Thursday , May 13 2021

Lectie de eroism cu final dramatic

N Sorina Ferari, o studenta din Gura Humorului, a murit `n fl\c\ri `ntr-un club din Ia[i n t=n\ra  suceveanc\ [i-a dat via]a `ncerc=nd s\ salveze o persoan\ pe care nu o cuno[tea si care era angajata clubului “Pub 75”, din complexul studen]esc Tudor Vladimirescu, club ce fusese cuprins de fl\c\ri n N “o lec]ie de eroism cu un final dramatic”, sunt cele c=teva cuvinte care descriu sf=r[itul tragic al Sorinei Ferari, student\ la Facultatea de Drept a Universit\]ii “Petre Andrei”, exprimate de rectorul universit\]ii, Doru Tompea

Sorina Ferari, o t=n\r\ de numai 20 de ani din Gura Humorului, student\ la Facultatea de Drept a Universit\]ii “Petre Andrei” din Ia[i a murit joi sear\ `ntr-un incendiu  produs într-un club din complexul studen]esc Tudor Vladimirescu, în timp ce încerca s\ salveze o angajat\ a localului, care i-a cerut ajutorul. ~n seara acelei zile, Sorina ie[ise cu colegele ei s\ ia masa. T=n\ra a v\zut c\  din clubul “Pub 75” ie[eau fl\c\ri, iar `n u[a localului, o t=n\r\, pe care nu o cuno[tea, striga dup\ ajutor. F\r\ s\ pregete niciun moment, Sorina a s\rit `n ajutorul femeii. Au p\truns `mpreun\ `n loca]ie, c\ut=nd extinctoarele. Din cauza fumului dens, cele dou\ nu au mai reu[it s\ duc\ la bun sf=r[it inten]ia de a stinge focul. Din nefericire, Sorina Ferari a c\zut prad\ fumului [i apoi fl\c\rilor produse de incendiu. Cealalt\ fat\ a reu[it s\ `[i salveze via]a, fiind acum internat\ `n spital.
Colegii de facultate ai Sorinei sunt acum `n stare de [oc, nereu[ind s\ se obi[nuiasc\ cu ideea c\ fata pe care o `ndr\geau cu to]ii nu mai este printre ei.
Liderul studen]ilor de la Universitatea “Petre Andrei” din Ia[i, Viorel Hu]anu, a spus ieri c\ Sorina Ferari, tân\ra care a murit carbonizat\ în urma incendiului produs în clubul Pub 75 din Ia[i, era un exemplu pentru to]i colegii din universitate [i obi[nuia s\-i ajute pe to]i cei care îi solicitau sprijinul.
“Din câte [tiu, Sorina se afla în grija bunicilor [i avea burs\ social\. Nu ne r\mâne decât s\ apreciem acest ultim gest al ei. O cuno[team, tot timpul era s\ritoare [i sociabil\. Încerca s\-i ajute pe cei care îi cereau sprijinul”, a spus Viorel Hu]anu.
El a subliniat c\ tân\ra [i-a dat via]a pentru o persoan\ pe care nu o cuno[tea, care lucra în localul cuprins de fl\c\ri.
Rectorul Universit\]ii “Petre Andrei” din Ia[i, Doru Tompea, a declarat c\ Sorina Ferari a dat tuturor o lec]ie de eroism cu un final dramatic. “Sorina ne-a dat tuturor o lec]ie de eroism cu un final atât de dramatic, încât orice comentariu pare inutil [i golit de sens. Nu putem spune decât c\ va r\mâne pentru totdeauna în inimile noastre, ale profesorilor [i ale colegilor”, a declarat rectorul universit\]ii ie[ene.

Asa arata pub-ul iesean dupa incendiu
Conform informa]iilor furnizate de poli]i[tii [i pompierii ie[eni, Sorina Ferari trecea prin zon\ în momentul producerii deflagra]iei. Ea a intrat în local pentru a ajuta o angajat\ a barului care ie[ise s\ cear\ sprijinul trec\torilor pentru a stinge incendiul.
Cele dou\ tinere au p\truns în restaurant pentru a lua un extinctor, îns\ din cauza fumului foarte dens au r\mas blocate. În final a reu[it s\ ias\ doar angajata barului, ajutat\ de câ]iva tineri.
Ieri, cunoscutii Sorinei au aprins lumanari la intrarea in Pub 75
Angajata localului, care este [i ea student\, s-a intoxicat cu fum, iar în prezent este internat\ la Spitalul de Neurochirurgie din Ia[i, medicii afirmând c\ este în afara pericolului.
Reprezentan]ii Inspectoratului Teritorial de Munc\ (ITM) Ia[i [i cei ai Poli]iei au declan[at anchete în acest caz, primele cercet\ri indicând faptul c\ fl\c\rile au fost cauzate de o defec]iune a instala]iei electrice.
Incendiul a fost extrem de violent, fl\c\rile atingând o în\l]ime de câ]iva metri, iar localul, care este situat la parterul c\minului studen]esc T17 din complexul Tudor Vladimirescu, a fost distrus aproape în întregime. Pentru stingerea incendiului, la fa]a locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, focul fiind stins în câteva zeci de minute.
N “A fost o minun\]ie de copil”, spune Nicu B\cil\, liderul comunit\]ii rome din Humor
Sorina Ferari era pentru comunitatea rom\ din Gura Humorului m=ndrie [i speran]\ totodat\. Cu greu st\p=nindu-[i lacrimile, liderul comunit\]ii rome din ora[ul sucevean, Nicu B\cil\, ne-a declarat c\ `ntreaga familie a f\cut sacrificii pentru ca fata, care era de o inteligen]\ sclipitoare, s\ fac\ o facultate. “A fost o minun\]ie de copil. Provenind dintr-o familie nec\jit\, cu situa]ie material\ precar\, cu mul]i copii, Sorina a reu[it s\ se impun\. Era pentru noi, comunitatea de romi din Humor, speran]a [i dovada vie c\, av=nd voin]\ [i perseveren]\, nu exist\ obstacol pe care s\ nu `l po]i dep\[i. Se implica plin\ de entuziasm `n toate ac]iunile de voluntariat, c=nd era chemat\, era o fat\ deosebit de ambi]ioas\, de bun\ la suflet [i de inteligent\ totodat\. Putea s\ fie o m=ndrie pentru noi. Dar [i a[a r\m=ne o m=ndrie, nu numai pentru comunitatea rom\ din Gura Humorului, ci [i pentru to]i humorenii, sucevenii [i, de ce nu, pentru to]i rom=nii”, a declarat Nicu B\cil\.
El spune c\ at=t comunitatea rom\ din Gura Humorului, c=t [i ceilal]i cet\]eni ai ora[ului sunt a[teptati s\ ajute familia Ferari `n aceste tragice momente. “Cuvintele sunt inutile, cei care au cunoscut-o pe Sorina vor [ti cum s\ fac\ ce se cuvine pentru a cinsti memoria acestei fete excep]ionale”, a mai spus Nicu B\cil\.
N “Chiar dac\ voi `n]elege ce s-a `nt=mplat acolo, nimeni nu-mi va aduce sora `napoi”
Sorina Ferari era student\ integralist\ la Universitatea “Petre Andrei”, beneficiind de o burs\ social\, datorit\ st\rii materiale precare a familiei sale, care a primit ieri diminea]\ vestea tragic\ prin intermediul unui unchi pe care prietenii fetei `l cuno[teau. Sorina, provenind dintr-o familie cu mai mul]i copii, fusese crescut\ de bunici, mama fiind plecat\ de mul]i ani la munc\ `n str\in\tate, `n Italia. Florin, fratele mai mare al Sorinei, a ajuns cel dint=i la Ia[i.  “Am venit s\ aflu ce s-a `ntamplat. Chiar dac\ voi `n]elege ce s-a `nt=mplat acolo, nimeni nu-mi va aduce sora `napoi”, a apucat a spune Florin Ferari, care-i a[tepta ieri pe ceilal]i membri ai familiei ce urmau s\ ajung\ la Ia[i pentru a `ndeplini formalit\]ile de aducere `n ora[ul natal, pentru `nmorm=ntare, a trupului ne`nsufle]it al Sorinei. (N.R.)

Vezi si

Viitorul Liteni a avut ghinion la tragerea la sorți pentru barajul de promovare în Liga a III-a

Echipa antrenată de Demis Maranda va întâlni FC Odorheiu Secuiesc, unul dintre cei mai tari …

No comments

  1. pe langa ca cei din comunitatea roma ajung cu creu sa urmeze forme de invatamant superioare, se mai intampla si astfel de tragedii, ft trist din pacate