Sunday , December 4 2022

Marfuri inexistente de 69 de miliarde, la CASA PLUS

Firma apar]in=nd lui Marius Zm\u, pre[edintele organiza]iei municipale Suceava a PNL, a fost verificat\ de Garda Financiar\, dup\ ce patronul Zm\u s-a f\cut politician u el a cerut insolven]a societ\]ii pe care o patrona [i, culmea, instan]a l-a numit tot pe el administrator special u la o prim\ ochire, comisarii financiari au identificat motivele pentru care Zm\u a vrut s\ ascund\ gunoiul firmei pe care o conduce sub pre[ u prejudiciul adus bugetului de stat, prin neplata TVA [i a impozitului pe profit aferente m\rfurilor “evaporate” din stocul firmei, este de peste 18 miliarde de lei vechi u Zm\u a `ncercat s\-i abureasc\ pe comisarii financiari, spun=ndu-le c\ a uitat s\ fac\ inventarul, iar unele m\rfuri s-ar fi “depreciat” `ntre timp u exist\ o diferen]\ `ntre inventarul scriptic [i cel faptic, respectiv o lips\ `n gestiune, `n sum\ de 69 miliarde de lei vechi t
O important\ personalitate politic\ local\, este vorba despre pre[edintele organiza]iei municipale Suceava a PNL, Marius Zm\u, cunoscut `nainte de a deveni politician `n urm\ cu mai pu]in de un an, doar ca patron al SC CASA PLUS SRL Suceava, a intrat `n mari belele cu Fiscul.
Un control efectuat recent la firma sa a relevat faptul c\ din gestiunea SC CASA PLUS s-au “evaporat”, `n doi ani, m\rfuri `n valoare total\ de aproximativ 69 de miliarde de lei vechi, pentru care nu s-au pl\tit la stat nici TVA [i nici impozit pe profit [i despre care Marius Zm\u spune c\ nu [tie nimic, ridic=nd din umeri [i explic=nd c\ nu avea cuno[tin]\ de existen]a unor diferen]e `ntre situa]iile scriptice [i stocurile faptice de m\rfuri dar recunosc=nd totodat\ c\ societatea nu a efectuat `nc\ de la `nceputul anului 2009 inventarul faptic al `ntregului patrimoniu al firmei, inventar care de altfel a fost pus garan]ie pentru mai multe credite bancare. El a `ncercat s\ s\ abureasc\ pe comisarii finaciari spun=ndu-le c\ a uitat s\ fac\ inventarul iar unele m\rfuri s-ar fi “depreciat” `ntre timp din cauza manipul\rii, care nu au fost evaluate p=n\ `n prezent dar [i unor erori umane ale angaja]ilor firmei, referitoare la modul de eviden]iere a transferului de m\rfuri `ntre gestiuni. De re]inut c\ este vorba despre materiale de construc]ie greu depreciabile – gresie, faian]\, dar [i obiecte sanitare. Greu de crezut explica]ia oferit\, care de altfel nici nu a fost luat\ `n considerare de comisarii financiari. Conform legii, societatea avea obliga]ia efectu\rii inventarierii patrimoniului firmei cel pu]in o dat\ pe an, inclusiv a evalu\rii [i `nregistr\rii `n contabilitate a eventualelor  m\rfuri degradate sau depreciate ori lipsuri `n gestiune, `n fiecare an fiscal. Referitor la posibilitatea invocat\ de patron ca diferen]a dintre stocurile scriptice [i cele faptice s\ provin\ din erori ocazionate de transferurile de m\rfuri, aceasta nu a fost luat\ `n considerare  fiindc\ `n urma inventarierii faptice s-au constatat diferen]e `n minus la m\rfuri, `n toate gestiunile societ\]ii. Unde s-a “evaporat” marf\ de 70 de miliarde din gestiunea firmei CASA PLUS, va trebui s\ explice liderul liberal Marius Zm\u, care, culmea, a fost numit de instan]\ administrator special la CASA PLUS, dup\ ce tot el [i-a pus cenu[\ `n cap, declar=ndu-se neputincios `n fa]a problemelor cu care se confrunt\ firma, c=nd a depus cerere de deschidere a procedurii de insolven]\.
CASA PLUS a intrat `n insolven]\ din luna decembrie a anului trecut, cu datorii de peste 3 milioane de euro
Tribunalul Suceava a admis la `nceputul lunii decembrie a anului trecut, cererea formulat\ de Marius Zm\u, administratorul SC CASA PLUS SRL privind deschiderea procedurii de insolven]\ a firmei pe care o conduce. Potrivit hot\r=rii instan]ei, atunci s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolven]ei fa]\ de firma ce apar]ine pre[edintelui organiza]iei municipale a PNL Suceava, fiind desemnat administrator judiciar provizoriu firma specializat\ ACCER IPURL Suceava.
Despre `ncurc\turile financiare ale lui Marius Zm\u s-a aflat dup\ ce `n luna octombrie a anului trecut  a fost ales pre[edinte al organiza]iei municipale a PNL Suceava, fiind sus]inut pentru aceast\ func]ie [eful organiza]iei jude]ene, {tefan Alexandru B\i[anu care `i este [i cum\tru.
La o lun\ dup\ ce a fost ales pre[edinte al organiza]iei municipale a PNL Suceava, Marius Zm\u, `n calitate de administrator al SC CASA PLUS SRL Suceava a cerut deschidere procedurii generale a insolven]ei [i admiterea cererii de reorganizare a societ\]ii care `[i c=[tigase o oarecare notorietate `n domeniul comer]ului en-gros [i en-detail cu materiale de construc]ii [i echipamente sanitare.
Motivul invocat – `ncep=nd cu anul 2009, a sc\zut cererea pe pia]\ pentru aceste produse, odat\ cu pr\bu[irea sectorului construc]iilor. Pe de alt\ parte, `n intervalul 2007 – 2008, societatea condus\ de Marius Zm\u a accesat credite de investi]ii de la BCR, Piraeus Bank, Unicredit }iriac, `n valoare de peste 1.000.000 de euro, `n vederea extinderii activit\]ii prin deschidere de mai multe puncte de lucru, magazine de desfacere [i spa]ii de depozitare, precum [i linii de credit la Unicredit }iriac, BCR, Credit European Bank, Banca Transilvania `n valoare de 7.000.000 lei [i peste 500.000 euro `n vederea men]inerii aprovizion\rii.
“Lipsa sau insuficien]a lichidit\]ilor a determinat imposibilitatea pl\]ii datoriilor c\tre b\nci la termenele scadente, precum [i noi restan]e de pl\]i c\tre furnizorii de marf\. Consider\m c\ unica variant\ de redresare este cea a reorganiz\rii judiciare care s\ prevad\ fie o ree[alonare a datoriilor scadente, fie o redimensionare a acestora”, ar\ta Marius Zm\u `n cererea aprobat\ de deschidere a procedurii insolven]ei. ~n total, numai datoriile asumate de administratorul SC CASA PLUS dep\[esc 3 milioane de euro.
O lansare politic\ e[uat\
Infrac]ionalitatea economic\ `n forme evidente la Suceava p\rea, p=n\ de cur=nd,  s\ fie atributul unei anumite categorii de afaceri[ti venali, netrecu]i prin [coal\, care erau `n mod curent utiliza]i de politicienii veni]i la putere [i apoi l\sa]i s\ se descurce singuri `n h\]i[urile jus]iei, cu dosare de evaziune fiscal\ pe rol. Sigur, parte din ei au reu[it s\ revin\ la suprafa]\, dup\ ce [i-au isp\[it pedepse prin penitenciar, av=nd g=nduri revan[arde la adresa politicienilor care i-au utilizat [i apoi i-au abandonat.
Faptul c\ `n anul 2011, dup\ exemple de notorietate pe parcursul ultimilor 15 – 20 de ani de afaceri[ti “sedu[i [i abandona]i” de clasa politic\, omul de afaceri Marius Zm\u a acceptat o pozi]ie politic\ important\ – cea de pre[edinte al organiza]iei municipale a Partidului Na]ional Liberal, [tiindu-se cu probleme extrem de grave `n gestionarea propriei afaceri – SC CASA PLUS SRL, impune semne importante de `ntrebare asupra ra]iunii pentru care aceast\ persoan\ a intrat brusc `n politic\: de ce a ales acest moment doar c=nd afacerile sale erau deja `n pr\bu[ire; de ce a cerut, imediat dup\ ce s-a instalat, insolven]a firmei pe care o patroneaz\; cum a reu[it s\ conving\ instan]a de contencios s\ fie `n continuare numit administrator special la firma sa, ajuns\ `n evident\ incapacitate de plat\; cum a fost posibil ca mai multe b\nci sucevene s\ accepte ca garan]ie m\rfuri care exist\ doar scriptic `n contabilitate [i nicidecum faptic `n depozite; cum a fost acceptat `n cadrul PNL Suceava ca lider un astfel de personaj, cunoscut ca av=nd reale probleme; cum a manageriat activitatea de la CASA PLUS de a[a manier\ `nc=t, `n urma unui control al comisarilor financiari s\ se constate c\ exist\ o lips\ `n gestiune de peste 70 de miliarde de lei vechi la o prim\ ochire; ce garan]ii ofer\ Marius Zm\u poten]ialilor s\i aleg\tori c\ va fi mai bun dec=t al]ii `n administrarea  treburilor curente ale unei ]\ri, ale unui jude], municipiu, ora[, comun\ m\car, dac\ el este dovedit c\ nu a fost `n stare s\ `[i ]in\ `n via]\ propria afacere? Aceasta este o list\ scurt\ de `ntreb\ri la care omul de afaceri [i liderul politic Marius Zm\u ar trebui s\ r\spund\. ~n urma rezultatelor controalelor f\cute la firmele sale, d=nsul va trebui s\ ofere explica]ii mai `nt=i organelor de cercetare penal\. Fiindc\, dup\ ce comisarii financiari [i-au terminat misiunea, toate informa]iile legate de `nv=rtelile ce s-au f\cut `n cadrul societ\]ii comerciale CASA PLUS au fost predate organelor de cercetare penal\, care au demarat o anchet\ care va stabili cine se face vinovat de prejudiciul adis bugetului de stat [i mai ales, cine va fi tras la r\spundere pentru recuperarea acestui prejudiciu. (Neculai RO{CA)

Vezi si

O femeie de 33 de ani, ajunsă în stare gravă la spital, le-a spus medicilor că s-a înjunghiat din greșeală în burtă în timp ce se certa cu soțul

O femeie în vârstă de 33 de ani din municipiul Suceava a ajuns, sâmbătă după-amiază, …

No comments

  1. Daca toti fura, cum ele ramine ,,prost”!?