Thursday , December 1 2022

In mai 2011, si-au gasit un loc de munca 3.700 de someri, cu 2.000 mai mult ca `n aceeasi luna a anului trecut

Directorul Agen]iei Jude]ene de Ocupare a For]ei de Munc\, Aurelia Foc[a (foto), a declarat c\ nu exclude ca unul din motivele pentru care exist\ o diferen]\ at=t de mare s\ fie [i `n\sprirea prevederilor legate de munca la negru, pe l=ng\ cel al cre[terii cererii `n unele sectoare cum ar fi construc]iile
~n luna mai a acestui an, peste 3.700 de [omeri indemniza]i [i neindemniza]i, afla]i `n eviden]ele Agen]iei Jude]ene de Ocupare a For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava [i-au g\sit un loc de munc\. Asta `n compara]ie cu luna mai a anului precedent c=nd num\rul [omerilor indemniza]i [i neindemniza]i care se afla `n eviden]ele institu]iei respective [i pentru care s-a g\sit un loc de munc\ abia dac\ dep\[ea 1.600. Diferen]a se ad=nce[te mai tare dac\ se face o compara]ie cu luna aprilie. Astfel, `n timp ce `n aprilie 2010 num\rul [omerilor suceveni care au fost `ncadra]i `n munc\ era de aproape 1.900, `n aprilie 2011 num\rul acestora dep\[ea cu pu]in 1.800.
Per total, `n lunile aprilie – mai ale acestui an s-au angajat cu 2.040 de persoane mai mult comparativ cu anul precedent. Directorul AJOFM Suceava, Aurelia Foc[a, a precizat c\ datele at=t pentru anul `n curs, c=t [i pentru cel precedent, se refer\ la situa]ia `ncadr\rilor `n munc\ ce s-au f\cut [i „prin efortul AJOFM”, f\r\ a se lua `n calcul [i situa]ia `n care anumite persoane s-au angajat f\r\ a apela `n niciun fel la AJOFM [i nici nu se aflau `n baza de date a institu]iei, nici ca [omeri indemniza]i [i nici din r=ndul celor neindemniza]i.
Dac\ anul trecut aceast\ categorie reprezenta o pondere foarte mic\ raportat\ chiar [i la nivelul redus al angaj\rilor din 2010, `n acest an, `ndeosebi `n luna mai, abordarea este total diferit\ iar num\rul [i ponderea celor ce s-au angajat f\r\ efortul propriu al AJOFM Suceava este mult mai mare. Astfel, `n aprilie – mai a anului 2010, num\rul sucevenilor care s-au angajat f\r\ a apela la AJOFM abia dac\ trecea de 100. ~n schimb, `n aprilie [i, cu prec\dere, `n luna mai a acestui an, aproape o mie de suceveni au fost `ncadra]i `n munc\ „f\r\ efortul propriu al AJOFM”.
~n ceea ce prive[te diferen]a foarte mare dintre rezultatele `nregistrate `n 2011 fa]\ de 2010, precum [i faptul c\ acestea sunt mai cur=nd `n luna mai, directorul Aurelia Foc[a a declarat c\ sunt mai multe cauze, `ns\ a precizat c\ nu sunt de neglijat nici prevederile mult mai aspre cu privire la munca f\r\ forme legale, dar [i intensificarea controalelor Inspectoratului Teritorial de Munc\. „Num\rul tot mai mare al [omerilor care au reu[it s\ se `ncadreze `n munc\ este, pe de o parte, rezultatul unor cre[teri ale cererii `n anumite domenii unde munca are un caracter preponderent sezonier, dar nu excludem nici influen]a pe care au avut-o m\surile din noul Cod al Muncii [i controalele cu privire la respectarea acestor prevederi”, a declarat Aurelia Foc[a.
Ea a explicat c\ `n aprilie – mai 2010 s-au f\cut angaj\ri cu prec\dere `n domenii cum ar fi construc]ii de cl\diri, articole de sticl\, comer] cu am\nuntul, transport rutier de m\rfuri [i extrac]ie de piatr\ pentru cl\diri. Pe de alt\ parte, `n aprilie – mai 2011, s-au f\cut angaj\ri cu predilec]ie `n domeniul construc]iilor de cl\diri, transporturilor rutiere, comer]ului cu ridicata [i cu am\nuntul, precum [i `n ceea ce prive[te lucr\rile de geniu civil. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Tânăr din Bogdănești, fără permis, prins extrem de beat la volan

În noaptea de marți spre miercuri, la ora 01.32, în afara localității Baia, în zona …