Friday , May 24 2024

Interzicerea “magazinelor de vise” nu va avea efecte mari, tranzactiile se fac pe internet

N declar\ pre[edintele Autorit\]ii Teritoriale de Ordine Public\ Suceava, Petru Carcalete, inspector general al I{J Suceava

Pre[edintele Autorit\]ii Teritoriale de Ordine Public\ Suceava, Petru Carcalete, inspectorul general al Inspectoratului {colar Jude]ean, a declarat, miercuri, c\ interzicerea magazinelor care vând plante etnobotanice nu va duce la o sc\dere semnificativ\ a consumului, acestea fiind mai mult tranzac]ionate pe internet.
Petru Carcalete a declarat c\ una din m\surile pentru combaterea fenomenului de consum a plantelor etnobotanice este interzicerea func]ion\rii magazinelor care comercializeaz\ astfel de plante.
El a apreciat îns\ c\ o asemenea m\sur\ nu va duce la o sc\dere semnificativ\ a consumului pentru c\ majoritatea tranzac]iilor se fac pe internet. “Dac\ legisla]ia se va modifica astfel încât toate aceste plante s\ fie interzise comercializ\rii, problema poate fi discutat\ în al]i termeni”, a declarat pre[edintele ATOP Suceava.
Carcalete a mai spus c\ pentru a se afla “fa]a nev\zut\ [i necunoscut\” din localit\]i ale jude]ului ar trebui ca [i activitatea ATOP s\ fie mai eficient\ prin colaborarea cu reprezentan]i locali ai societ\]ii civile.
“Ar trebui g\sit un mod de comunicare între ATOP [i reprezentan]i ai societ\]ii civile din localit\]i. Acum noi avem informa]iile din localit\]i de la autorit\]i alese sau de la poli]i[ti”, a spus pre[edintele ATOP Suceava. El a ar\tat c\ pentru ca ATOP s\ fie mai eficient\ este necesar s\ fie înt\rit\ comunicarea cu persoanele obi[nuite, cu societatea civil\. “Astfel, vom putea afla mult mai multe lucruri care se întâmpl\ în diverse comune [i vom putea stabili [i ce m\suri vor trebui adoptate”, a mai spus Petru Carcalete.
Primarul municipiului Suceava a decis interzicerea func]ion\rii magazinelor care comercializeaz\ plante etnobotanice, urm=nd ca `n aceast\ lun\, `n [edin]\ de consiliu local, s\ se ia `n discu]ie un proiect de hot\r=re `n acest sens. (O.S.)

Vezi si

Gheorghe Flutur, la aniversarea PNL: Partidului National Liberal îi revine misiunea de a desăvârși modernizarea României

”PNL continuă astăzi opera înaintașilor de modernizare și dezvoltare a României. Aceasta înseamnă a da …