Monday , July 22 2024

Ministrul Mediului, Laslo Borbely, a vizitat prima celula a gropii ecologice nefinalizate

N groapa de gunoi a ora[ului ar fi trebuit s\ fie aproape gata, `ns\ reprezentan]ii firmelor constructoare pun `nt=rzierea pe seama vremii nefavorabile n  “Avem o întârziere mai ales la de[euri [i a[ vrea s\ urgent\m lucr\rile”, a spus ministrul Mediului  N “Trebuie un program de corectare a toren]ilor cu materiale locale, lemn [i piatr\, exemplul fiind lucr\rile de la Moldovi]a [i Vatra Moldovi]ei”, a afirmat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur

Ministrul Mediului, Laslo Borbely, a fost  prezent  ieri în jude]ul Suceava unde a vizitat stadiul lucr\rilor la groapa ecologic\ de la Moara, dou\ zone de `mp\durire din Ciprian Porubmescu [i respectiv, B\l\ceana [i a avut o `nt=lnire cu primarii din jude]ul nostru precum [i cu conducerile institu]ilor deconcentrate [i cele din subordinea ministerului de resort.  El a fost `nso]it de directorul Agen]iei Na]ionale a Fondului de mediu, Gheorghe Popescu,pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul Sorin Arcadie Popescu, directorul Regiei Na]ionale a P\durilor, Vasile Solov\stru [i vicepre[edintele administra]iei jude]ene, Dan Cadariu.
Primul popas al  ministrului a fost [antierul de lucru al primei gropi ecologice din jude], Laslo Borbely a apreciat ini]iativa Consiliului Jude]ean Suceava de a demara lucr\rile din bani proprii, la noul depozit ecologic, (în valoare de 50 de milioane de euro), dat fiind faptul c\ semnarea contractelor pentru proiectele de mediu  pentru finan]are  de la Uniunea European\ va avea loc în urm\toarele dou\ luni. La groapa ecologic\, ministrul a fost a[teptat de reprezentan]ii fimelor  care se ocup\ de lucr\ri, de primarii din F\lticeni [i Moara, viceprimarul Sucevei, Viorel Seredenciuc [i directorul APM, Ilu]\ Cocri[. Jude]ul Suceava  are mari `nt=rzieri din punct de vedere al proiectelor de management al de[eurilor, de aceea autorit\]ile au cerut urgentarea lucr\rilor pentru c\ gropile de gunoi existente se vor închide. Prima celul\ a gropii ecologice de gunoi `ns\ nu va fi terminat\ luna viitoare, a[a cum se angajaser\ ini]ial prin contract firmele constructoare, firmele “Alpine Bau” din Austria [i “Cominco Bucovina”, din Frasin, ci în prim\vara lui 2011. Lucr\rile au fost `ncepute `n 18 iunie `ns\, potrivit reprezentan]ilor firmei nu vor finaliza lucr\rile potrivit contractului din cauz\ c\ vremea a fost nefavorabil\ [i au fost perioade c=nd nu s-a muncit. Suprafa]\ pe care o ocup\ prima celul\ a gropii ecologice este de 7,6 hectare, iar investi]ia este de 4,36 milioane de euro. ~ntreaga investi]ie pe platforma de de[euri de la   Moara  va ajunge la  13,6 milioane de euro.
Totodat\, ministrul Mediului a spus c\ s\pt\mâna viitoare vor fi semnate contracte de mediu pe alimentare cu ap\ [i  pe managementul de[eurilor, în valoare de 500 de milioane de euro, ar\tând c\ absorb]ia fondurilor europene pe mediu este sc\zut\ la nivel na]ional,  de aproximativ 2 % [i asta din cauza procedurilor de licita]ie care înt=rzie foarte mult executarea lucr\rilor. “Avem o întârziere mai ales la de[euri [i a[ vrea s\ urgent\m lucr\rile. Salut ini]iativa Consiliului Jude]ean de a porni lucr\rile cu bani de la buget, fiind o investi]ie extrem de important\, care trebuie finalizat\ cât mai repede. Sper\m ca în 2-3 luni s\ semn\m contractul pe de[euri [i s\ acces\m banii europeni ”, a spus ministrul Mediului.
{eful administra]iei jude]ene,Gheorghe Flutur a declarat c\ se impunea alocare de bani de la Consiliul Jude]ean, dat fiind faptul c\ jude]ul nostru se afl\ `n `nt=rziere `n ce prive[te realizarea gropii ecologice, iar lucrarea a fost luat\ de la zero, de c=nd a preluat conducerea jude]ului.
Jude]ul Suceava are dou\ mari proiecte cu Ministerul Mediului [i anume cele dou\ gropi ecologice de 52 de milioane de euro, ap\ [i canalizare în cinci aglomer\ri urbane – un proiect de 120 de milioane de euro, re`mp\duriri de terenuri degradate. “Sper\m ca în prim\vara viitoare s\ finaliz\m cea mai mare parte a lucr\rilor la prima celul\ a gropii de gunoi. Este  un proiect curajos dar jude]ul Suceava este unul turistic [i trebuie s\ aib\ rezolvat\ problema de[eurilor [i a apei”, a spus Flutur.
“T\ierile masive au dus la amplificarea efectelor inunda]iilor de aceea împ\duririle nu trebuie f\cute fragmentat”, a spus ministrul Mediului
Urm\toarea deplasare a fost `n  dou\ zone în care se fac împ\duriri în cadrul proiectului „Îmbun\t\]irea calit\]ii mediului în zonele cu risc de inunda]ii”. Valoarea total\ a proiectului este de 5.527.209 , suprafa]a total\ ce va fi `mp\durit\ `n jude] fiind de 182 ha.
~n aceast\ toamn\ se vor `mp\duri zone cu terenuri degradabile din Ciprian Porumbescu [i B\l\ceana unde au fost alunec\rilor de teren. Laslo Borbely a vizitat cele dou\ zone în care se fac împ\duriri cu frasin [i salcâm [i a apreciat efortul pe care `l fac autorit\]ile jude]ene `n ce prive[te ac]iunea de re`mp\durire a terenrilor.
Jude]ul Suceava are cinci zone în care se fac împ\duriri Arbore, Dr\goie[ti, Cacica, Cipiran Porumbescu [i B\l\ceana. ~n comuna Ciprian Porumbescu vor fi `mp\durite dou\ perimetre: Hum\rie – 9,8 ha [i B\l\toaia – 32,7 ha, ambele terenuri degradabile.
Potrivit primarului comunei Ciprian Porumbescu, Dumitru Nimi]ean consider\ c\, dac\ vremea permite, `n 2-3 s\pt\m=ni lucrarea ar trebuie s\ fie gata.
{i la B\l\ceana ieri muncitorii unei firme lucrau de zor la `mp\durire a 49,59 ha de teren degradabil. P=n\ la sf=r[itul anului, `n Rom=nia se va `mp\duri o suprafa]\ de 35.000 de ha de p\dure, fapt considerat ca foarte important de autorit\]ile centrale [i locale.
{i la B\l\ceana `mp\durirea va decurge `n func]ie de vreme. Toate cele dou\ zone pe care urmeaz\ s\ fie plantate  diferite specii de pomi provin din terenuri de pe care p\durea a disp\rut de peste 100 de ani. Laslo Borbely a f\cut c=]iva pa[i `n locul unde plantau oamenii  pentru  a vedea de aproape dac\ `mp\durirea se face potrivit normativelor silvice. Domnia sa a spus c\ anul acesta ministerul pe care îl conduce a dat de 6 ori mai mul]i bani decât anul trecut [i din buget [i din fondul de mediu.
Borbely a mai spus c\ t\ierile masive au dus la amplificarea efectelor inunda]iilor de aceea împ\duririle nu trebuie f\cute fragmentat ci compact pentru a opri toren]ii. Suceava este unul din jude]ele cu poten]ial de inunda]ii mare, de aceea trebuie f\cut\ corectarea toren]ilor, exemplu fiind bazinul hidrografic al râului Suceava.
“Jude]ul Suceava a avut defri[\ri masive de 20 de ani, fie din cauza vidului legislativ care a permis prin 1992 proasta aplicare a legilor propriet\]ii, fie din cauza furtunilor care au dobor=t suprafe]e foarte mari de material lemnos. Nu se poate s\ nu ]ii cont de inunda]ii.Trebuie un program de corectare a toren]ilor cu materiale locale, lemn [i piatr\, exemplu fiind lucr\rile de la Moldovi]a [i Vatra Moldovi]ei,lucr\ri  care au fost f\cute cu autorit\]ile locale .A fost folosit lemn [i piatr\. Avem lucr\ri f\cute de austrieci de 100-150 de ani [i care au f\cut fa]\ intemperiilor vremii”, a spus Gheorghe Flutur, pre[edintele CJ Suceava. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

LUME, LUME… HAI LA TÂRG! Peste 100 de meșteri populari vor fi prezenți în weekend la Muzeul Satului Bucovinean 

Muzeul Național al Bucovinei organizează și în acest an manifestarea de tradiție LUME, LUME… HAI …