ce s\ m\ justific `n fa]a dumneavoastr\, nu am niciun fel de vin\, sunt nevinovat\” a declarat telefonic Nicoleta F\rt\i[, cea acuzat\ c\ `mpreun\ cu Virginia Hu]anu [i-a `nsu[it 3,5 miliarde de lei vechi din banii destina]i ajutoarelor de decese de la Casa Jude]ean\ de Pensii. “Eu vin `n fiecare zi la serviciu, nu am nicio declara]ie de dat. Mie mi s-a comunicat c\ am ie[it bine la control. Dar cei care m\ acuz\ vor da socoteal\. Eu [tiu care sunt dedesupturile dar situa]ia nu este l\murit\ nici m\car pentru mine. Nu [tiu ce s-a `nt=mplat, nimeni nu mi-a spus nimic, actele au fost verificate, controlul a fost `n regul\, [tiam eu. Eu personal nu `mi fac probleme, s\ `[i fac\ cei care s-au ocupat de acest caz [i care vor r\spunde la finalul anchetei”, a transmis telefonic Nicoleta F\rt\i[.
N Casiera Hu]anu [i-a recunoscut vina, [i-a dat demisia [i nu mai este de g\sit
Dintr-un  act de control realizat de inspectorii trimi[i de Casa Na]ional\ de Pensii la Casa Jude]ean\ de Pensii Suceava rezult\ c\ casiera Virginia Hu]anu a recunoscut c\ din casieria unit\]ii lipsesc 3,5 miliarde de lei vechi, care provin din sustragerea sistematic\ a unor sume de bani din ajutoarele de deces. Ea a ar\tat c\ `n mecanismul prin care s-au sustras banii a fost implicat\ [i Virginia F\rt\i[ care ad\uga pe statele de plat\ pentru ajutoarele de deces un num\r de persoane din program\ri viitoare. Pentru aceste ridic\ri de sume, Virginia Hu]anu a `ntocmit eviden]e pe un caiet sau pe alte foi de h=rtie. Casiera Hu]anu, care [i-a recunoscut vina, [i-a dat demisia s\pt\m=na trecut\. Ea a spus inspectorilor veni]i `n control c\ din lipsa total\ de 3,5 miliarde de lei vechi, circa un miliard reprezint\ partea sa iar restul de 2,5 miliarde de lei vechi reprezint\ sume ridicate de Nicoleta F\rt\i[. Dup\ ce [i-a dat demisia, Virginia Hu]anu nu mai este de g\sit de c\tre fo[tii colegi. ~n timpul controlului s-a constatat c\ un num\r de 71 de solicitan]i de ajutoare de deces apar `n eviden]ele Casei Jude]ene de Pensii Suceava c\ ar mai fi ridicat `nc\ odat\ astfel de ajutoare, `n baza unor acte falsificate de cele dou\ persoane. Ancheta a fost preluat\ de  Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Suceava. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Bărbat de 39 de ani, găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Huși – Preutești

În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 02.30, un bărbat din satul Huși, …