Saturday , December 3 2022

Lungu face un apel pentru continuarea proiectului rutei ocolitoare

Primarul Sucevei, Ion Lungu va avea discu]ii la Prefectur\ [i la Consiliul Jude]ean pentru identificarea de solu]ii viabile `n ce prive[te problemele legate de exproprierea terenurilor n „Fac un apel [i la partidele politice, la politicienii din Opozi]ie ca s\ nu exploateze electoral acest proiect pentru c\ interesul nostru este unul comun. Fac acest apel c\tre partidele politice pentru a nu `ncuraja cet\]enii s\ blocheze demersurile pentru continuarea acestui proiect pe considerente legate de exproprierea terenurilor”, a declarat primarul de Suceava
Primarul Sucevei face un apel la cet\]enii din {cheia s\ g\seasc\ `mpreun\ cu autorit\]ile o solu]ie pentru a nu se bloca proiectul rutei ocolitoare din cauza unor probleme ap\rute cu privire la exproprierile de terenuri. „Vreau s\ fac un apel la cet\]enii comunei {cheia, `n calitate de reprezentant al cet\]enilor municipiului Suceava, pentru a putea g\si `mpreun\ cu autorit\]ile locale, precum [i cu Consiliul Jude]ean [i Prefectura Suceava o solu]ie pentru a se debloca lucr\rile la proiectul rutei ocolitoare a municipiului”, a declarat, ieri, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu.
Potrivit celor declarate de primar, men]inerea situa]iei delicate cu privire la exproprierile de terenuri [i nerezolvarea acesteia poate duce la blocarea `ntregului proiect. Asta `n condi]iile `n care, pe de alt\ parte, administra]ia jdeu]ean\ face demersuri la nivel central pentru suplimentarea fondurilor necesare derul\rii lucr\rilor. „Avem `n vedere c\, pe de o parte, domnul pre[edinte al Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, face demersuri pentru suplimentarea fondurilor necesare rutei ocolitoare iar dac\ nu se deblocheaz\ situa]ia creat\ cu privire la exproprierile de terenuri, risc\m ca s\ se blocheze proiectul”, a declarat Ion Lungu.
Edilul [ef al municipiului re[edin]\ de jude] este de p\rere c\ niciunul din cet\]eni nu dore[te blocarea acestui proiect `ntruc=t devierea traficului greu ar avantaja nu doar municipiul Suceava, ci [i comunele limitrofe. Totodat\, Ion Lungu a spus c\, `n calitate de ini]iator al acestui proiect de construire a unei [osele de centur\, va avea discu]ii la Prefectur\ [i la Consiliul Jude]ean pentru identificarea unor solu]ii viabile `n ce prive[te problemele legate de expropriere.
Pe de alt\ parte, Ion Lungu a f\cut un apel [i la partidele politice pentru a nu exploata electoral aceast\ situa]ie. Primarul Sucevei este de p\rere c\ nu doar simplii cet\]eni trebuie s\ lupte pentru un interes comun, `n cazul de fa]\ devierea traficului greu din Suceava, ci [i politicienii. „Fac un apel [i la partidele politice, la politicienii din Opozi]ie ca s\ nu exploateze electoral acest proiect pentru c\ interesul nostru este unul comun. Fac acest apel c\tre partidele politice pentru a nu `ncuraja cet\]enii s\ blocheze demersurile pentru continuarea acestui proiect pe considerente legate de exproprierea terenurilor. S\ nu exploat\m electoral [i s\ ne punem be]e `n roate petru c\ a[a nu are nimeni de c=[tigat. ~mi aduc aminte, fiind ini]iator al acestui proiect, cum la momentul aprob\rii sale eram la concuren]\ acerb\ pentru finan]are cu alte ora[e [i m\ doare inima s\ v\d cum alte ora[e au pornit lucrarea la so[ele de centur\ dup\ noi [i ar putea termina, ca de exemplul Ia[iul, `ntregul proiect `n timp ce aici, la Suceava, ruta ocolitoare s\ fie blocat\ din motive exploatate politic”, a declarat Ion Lungu.
Men]ion\m c\ probleme legate de exproprieri au ap\rut de la debutul proiectului de construc]ie a [oselei de centur\, acest aspect fiind cel mai sensibil. Mai `nt=i au fost o serie de tergivers\ri cu privire la procedurile de atribuire a contractului, dup\ aceasta cu ritmul `n care se f\ceau acestea. Dup\ ce mai bine de jum\tate din terenuri au fost expropriate, au ap\rut prevederi legale noi prin care cuantumul desp\gubirilor pentru terenurile ce urmau a fi expropriate era mult mai mic dec=t cel pentru terenurile care fuseser\ deja cump\rate. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …

No comments

  1. Legea este de partea autoritatilor si tot nu pot rezolva problema . Adica expropriezi si treci la treaba , plata urmand sa se faca conform legii . Se vede ca unii primari invata oamenii sa nu respecte legea si in acest caz este absolut necesar sa se inventarieze cadastral toate terenurile de pe raza comunei cu pricina . Numai zvonul ca cineva la va cotrobai prin punerile in posesie face ca toti sa se gandeasca de doua ori cand nu respecta legea .