Saturday , December 3 2022

Greva generala in 50 de scoli, de miercuri

N dasc\lii suceveni  care nu [i-au primit salariile au renun]at la ac]iunile spontane de protest pe care le prefigurau pentru ziua de ieri n `n toate cele 23 de [coli pe care liderii sindicali le anun]au ca fiind pornite pe grev\ `ncep=nd de ieri, activitatea didactic\ s-a desf\[urat normal n liderul sindical Constantin Cernica a declarat ieri c\ organiza]iile sindicale pun la cale un plan de proteste organizat `n zilele urm\toare n miercuri ar urma s\ fie declan[at\ greva general\ `n cel pu]in 50 de unit\]i [colare din jude]

Protestele spontane de joi, s\pt\m=na trecut\, ale cadrelor didactice din mai multe unit\]i [colare din municipiul re[edin]\ de jude], declara]iile ultimative ale celor prezen]i la mitingul din fa]a Prefecturii, sup\rarea pe liderii sindicali care `ndemnau la pondera]ie, anun]urile din teritoriu cum c\ `n zeci de [coli din jude] sunt deja completate liste integrale de semn\turi `n vederea organiz\rii de greve spontane, aminen]\rile cu punerea lac\telor pe [colile din jude], toate s-au topit, `n cursul week-end-ului. Vorba rom=neasc\ – “noaptea este un sfetnic bun” s-a dovedit a fi valabil\ [i pentru cele dou\ zile libere de sf=r[it de s\pt\m=n\ astfel `nc=t ieri `n toate [colile din jude] s-au ]inut cursurile, conform programului.
Ac]iunile de protest `ns\, potrivit liderului sindical Constantin Cernica, pre[edintele sindicatului Spiru Haret Suceava, vor c\p\ta un caracter organizat.
El a declarat c\ `n cursul zilei de ieri a fost `nscris\ organizarea unei greve generale `n 50 de unit\]i de `nv\]\m=nt din jude] unde cadrele didactice sunt afiliate la FSLI iar alte 11 unit\]i [colare [i-au anun]at greva de solidaritate pentru o zi. Greva general\ `n unit\]ile [colare deja amintite ar urma s\ `nceap\ de miercuri, 16 martie. “Noi vrem s\ respect\m legea conflictelor de munc\ unde se prevede c\ exist\ un termen de 48 de ore pentru declan[area unui asemenea conflict. ~n cazul nostru este vorba despre un conflict de drepturi, pentru c\ s-a `nc\lcat un articol din contractul de munc\ la nivelul jude]ului, care spune c\ salariile nu pot `nt=rzia mai mult de trei zile”, a explicat Constantin Cernica. El a mai ar\tat c\ au fost primite de c\tre conducerile sindicatelor “amenin]\ri” din partea Jandarmeriei prin care li se spune s\ nu se mai desf\[oare `n fa]a Prefecturii proteste spontane de genul celor care s-au petrecut s\pt\m=na trecut\, sub sanc]iunea  amenzilor [i chiar a consecin]elor penale. “De aceea vrem s\ facem to]i pa[ii conform legii, pentru a pre`nt=mpina astfel de situa]ii. De altfel, liderii din [coli care au determinat protestele de s\pt\m=na trecut\ au fost deja aten]iona]i de c\tre jandarmerie” a mai spus liderul sindical. ~n aceste condi]ii, Cernica spune c\ dasc\lii se vor `ncadra `n prevederile legale [i  vor picheta Prefectura din dou\ `n dou\ zile, p=n\ la rezolvarea problemei.
Pe de alt\ parte, la Boto[ani, angaja]ii [colilor unde nu s-au pl\tit salariile au notificat prim\riile [i ieri au decis s\ `ntrerup\ activitatea. “Cei de la Boto[ani s-ar putea s\ aib\ repercusiuni, pe care noi nu ni le dorim”, a mai declarat Constantin Cernica.
Liderul Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i, Gheorghe {orodoc, a declarat c\ în cadrul primei [edin]e ordinare la care vor participa liderii unit\]ilor sindicale din [colile din zona R\d\u]i [i Suceava [i care se va desf\[ura miercuri, vor avea loc consult\ri cu privire la demersurile pe care le vor face în perioada urm\toare.
Purt\torul de cuvânt al ISJ Suceava, Lauren]a Hacman, a confirmat ieri c\ Sindicatul Jude]ean Înv\]\mânt “Spiru Haret” Suceava a transmis o notificare c\tre ISJ Suceava în care se arat\ c\ s-a hot\rât redeschiderea conflictului colectiv de munc\ ce fusese suspendat în luna decembrie, printr-o grev\ general\, începând de miercuri, în 50 de unit\]i de înv\]\mânt afiliate acestui sindicat.
În notificarea transmis\ de Sindicatul Jude]ean Înv\]\mânt “Spiru Haret” Suceava se precizeaz\ c\ motivul declan[\rii grevei îl constituie neprimirea salariilor pe luna februarie în conformitate cu prevederile contractului colectiv de munc\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …