Saturday , December 2 2023

Incepand de astazi, Spitalul de Boli Cronice Solca nu mai are finantare

N primarul ora[ului Solca, Valeru] T\ranu Hofnar, a declarat c\ pentru [edin]a ordinar\ a Consiliului Local din cursul zilei de ieri nu a fost programat\ efectuarea niciunui demers cu privire la desfiin]area spitalului sau `nfiin]area c\minului de b\tr=ni n din aceast\ cauz\, `ncep=nd de ast\zi spitalul nu mai poate func]iona, intern\rile sunt stopate, iar pacien]ii vor fi transfera]i `n alte unit\]i din jude]

Ieri a avut loc o nou\ [edin]\ a Consiliului Local Solca `n care a fost discutat\ `nc\ o dat\ problema transform\rii Spitalului de Boli Cronice `n c\min de b\tr=ni. Cu toate c\ reprezentan]ii locali s-au `nt=lnit de c=teva ori cu [eful Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava, Ludovic Abi]ei, acesta nu a reu[it s\-i conving\ s\ urmeze procedurile necesare pentru a beneficia `n continuare de finan]are de la Stat. Pentru [edin]a de ieri nu a fost programat\ nicio hot\r=re legislativ\, nici pentru desfiin]area spitalului, nici pentru `nfiin]area c\minului de b\tr=ni, astfel `nc=t discu]ia r\m=ne `n continuare deschis\, cu toate c\ `ncep=nd de ast\zi spitalul nu mai poate func]iona.
N Consiliul Local Solca nu dore[te s\-[i asume responsabilitatea cofinan]\rii c\minului de b\tr=ni
Primarul localit\]ii Solca, Valeru] T\ranu Hofnar, a explicat c\ exist\ trei motive principale pentru care Consiliul Local se opune `n continuare transform\rii unit\]ii sanitare `n c=min pentru b\tr=ni. Se pune `n primul r=nd problema redistribuirii personalului, a celor 44 de cadre medicale [i a angaja]ilor auxiliari care nu pot fi redistribui]i `n acela[i regim, la alte unit\]i spitalice[ti. Mai mult, `nchiderea spitalului ar `nsemna ca `n ora[ s\ nu mai func]ioneze dec=t un singur cabinet de medicin\ primar\ [i s\ nu mai fie asigurate servicii medicale de urgen]\.
~n al doilea r=nd, se ridic\ problema finan]\rii. Consiliul Local nu dore[te s\-[i asume responsabilitatea pentru cofinan]area cheltuielilor neeligibile prev\zute de Hot\r=rea 212. Aceste cheltuieli se refer\ la reamenajarea spa]iului, lucru care trebuie s\ se `nt=mple `n termen de trei luni de zile de la `ncheierea contractului, ori primarul a precizat c\ nu este sigur dac\ dac\ exist\ suficien]i bani sau dac\ e suficient timpul pentru a aduce cl\direa la standardele prev\zute pentru c\minele de b\tr=ni. “Spitalul are dou\ nivele [i 16 paturi `n fiecare salon, dintre care `n momentul de fa]\ sunt folosite c=te 6 pentru a putea func]iona conform normelor aprobate prin ordin de Ministerul S\n\t\]ii. Transformarea unit\]ii `n c\min de b\tr=ni ar impune recompartimentarea saloanelor `n termen de trei luni, astfel `nc=t `n fiecare salon s\ nu fie dec=t dou\ paturi [i s\ existe toate condi]iile pentru ca b\tr=nii care vin s\-[i poate aduce [i lucruri personale” a explicat primarul }\ranu-Hofnar.
Nu `n ultimul r=nd, Consiliul Local nu dore[te s\-[i asume responsabilitatea men]inerii c\minului `n stare de func]ionare pentru o perioad\ de `nc\ 5 ani dup\ `ncheierea contractului de finan]are pe 3 ani, lucru prev\zut `n hot\r=rea guvernamental\. Primarul a explicat c\ este nerezonabil s\ fie luat\ `n acest moment o astfel de decizie, care va afecta mandatul viitorilor administratori locali `n contextul actual de insecuritate economic\.
N Bugetul spitalelor care vor angaja personalul redistribuit va fi suplimentat
~n ceea ce prive[te redistribuirea personalului medical [i auxiliar, ministrul Cseke Attila a stabilit ieri `mpreun\ cu autorit\]ile locale [i sanitare din teritoriu [i cu pre[edintele Casei de Asigur\ri de S\n\tate, c\ “bugetul spitalelor [i serviciilor de ambulan]\ care angajeaz\ personal redistribuit din cele 67 de unit\]i sanitare propuse pentru reprofilare va fi suplimentat, dac\ acestea, `n urma prelu\rii personalului, nu s-ar mai `ncadra `n prevederea legal\ de 70% cheltuieli de personal”. ~n acest mod, unit\]ile sanitare din zon\ sunt `ncurajate s\ angajeze personalul medical care [i-a depus deja cererile pentru redistribuire, `n condi]iile `n care, cu zeci de posturi disponibile, p=n\ acum exista o reticen]\ motivat\ de ne`ncadrarea `n cele 70 de procente. Mai mult, aceste cereri pot fi depuse `ncep=nd de ast\zi direct la DSP Suceava f\r\ a se mai face liste la nivelul spitalelor.
~n cadrul videoconferin]ei de ieri, ministrul a mai transmis autorit\]ilor locale mesajul de a se asigura c\ de la 1 aprilie unit\]ile propuse pentru reprofilare nu vor mai interna pacien]i [i de a gr\bi procesul de transferare a pacien]ilor existen]i, pentru ca ace[tia s\ poat\ beneficia `n continuare de servicii medicale de calitate. La nivelul ]\rii, pacien]ii din 35 de unit\]i au fost deja transfera]i sau externa]i. Numai `n 11 jude]e mai exist\ unele dificult\]i. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Drapel impresionant, desfășurat în fața Cazinoului din Vatra Dornei

Pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Tricolorul a fost arborat pe Cazinoul din …