Monday , February 26 2024

Incepe nebunia locurilor de cazare pentru studentii USVN studen]ii care au ob]inut un loc de cazare `n c\minele USV sunt a[tepta]i s\-[i ia `n primire camerele peste dou\ s\pt\m=ni n cele c=teva sute de studen]i care au fost nevoi]i s\ g\seasc\ alte solu]ii pentru cazare – chirie, gazd\, locuri `n internatele liceelor – Universitatea sucevean\ acord\, `n anumite condi]ii, subven]ii individuale de sprijin pentru cazare n pentru acest nou an universitar, USV a majorat tarifele de cazare, cea mai mare sum\ perceput\ pentru o lun\ de cazare `n c\min fiind de 330 lei n anul universitar 2010-2011 `ncepe `n data de 27 septembrie


Universitatea “{tefan cel Mare” Suceava `[i va primi studen]ii c\mini[ti peste dou\ s\pt\m=ni, c=nd sunt programa]i, pe zile, cei care au ob]inut un loc de cazare `n campusul institu]iei pentru a-[i lua `n primire camerele.
Potrivit USV, cazarea studen]ilor se va face începând cu data de 22 septembrie a.c. pentru anii III [i IV, 23 septembrie pentru anii I [i II [i 24 septembrie pentru famili[ti, masteranzi [i pentru întârzia]ii motiva]i. La cazare studen]ii vor prezenta în mod obligatoriu o copie dup\ cartea de identitate, iar studen]ii cu p\rin]i cadre didactice, cei proveni]i de la casele de copii [i orfanii de ambii p\rin]i vor prezenta [i actele doveditoare semnate [i [tampilate de institu]iile de pe raza jude]ului de provenien]\. Perioada de cazare pentru studen]i începe la data de 1 octombrie [i se termin\ la 31 iulie, func]ie de programa universitar\ a fiec\rei facult\]i.
De asemenea, USV acord\ subven]ii individuale de sprijin pentru cazare, conform OUG 73/2004, de care pot beneficia studen]ii care nu au domiciliul sau re[edin]a în localitatea în care se afl\ institu]ia de înv\]\mânt superior la care studiaz\, cei care provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu dep\[esc salariul minim brut pe economie, cei cu vârsta de pân\ la 29 de ani [i cei care opteaz\ pentru subven]ie [i nu au primit sau nu au solicitat un loc de cazare în c\minele studen]e[ti.
Preciz\m c\ Universitatea sucevean\ dispune de pu]in peste 1.000 de locuri de cazare `n c\minele studen]e[ti, iar cererea este mult mai mare dec=t oferta, astfel c\, anual, se apeleaz\ la colabor\ri cu liceele din municipiu care dispun de internate sau chiar cu firme private pentru a mai atenua criza locurilor de cazare. ~n aceast\ perioad\, cei care `nc\ se confrunt\ cu probleme din acest punct de vedere pot g\si doar solu]ii ustur\toare pentru buzunar sau care presupun condi]ii minime, deoarece chiriile [i gazda sunt singurele op]iuni pe care le au la `ndem=n\.
N numai pentru cazare studen]ii trebuie s\ scoat\ din buzunar `ntre 800 [i 3.300 lei/an universitar
~n acest an universitar studen]ii c\mini[ti au de pl\tit taxe mai mari pentru cazarea `n campusul USV, ]in=nd cont c\ la finalul lunii mai a.c. tarifele de cazare au fost majorate. Astfel, pentru un loc `n c\minul 1 al USV, camere cu patru locuri, un student de la studii f\r\ tax\ va pl\ti 135 lei/lun\, un student de la f\r\ tax\ cu p\rin]i cadre didactice 80 lei, iar un student cu tax\ va achita pentru o lun\ de cazare 250 lei. Pentru studen]ii caza]i `n c\minul 2, cei de la studii f\r\ tax\, tariful este de 195 lei/lun\, pentru cei cu p\rin]i cadre didactice-140 lei/lun\, iar studen]ii cu tax\ vor pl\ti 310 lei/lun\. ~n cazul c\minului 3, unde camerele sunt de c=te dou\ locuri – cu precizarea c\ acesta se afl\ `n apropierea Colegiului Na]ional “Petru Rare[“ Suceava, nu `n campusul universitar – tarifele au fost majorate cu numai 6%. La c\minul 4, pentru un loc `ntr-o camer\ cu dou\ paturi, tarifele sunt de 215 lei pentru studen]ii f\r\ tax\, 160 lei pentru cei cu p\rin]i cadre didactice [i 330 lei pentru cei cu tax\, iar `n ce prive[te camerele cu trei locuri, noile tarife sunt de 205 lei/lun\, 150 lei/lun\, respectiv 320 lei/lun\.
Pre]ul de cazare pentru fiecare student `n parte este stabilit `n func]ie de forma de înv\]\mânt– f\r\ tax\, cu tax\, cu p\rin]i cadre didactice sau bursieri ai statului român. Selec]ia studen]ilor ce vor ocupa un loc de cazare s-a f\cut ]in=ndu-se cont de situa]ia material\, statutul social [i mai ales a situa]iei [colare de la final de an.
Cele peste 1.000 de locuri din campusul Universit\]ii sucevene sunt distribuite `n patru c\mine studen]e[ti. C\minul de fete nr. 1 are o capacitate de 288 de locuri – 72 camere a patru locuri. C\minul de b\ie]i nr. 2 pune la dispozi]ia studen]ilor un total de 337 locuri – 110 camere a c=te trei, patru, [ase [i nou\ locuri. C\minul 4, mixt, are o capacitate de 240 locuri, fiind vorba despre 70 de camere a c=te trei locuri [i alte 15 cu doar dou\ locuri. C\minul 3 pune la dispozi]ia studen]ilor 88 camere a c=te dou\ locuri, ceea ce `nseamn\ circa 200 locuri de cazare.
N Anul universitar 2010-2011 `ncepe `n data de 27 septembrie.
Cursurile primului semestru sunt programate pân\ pe 19 decembrie, din 20 decembrie [i pân\ `n 9 ianuarie 2011 studen]ii fiind în vacan]\. Sesiunea de examene a fost stabilit\ între 24 ianuarie [i 13 februarie, dup\ care studen]ii vor intra în vacan]a de prim\var\, pân\ `n 20 februarie. Semestrul al doilea al anului universitar va începe pe 21 februarie 2011 [i se va încheia pe 5 iunie 2011, cu o pauz\ de o s\pt\mân\, pentru s\rb\torile pascale. Sesiunea de examene de var\ se va desf\[ura între 6 [i 28 iunie 2011. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Rezultate bune și foarte bune la simularea Evaluării Naționale pentru prima promoție de la reînființarea ciclului gimnazial, la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi”

Conducerea Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a ținut să informeze că cei 29 de elevi …