Monday , December 5 2022

Fonduri suplimentare pentru strazile Sucevei

Primarul municipiului Suceava inten]ioneaz\ s\ aloce fonduri suplimentare pentru str\zile din ora[, conform unui ultim proiect de hot\r=re privind rectificarea bugetului local urm=nd a fi repartizat\ suma de 350.000 de lei. Proiectul de hot\r=re urmeaz\ a fi supus dezbaterii `n vederea aprob\rii `n [edin]a Consiliului Local Suceava `n [edin]a ce va avea loc `n cursul zileid e joi. Potrivit acestui proiect de hot\r=re, suma de 350.000 de lei va fi rectificat\ `n plus pentru str\zi, `ns\ ca s\ poat\ fi repartizat\ aceast\ sum\ vor trebui rectificate `n minus alte subcapitole bugetare. Este vorba, printre altele, de 150.000 de lei de la subcapitolul bugetar pentru iluminatul public [i electrific\rile rurale [i `nc\ 200.000 de lei de la subcapitolul privitor la alte servicii `n domeniul locuin]elor, serviciilor [i dezvolt\rii comunale. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Distincții de vrednicie oferite de ÎPS Calinic mai multor silvicultori suceveni

Vineri, 2 de­cem­brie 2022, ierarhii Arhie­piscopiei Sucevei și Rădăuților au sfințit locul în care va …