Friday , March 1 2024

Muncitor mort sub un mal de pam=nt

Constantin C\m\ru],  sudor la o firm\ care realizeaz\ lucr\rile de instalare a conductei de ap\ din Bosanci [i-a pierdut via]a `n canalul ad=nc de peste patru metri `n care se instaleaz\ ]eava n b\rbatul de 41 de ani `nlocuise o por]iune de conduct\, a ie[it afar\ din groap\ [i a cobor=t din nou, pentru a scoate aparatul de sudur\ n `n acel moment, malul gropii s-a surpat peste el iar colegii de munc\ nu au mai putut face nimic dec=t s\ anun]e ISU, prin 112 n firma constructoare va suporta toate cheltuielile legate de `nmorm=ntarea b\rbatului n ITM a declan[at o anchet\ pentru stabilirea condi]iilor `n care s-a petrecut tragicul accident de munc\
Un accident de munc\ mortal, al doilea `n ultimele dou\ zile, s-a produs ieri diminea]\ la Bosanci. Constantin C\m\ru], de 41 de ani, angajat al unei firme care efectueaz\ lucr\rile de instalare a conductei de ap\ potabil\ `n localitate – proiect realizat cu fonduri europene, [i-a pierdut via]a dup\ ce malul unei gropi s\pate pentru amplasarea conductei de aduc]iune,  s-a pr\bu[it peste el, asfixiindu-l.
Tragicul eveniment s-a petrecut chiar sub ochii colegilor de munc\ ace[tia anun]=nd rapid prin 112 Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU) Suceava.
Inspectorul [ef al ISU, colonelul Ioan Burlui a declarat c\ pompierii ajun[i la fa]a locului  au reu[it s\ decoperteze o parte din malul surpat ajungând pân\ aproape de zona în care se afla b\rbatul, îns\ s-a constatat c\ acesta nu mai avea semne vitale. ~n cele din urm\, trupul ne`nsufle]it al lucr\torului a fost scos din p\m=nt de lucr\torii ISU.
Din cauz\ c\ [an]ul respectiv nu este consolidat [i ]inându-se cont de adâncimea acestuia, pentru evitarea producerii altor surp\ri, s-au luat m\suri de consolidare a malului pentru ca echipajele s\ poat\ interveni în condi]ii de siguran]\ pentru scoaterea cadavrului b\rbatului.
Pe de alt\ parte, inspectorul [ef de la Inspectoratul Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava, Ionu] Cre]uleac, a declarat c\ inspectorii institu]iei fac o anchet\ la fa]a locului pentru a verifica dac\ au fost respectate normele de securitate [i s\n\tate în munc\ [i condi]iile producerii acestui accident, al doilea mortal, `n ultimele dou\ zile.
Primarul comunei Bosanci, Anton Curic, a explicat cum s-a `nt=mplat tragedia: „ Era o pierdere de ap\ pe noua re]ea de aduc]iune de ap\, s-a s\pat s\ se schimbe segmentul de ]eav\ cr\pat. Constantin C\m\ru] a cobor=t s\ sudeze bucata de ]eav\. Dup\ ce a terminat treaba, a urcat sus. S-a odihnit pu]in [i apoi a cobor=t din nou `n groap\, pentru a scoate aparatul de sudur\. Atunci, malul s-a pr\bu[it peste el”. Colegii lui au spus, pe de alt\ parte, c\ s\rmanul om a sesizat c\ malul se surp\ la patru metri deasupra lui [i a luat-o la fug\ de-a lungul [an]ului. Din nefericire, p\m=ntul l-a ajuns din urm\ [i l-a `ngropat. Constantin C\m\ru] avea 41 de ani [i era din ora[ul Liteni. ~n via]\ au mai r\mas dou\ surori [i un frate din familia C\m\ru], p\rin]ii fiind am=ndoi deceda]i. Acum doi ani peste familie a mai venit un necaz, un frate mai mare al celui mort `n accidentul de munc\ de ieri murind lovit de fulger.
Conducerea firmei la care lucra b\rbatul, care efectueaz\ lucr\rile de instalare a conductei de alimentare cu ap\ `n comuna Bosanci, a anun]at c\ va achita toate cheltuielile legate de `nmorm=ntarea angajatului, meseria[ foarte apreciat [i respectat. De altfel, la aceea[i firm\ lucreaz\ [i fratele r\mas `n via]\ din familia C\m\ru]. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Manifestare dedicată regretatului critic și istoric literar Alex Ştefănescu, la Biblioteca Bucovinei

Luni, 4 martie 2024, la Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera”, în Sala de Artă ”Elena Greculesi”, …

No comments

  1. CE SINPLU E DAR CIND SAU RESPECTAT NORNELE DE PROTECTA MUNCI DIN 89 IN COACE NICI O DATA VEDETI IN CE CONDITI LUCREAZA CE-I CARE FAC IZOLATI LA BLOCURI SI NIMENI NU IA MASURI.