Saturday , October 1 2022

Magazinul LIDL se deschide p=na la finele lunii noiembrie

Recep]ia tehnic\ a fost f\cut\ cu aproape dou\ s\pt\m=ni `n urm\, iar inaugurarea va avea loc, dup\ toate probabilit\]ile, `n data de 28 noiembrie n magazinul se afl\ situat la limita `ntre comuna {cheia [i municipiul Suceava, aproape de cartierul Obcini n LIDL mai inten]ioneaz\ s\ construiac\ un magazin `n Suceava, la ie[irea spre Boto[ani, `n cartierul Burdujeni

Primul magazin al companiei LIDL construit `n jude]ul Suceava va fi deschis `n partea a doua a acestei luni. Lucr\rile au fost finalizate, antreprenor fiind firma General Construct, iar deschiderea magazinului ar urma s\ fie f\cut\ cu pu]in timp `nainte de luna decembrie, considerat\ a fi una de v=rf `n domeniul v=nz\rilor. Recep]ia tehnic\ a lucr\rilor a fost f\cut\ cu aproape dou\ s\pt\m=ni `n urm\, primarul comunei {cheia, Vasile Andriciuc, confirm=nd acest lucru [i declar=ndu-se c\ pe teritoriul comunei s-a f\cut una din cele mai importante investi]ii de acest fel [i spun=nd c\, din informa]ile pe care le are [i din ce a v\zut la fa]a locului, singurele lucruri care au mai r\mas de f\cut erau legate de umplerea cu m\rfuri a rafturilor.
Conform celor spuse de primar, deschiderea oficial\ a magazinului LIDL va fi p=n\ la finele lunii noiembrie, `ns\ cu privire la data exact\ nu a vrut s\ fac\ niciun comentariu. Pe de alt\ parte, surse din mediul de afaceri au declarat c\ deschiderea magazinului va avea loc `n data de 28 noiembrie. De altfel, la nivel na]ional exist\ o practic\ a celor de la LIDL ca toate magazinele s\ fie deschise publicului `n zilele de luni. Cel pu]in a[a s-a procedat cam `n toate magazinele construite `n Rom=nia de LIDL, at=t `n Bucure[ti, c=t [i `n alte ora[e din ]ar\ precum Timi[oara, Sibiu, Giurgiu [i Zal\u sau chiar, de dat\ recent\, magazinul de la Ploie[ti.
Prin urmare, data de 28 noiembrie ar fi varianta cea mai probabil\, dat fiind c\ p=n\ atunci este timp suficient ca s\ se organizeze `n detaliu, iar p=n\ `n decembrie ar mai fi doar c=teva zile. Nu este exclus, a[a cum s-a procedat `n alte localit\]i, ca `nainte de deschiderea magazinului pentru publicul larg, s\ aib\ loc o deschidere sau o prezentare a magazinului organizat\ pentru pres\ [i/sau pentru oficialit\]i.
Cu toate acestea, cei de la LIDL s-au dovedit extrem de pruden]i `n a comunica date cu privire la magazinul deschis la limita `ntre comuna {cheia [i municipiul Suceava. La fel ca [i `n ceea ce prive[te o serie de detalii cu privire la oferta promo]ional\, num\rul de angaja]i [amd. De asemenea, informa]iile nu abund\ nici `n cazul celuilalt magazin pe care LIDL vrea s\ `l construiasc\, de data aceasta pe teritoriul municipiului Suceava, la ie[irea spre Boto[ani, acolo unde singurele detalii clare sunt din documenta]ia de urbanism care trebuie aprobat\ `n [edin]a public\ a Consiliului Local.
Men]ion\m c\ aceste dou\ magazine sunt, respectiv vor fi construite de LIDL, `n timp ce altele au fost preluate de la alte re]ele de supermarketuri [i, ulterior, rebrenduite, cu tot ceea ce presupune o astfel de activitate. ~n jude]ul nostru exist\ dou\ astfel de cazuri – la C=mpulung Moldovenesc [i la F\lticeni – unde magazinele fostei re]ele de supermarketuri PLUS au fost cump\rate de LIDL [i rebrenduite `n cursul acestui an. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Zeci de șoferi amendați, în urma unei razii a Poliției la Rădăuți

Având în vedere evoluţia situaţiei operative şi a indicatorilor dinamici pe linie de poliţie rutieră …