Thursday , December 1 2022

Flutur reaprinde lumina la Dorna

Dup\ ce iarna trecut\ Prim\ria Vatra Dornei a l\sat `n frig mii de oameni, `n acest an tot ora[ul a r\mas `n bezn\ n ca [i iarna trecut\, [i de aceast\ dat\ a fost nevoie de interven]ia Consiliului Jude]ean n „M\ bucur c\ am reu[it s\ ob]in aprobare ca s\ ajut\m Vatra Dornei care trece printr-un moment financiar greu. Nu prea `n]eleg de ce, dar este totu[i o situa]ie financiar\ grea, un blocaj care a l\sat `n bezn\ un municipiu care dorim s\ fie un fel de capital\ a turismului nostru, mai ales pe timp de iarn\”, a declarat, ieri, Gheorghe Flutur, pre[edintele CJ Suceava

Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a aprobat, `n [edin]a de ieri, alocarea sumei de o sut\ de mii de lei pentru Municipiul Vatra Dornei. Potrivit pre[edintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, banii vor fi folosi]i de Prim\ria municipiului Vatra Dornei pentru plata unei p\r]i din datoria pe care autoritatea local\ o are c\tre furnizorul de energie electric\ E.ON. Proiectul de hot\r=re adoptat `n [edin]a de ieri a fost inclus pe ordinea suplimentar\ a ordinii de zi [i includea alocarea de bani de la fondul de rezerv\ pentru mai multe localit\]i, municipiului Vatra Dornei aloc=ndu-i-se cel mai mult.
Pre[edintele CJ, Gheorghe Flutur, a explicat c\ a trecut pe ordinea de zi suplimentar\ punctul privitor la alocarea de fonduri pentru Vatra Dornei, dup\ ce localitatea nu mai beneficia de curent electric la re]eaua de iluminat public. Acest lucru s-a `nt=mplat `nc\ de la mijlocul s\pt\m=nii trecute, datoriile acumulate de Prim\ria municipiului Vatra Dornei c\tre furnizorul de energie electric\ dep\[ind o sut\ de mii de lei. „M\ bucur c\ am reu[it s\ ob]in aprobare ca s\ ajut\m Vatra Dornei care trece printr-un moment financiar greu. Nu prea `n]eleg de ce, dar este totu[i o situa]ie financiar\ grea, un blocaj care a l\sat `n bezn\ un municipiu care dorim s\ fie un fel de capital\ a turismului nostru, mai ales pe timp de iarn\. ~ncerc\m s\ ajut\m cu ceva bani pentru plata iluminatului `n aceast\ perioad\”, a declarat pre[edintele CJ Suceava.
Gheorghe Flutur l-a criticat pe primarul Ioan Moraru, pentru c\ nu a solicitat ajutor. Pe de alt\ parte, [eful administra]iei jude]ene a dat asigur\ri c\ se va implica pentru ca municipiul Vatra Dornei s\ revin\ la o stare de normalitate `n privin]a asigur\rii iluminatului public localitate. ~n ultimele zile, de c=nd E.ON a sistat furnizarea energiei electrice pentru iuluminatul public, seara, doar p=rtia de schi este luminat\.
~n ultimii ani, Vatra Dornei s-a confruntat cu mai multe probleme legate de utilit\]i publice, iar administra]ia jude]ean\ sucevean\ a mai fost nevoit\ s\ intervin\. ~n iarna trecut\, localitatea a primit ajutor pentru `nc\lzirea centralizat\ pentru c\ nu s-a putut asigura suficient de mult combustibil, din vreme, pentru producerea de energie termic\. Municipiul Vatra Dornei dispune de o central\ termic\ cu care produce energie termic\ pe care o furnizez\ `n sistem centralizat, utiliz=nd doar rumegu[ ca [i combustibil. Din cauza unor ne`n]elegeri `n Prim\rie, nu s-au luat de c\tre primarul Ioan Moraru toate m\surile necesare pentru a se putea asigura din timp materia prim\. Din aceast\ cauz\, iarna trecut\, mii de dorneni [i turi[ti au fost nevoi]i s\ rabde frigul p=n\ c=nd Prim\ria a g\sit o solu]ie. Iar asta doar dup\ ce Consiliul Jude]ean a alocat din nou fonduri pentru deblocarea situa]iei.
Pe l=ng\ fondurile alocate pentru Vatra Dornei, CJ Suceava a aprobat, `n [edin]a de ieri, [i alocarea de fonduri pentru comuna F=nt=nele [i pentru ora[ul Mili[\u]i, fiec\rei localit\]i urm=nd a i se aloca suma de 50 de mii lei. ~n [edin]a de ieri, Gheorghe Flutur a explicat c\ la F=nt=nele este o situa]ie dificil\ la o [coal\, unde copiii stau `n frig pentru c\ Prim\ria nu a rezolvat problema legat\ de `nc\lzire, iar banii aloca]i vor trebui s\ fie destina]i pentru achizi]ionarea unei centrale termice la aceast\ [coal\. „Trebuie s\ mul]umesc mass – mediei pentru semnalarea acestei chestiuni pentru c\ noi nu am avut nicio solicitare din partea Prim\riei comunei F=nt=nele. Asta p=n\ ieri c=nd, `n urma unei discu]ii care a avut loc, a fost f\cut\ o solicitare de c\tre Prim\rie. ~n mod normal, nu trebuie ca ni[te copii s\ r\m=n\ `n frig pentru c\ cineva nu [i-a preg\tit cum trebuie bugetul. Aceasta e o problem\ care trebuia rezolvat\ `n august sau septembrie, nu acum, dar chiar [i `n al doisprezecelea ceas am zis c\ este bine s\ ajut\m ca s\ rezolv\m aceast\ problem\”, a declarat Gheorghe Flutur cu privire la F=nt=nele. Despre fondurile alocate pentru Mili[\u]i, pre[edintele CJ Suceava a spus c\ acolo este o situa]ie mai dificil\ cu privire la plata unor cheltuieli pentru realizarea unei pun]i peste r=ul Suceava, `n lipsa c\reia un c\tun cu 18 case ar fi izolate.

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …

No comments

  1. Ce gargara ! Ce vrajeala de doi bani ! Da’ ce a platit traseistul politic Fluture lumina din banii personali ? Tot din banii publici, adica banii nostri. DECI NOI AM REAPRINS LUMINA LA VATRA DORNEI, NU fluture. Da’ la DNA cand aprinde lumina sau mai bine zis, cand o stinge ? Hai electorala !!!!!!!!!!

  2. Ca peste tot , primarii au urmarit doar investitii din care sa scoata bani -comisioane . Nu a avut nimeni interes sa chiverniseasca banii pentru nevoi curente . Adica iluminat , apa etc .Inca n-au sesizat ca surubul se strange si banii vin cu picatura . Pentru multi primari , alegerile viitoare vor fii o usurare si vor spune bogda proste c-au scapat basma curata . Asta daca mana lunga a DNA nu-i ajunge si dupa . Pana una -alta , se incearca tot felul de carpoceli . Dar atat .